Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Barnskyddsärenden som blir föremål för omedelbart ingripande av socialjouren : En kvalitativ intervjustudie om socialjourers socialarbetare syn på tematiken

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-12-30T14:36:56Z
dc.date.available 2019-12-30T14:36:56Z
dc.date.issued 2019-12-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26650
dc.title Barnskyddsärenden som blir föremål för omedelbart ingripande av socialjouren : En kvalitativ intervjustudie om socialjourers socialarbetare syn på tematiken sv
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Wiksten, Henrica
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Syftet med föreliggande magisteravhandling har varit att utreda vad som gör att ett barnskyddsärende blir föremål för omedelbart ingripande av socialjouren. Detta har undersökts genom att studera socialjourens socialarbetares syn på tematiken utifrån deras egna yrkeserfarenheter. Studien genomfördes med avstamp i den kvalitativa forskningstraditionen och det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa forskningsintervjuer med sex behöriga socialarbetare verksamma på en socialjour i Finland. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av teoristyrd innehållsanalys. Följande tre forskningsfrågor har besvarats: 1) vilka faktorer anser socialarbetarna vara avgörande för att ett barnskyddärende blir föremål för omedelbart ingripande? 2) hur motiverar socialarbetarna sina beslut i bedömningsförfarandet? 3) vilka utmaningar möter socialarbetarna i sitt arbete? Av studiens resultat går det inte att påvisa någon enskild specifik faktor som gör att barnskyddsärende uppfattas vara akut. Studiens resultat visar att kontexten är avgörande i alla socialarbetares beskrivningar. Barnets ålder, bakgrundsinformationens betydelse, vem som gör anmälan samt tidpunkten på dygnet visar sig vara de mest avgörande faktorerna som inverkar på ingripandet enligt socialarbetarna. Framförallt barnskyddsituationer som berör små barn med drog- eller alkoholpåverkade föräldrar, var situationer som ansågs av socialarbetarna alltid kräva ett akut ingripande av socialjouren. Beslutsfattandet i brådskande barnskyddsärenden framstår som en komplex helhet där multipla faktorer samtidigt inverkar på beslutets utfall. Studiens resultat visar att socialarbetarens handlingsutrymme i beslutsfattandet ter sig vara relativt brett. Socialarbetarnas yrkesmässiga bedömning, arbetserfarenhet och vissa fall även värderingar visar sig spela en nyckelroll i beslutsprocessen, och socialarbetarna egna bedömning visar sig vara i centrum då beslut fattas. Barnskyddslagen finns alltid i grund för beslutet och ger mandat samt plikt att agera, men socialarbetarna gör självständigt beslutet av vilka handlingsalternativ som är rimliga i de akuta barnskyddssituationerna. Studiens resultat visar även att barnskyddsarbetet som sker utanför tjänstetid i socialjourer är ett utmanande arbete. Av socialarbetarna krävs det en förmåga att klara av att hantera det osäkra som ständigt finns närvarande i bedömningsarbetet av barnskyddsärenden samtidigt som socialarbetarna har ett stort ansvar att axla. Även om socialarbetarna för det mesta anser att stödet i arbetet är tillräckligt, framgår det trots allt att socialarbetarna tidvis känner sig ensamma i arbetet. Studiens resultat synliggör den komplexitet som brådskande barnskyddsarbetet de facto präglas av, och att detta arbete kräver en hög yrkesexpertis av socialarbetarna, där arbetserfarenheten verkar spela en betydande roll för hur socialarbetarna klarar av att handskas i de mångfacetterade barnskyddsituationerna. Även om socialarbete som profession bygger på lagar, teorier och regelverk, visar studiens resultat att socialarbetarnas beslut också till en stor grad påverkas av dennes egna värderingar, livserfarenhet och arbetserfarenhet. sv
dct.subject Brådskande barnskyddsarbete
dct.subject socialjour
dct.subject yrkesexpertis
dct.subject handlingsutrymme
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language Swedish en
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Wrede-Jäntti, Matilda
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:f62b2586-5f66-43dc-8bfe-0e673fcfec18
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-11-13 12:38:14:772
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201912304265
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Sosiaalityö fi
ethesis.facultystudyline Social Work en
ethesis.facultystudyline Socialt arbete sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_069
ethesis.mastersdegreeprogram Sosiaalitieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Social Research en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i sociala vetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_008

Files in this item

Files Size Format View
Henrica Wiksten, magisteravhandling 2019.pdf 839.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record