Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Digitaalisen yhteismaan mahdollisuudet : case metsävaratieto

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-12-30T14:37:09Z
dc.date.available 2019-12-30T14:37:09Z
dc.date.issued 2019-12-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26654
dc.title Digitaalisen yhteismaan mahdollisuudet : case metsävaratieto fi
ethesis.discipline.URI none und
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Inkinen, Jenna
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Pro gradu – tutkielmani käsittelee yhteismaiden hallintaa institutionaalisen teorian sekä kollektiivisen toiminnan näkökulmien kautta. Tutkin kestävän yhteismaan resurssijärjestelmän (common-pool resource -system) hallinnoinnin piirteitä, ja avoimen digitaalisen tietojärjestelmän normatiivisia mahdollisuuksia tuottaa kestävyyttä ja ajankohtaista tietoa ympäristöresurssijärjestelmiin. Tarkastelen digitaalista tietojärjestelmää yhteismaana yhteiskuntatieteilijä ja Nobel palkitun Elinor Ostromin institutionaaliseen viitekehyksen kautta. Ostromin teoria perustuu empiirisiin pienyhteisötutkimuksiin, jotka ovat kautta aikain hallinnoineet yhteisiä ympäristöjärjestelmiä autonomisesti ja kestävästi. Ostrom osoittaa epämuodollisten käyttäytymisten sääntöjen olevan relevantteja yhteismaan kestävyyden kannalta. Yhteisöt pyrkivät edistämään yhteistä pitkän aikavälin etua, jotta tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan järjestelmän antimista. Yhteisöllisen hallinnoinnin etuina ovat paikallisen tiedon välityksen ja valvonnan ajantasaisuus. Yhteismaan toimijat ovat yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa keskenään ja yhteistä etua motivoi tuntemiseen – perustuvat normit ja sosiaalinen pääoma. Sosiaalisella pääomalla ja järjestelmän kestävyydellä voidaan nähdä olevan yhteys. Suurimmat haasteet yhteismailla palautuvat tieteellisen tiedon puutteeseen ja epävarmuuteen, mitkä voivat johtaa järjestelmän heikentymiseen. Toimijoiden on haastavaa arvioida muiden päätöksenteon ja toiminnan malleja sekä ymmärtää jatkuvasti, ja yllättäen, muuttuvaa ympäristöä. Ostromin empiiriset tutkimukset perustuvat primitiivisiin yhteisöihin, joissa teknologioilla ei ole vahvaa jalansijaa. Näkemykseni mukaan viitekehys on puutteellinen sovelluksessa moderniin yhteisöön. Tuon Ostromin viitekehyksen nykyaikaan tarkastellen tietojärjestelmää yhteismaana. Olennaista on sen potentiaali puuttua sosiaalisiin kiistoihin – erityisesti tiedon puutteesta johtuviin haasteisiin. Havainnollistavana case – tutkimuksena käytän suomalaista metsäalan toimijoita yhdistävää digitaalista metsävaratietojärjestelmää, joka tavoittaa Ostromin pienyhteisöjen itsehallinnon piirteitä. Tietojärjestelmän tulee aluksi tavoittaa hyväksyntä ja legitimiteetti toimijoilta, jonka jälkeen digitaalinen sosiaalinen pääoma voi alkaa muodostua. Sosiaalinen pääoma ja osallistuminen takaavat järjestelmän ylläpidon, kollektiivisen toiminnan ja kestävyyden. Tietojärjestelmän kestävyys ei kuitenkaan vielä riitä, ja tarkastelen voiko se tukea ympäristöjärjestelmien kestävyyttä. Kysymys kuuluu: voiko avoin tietojärjestelmä toimia instrumentaalisesti kestävässä ympäristöjärjestelmän hallinnassa? Parhaimmillaan tietojärjestelmä uutena toimintamallina voi saavuttaa legitimiteetin ja edesauttaa ympäristöekosysteemin uusiutumista, mikäli se istutetaan yhteisöön soveliaalla tavalla. Osallistuminen päätöksentekoon on kestävän hallinnoinnin kannalta merkittävä normatiivinen elementti Ostromin teoriassa. Uusi hallintojärjestelmä tai toimintamalli voi saavuttaa legitimiteetin parhaiten osallistamalla toimijoita järjestelmään, kuten tietojärjestelmässä tiedon tuotantoon. Vastuun sekä tunnustuksen jakaminen toimijoille edistää halua osallistua. Tämän kaltainen osallistava ja avoin metsävaratietojärjestelmä jakaa sekä paikallista tietoa että tieteellistä ennustettavuuteen pyrkivää tietoa, mikä voi edistää metsäekosysteemin kestävyyttä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Näkemykseni mukaan ympäristöinstituutioiden tulisi perustua monipuoliseen tietoon, ja yksi ratkaisu voisi olla paikallisen asiantuntijuuden ja tieteellisen tiedon hybridihallinto, kuten metsävaratietojärjestelmä. Näin ollen tiedon puutteeseen ja ympäristöjärjestelmien heikentymiseen voidaan vaikuttaa digitaalisen tietojärjestelmän myötä. Digitaalisuudessa on myös muita myönteisiä piirteitä, se voi muun muassa tavoittaa toimijoita laajemmalta alueelta ilman perinteisten yhteismaiden maantieteellisiä rajoitteita. fi
dct.subject yhteismaa
dct.subject ympäristöresurssijärjestelmä
dct.subject resurssit
dct.subject digitaalisuus
dct.subject tietojärjestelmä
dct.subject metsävaratieto
dct.subject IAD-viitekehys
dct.subject sosiaalinen pääoma
dct.subject itsehallinto
dct.subject osallistaminen
dct.subject osallistuminen
dct.subject epämuodolliset käyttäytymisen säännöt
dct.subject muodolliset säännöt
dct.subject yhteismaa
dct.subject ympäristöresurssijärjestelmä
dct.subject resurssit
dct.subject digitaalisuus
dct.subject tietojärjestelmä
dct.subject metsävaratieto
dct.subject IAD-viitekehys
dct.subject sosiaalinen pääoma
dct.subject itsehallinto
dct.subject osallistaminen
dct.subject osallistuminen
dct.subject epämuodolliset käyttäytymisen säännöt
dct.subject muodolliset säännöt
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Kyllönen, Simo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:5e5f4b32-0a39-4c91-8a8b-67d6833d4f23
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-11-18 11:53:09:064
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201912304269
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Käytännöllinen filosofia fi
ethesis.facultystudyline Social and Moral Philosophy en
ethesis.facultystudyline Praktisk filosofi sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_005 und
ethesis.mastersdegreeprogram Filosofian maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Philosophy en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i filosofi sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_001 und

Files in this item

Files Size Format View
Inkinen_Jenna_Pro_gradu_2019.pdf 1.636Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record