Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Eri diesellaatujen kulkeutuminen maaperässä : laboratoriotason kokeet

Show full item record

Title: Eri diesellaatujen kulkeutuminen maaperässä : laboratoriotason kokeet
Author(s): Niemistö, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Discipline: Environmental Ecology
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Fossiilisiin polttoaineisiin kuuluva diesel on ollut esillä niin ilmastollisten syiden kuin tiedettyjen fossiilisten polttoainevarantojen vähentymisen vuoksi. Nykyisten fossiilisten polttoaineiden varantojen on arvioitu riittävän seuraavaksi 40-50 vuodeksi. Fossiilista alkuperää olevien dieseleiden polttaminen tuottaa hiilidioksidipäästöjen lisäksi muun muassa partikkeli- ja metallipäästöjä. Fossiilisesti tuotetuille dieselpolttoaineille on pyritty kehittämään vaihtoehtoisia energianlähteitä. Kasvavana vaihtoehtona markkinoille ovat tulleet uusiutuvat dieselit, joita voidaan tuottaa monista eri lähteistä kuten ruokokasveista ja biojätteistä. Biodieselit eroavat kemiallisilta ominaisuuksiltaan fossiilisista dieseleistä. Täysin uusiutuvat dieselit eivät sisällä fossiilisten dieseleiden tapaan aromaattisia yhdisteitä ja palavat usein puhtaammin. Vahinkotilanteissa dieseliä voi päästä maaperään. Fossiilisten dieselien käyttäytyminen maaperässä tunnetaan jo hyvin, mutta uusiutuvien dieselien käyttäytyminen tunnetaan heikommin. Erilainen kemiallinen rakenne aiheuttaa sen, että biodiesel voi käyttäytyä maaperässä eri lailla, vaikka esimerkiksi veteen liukenemisen suhteen fossiilinen diesel ja biodiesel ovat samankaltaisia. Dieselien kohdalla puhdistustoimet ovat yleensä massanvaihto, jossa pilaantunut maa-aines poistetaan ja viedään puhdistettavaksi muualle. Vaihtoehtoisena puhdistusmenetelmänä on bioremediaatio, jossa maaperää puhdistetaan mikrobien avustuksella öljyvahinkoalueella. Bioremediaatiossa hajottajamikrobeja voidaan lisätä maaperään tai mikrobien toimintaa voidaan vilkastuttaa parantamalla mikrobien oloja esimerkiksi lisäämällä ravinteita ja happea. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin kolmen eri dieselin eroavaisuuksia kulkeutumisessa maaperässä ja veden mukana sekä biostimulaation vaikutusta kulkeutumiseen laboratorio-oloissa. Tutkimuksen tuloksia verrattiin Katariina Lahti-Leikaksen Jokimaalla tehtyihin lysimetrikokeisiin. Käytetyt diesellaadut olivat täysin fossiilinen EN590, osittain uusiutuvaa dieseliä sisältävä ProDiesel ja täysin uusiutuva NEXBTL. Koe toteutettiin maapylväissä laboratorio-oloissa, jossa puhdasta lysimetrihiekkaa sisältävät maapylväät saastutettiin dieseleillä. Puolelle maapylväistä tehtiin biostimulaatio käyttäen ureaa, jolloin jokaisella diesellaadulla oli sekä luonnollinen hajoaminen, että biostimulaatio. Maapylväitä kasteltiin kokeen aikana ja pylväistä läpitulleesta vedestä analysoitiin öljyhiilivedyt C10-C40. Lisäksi maapylväistä kerättiin maanäytteitä, joista analysoitiin myös öljyhiilivedyt C10-C40. Kokeen aikana vesi- ja maanäytteiden pH:ta seurattiin. Vesinäytteissä biostimulaatio vähensi jokaisen dieselin kohdalla dieselin pitoisuutta vedessä. Eniten veden mukana ulos tuli NEXBTL:ää, joka liikkuu helpointen NAPL:na. Maanäytteissä ei havaittu samanlaista pitoisuuden vähenemistä kuin vesinäytteissä. Maanäytteissä diesel kuitenkin siirtyi kokeen aikana kohti maapylvään alaosaa. Se, että maanäytteiden kohdalla ei havaittu samanlaista dieselin pitoisuuden vähenemistä riippuu todennäköisesti pääasiallisesti kokeen lyhyydestä. Muita vaikuttavia asioita ovat todennäköisesti olleet ravinteiden vääränlainen suhde sekä hapen puute, jolloin hajottaminen on hidastunut. Tutkimuksen tulokset seuraavat Katariina Lahti-Leikaksen Jokimaalla tehtyjen lysimetrikokeiden tuloksia.
Diesel, which belong to the fossil fuels, have been exposed recently because of global warming and because of decrease of known fossil fuel reserves. It has been estimated that reserves of fossil fuels will last next 40-50 years. Burning of fossil diesels will cause not only carbon dioxide emissions but also particle and metal emissions. There have been attempt to develop alternative energy sources. Growing alternative, which have came to the market, is renewable diesels, which can be produced from many sources such as reeds and biowaste. Biodiesels differ from fossil diesels by their chemical structure. Contrary to fossil diesel, completely renewable diesels do not contain aromatic compounds and they burn more purely. Diesel might end up in soil in accidents. Behaviour of fossil diesels in a ground is well known, however, the behaviour of renewable diesels is not known so well. Even though solubility of renewable diesels is similar with fossil diesels, renewable diesels may have different behavior due to different chemical structure compared with fossil diesels. Soil removal and taking the soil to be cleaned up is the most popular way to clean diesel contaminated soil resulted from diesel leaking. Alternative way to clean diesel contaminated soil is to use bioremediation where the microbes are used. In bioremediation microbes are added to the soil or activity of the microbes is boosted by improving living conditions of microbes by adding nutrients and oxygen. In this master thesis spreading of three different diesels qualities in soil and with water in laboratory were viewed. Results of the laboratory experiment were compared to the result of Katariina Lahti-Leikas’ lysimeter experiment in Jokimaa. Diesel qualities used in experiment were completely fossil EN590, partly renewable ProDiesel and completely renewable NEXBTL. Experiment were executed in soil columns in laboratory conditions where pure lysimeter sand were exposed to diesel. Biostimulation were made to half of the soil columns using urea that every diesel had natural decomposition and biostimulation. Soil columns were watered and hydrocarbons C10-C40 from collected water below the column were analysed. In addition, soil samples were collected and hydrocarbons C10-C40 were analysed. The pH of the soil and water samples were followed throught the experiment. Biostimulation decreased concentration of hydrocarbons in the water in every diesel quality. Biggest concentration were in water from NEXBTL columns which move in soil mostly in NAPL. In soil samples there was not the same kind of decrease in hydrocarbon concentration as in water samples. Diesel moved from the upper part of the soil columns to the lower part of soil columns during the experiment. The reason why biostimulation did not decreased the hydrocarbon concentration in soil is probably because the experiment period was too short. Other things to affect the result are probably wrong comparison of nutrients or lack of oxygen, which have slowed down decomposition of hydrocarbons. The results of this study are consistent with the results of Katariina Lahti-Leikas’ lysimeter experiment in Jokimaa.
Keyword(s): uusiutuva diesel biostimulaatio öljyhiilivety maapylväs NAPL renewable diesel biostimulation hydrocarbons soil column NAPL


Files in this item

Files Size Format View
Niemisto_Emilia_Pro_gradu_2019.pdf 1.191Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record