Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

EasySport -palloilukerhot syrjäytymisen ehkäisijänä

Show full item record

Title: EasySport -palloilukerhot syrjäytymisen ehkäisijänä
Author(s): Haltsonen, Tytti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
The emotional instability and the risk of being socially excluded are growing all the time among the children and young people. The chances of physical activities improving the quality of life is an interesting and current study, as for a human being the physical activities play a big role in one's psychological well-being, and there is a good chance to prevent children's and young people's social exclusion with sports. This study was purposed to find out what kind of children take part to Helsinki's EasySport -easy access sport clubs. The study is supposed to find out if the EasySport -action is reaching the right children, which are in threat of being socially excluded or are the participating children mainly already having experience in sport clubs and sport as a hobby. I am also analyzing if participating a sport club is improving child's social interaction or if it's bringing more friendships. I also think it's very important to know the children's opinion about how this easy access action differs from a traditional sport club action and physical education at school. The study's theoretical frame of reference forms from the social exclusion and it's prevention as well as the affection of sports in psychological and social development of a person. The sport club action and physical education in relation to easy access sports are also handled in the theory part. The research questions were: What kind of children are participating the EasySport-clubs? Is the EasySport-action reaching the right children to support the prevention of the social exclusion? How do the EasySport-clubs differ from the traditional sport club action? What makes the EasySport an easy access action? Are the EasySport-clubs encouraging children's social development? The target of the research was, therefore, the children participating the Easy Sport -ball clubs. The study was carried out in form interview by visiting eight Easy Sport -ball clubs. A total of 71 children from age 7 to 13 responded to the survey. The study was conducted as a qualitative case study and the data was analyzed using content analysis. Based on the study it became clear that the children participating the EasySport-clubs are mainly boys with immigrant background. The activity supports the integration of immigrants, which is part of the prevention of the exclusion. Ball clubs also develops children's communication skills and the regular participation in the club can improve the children's quality of life and ignite the enthusiasm of exercise. The results of the operation can also be seen as contributing to children's social development and friendships. The children participating the Easy Sport -ball clubs experience the activity meaningful and different from the school sports or sport club activity, because the children have the opportunity to decide what the program includes and the activities are considered more free.
Lasten ja nuorten pahoinvointi ja riski syrjäytyä kasvavat koko ajan. Liikunnan mahdollisuudet elämänlaadun parantamiseen on mielenkiintoinen ja ajankohtainen tutkimuskohde, sillä liikunnan merkitys ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille on suuri ja liikunnan avulla on mahdollisuus tukea lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaiset lapset osallistuvat Helsingin kaupungin EasySport -matalankynnyksen liikuntakerhoihin. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, kohtaako EasySport -toiminta oikeat lapset voidakseen toimia syrjäytymisen ehkäisijänä vai osallistuuko kerhoihin pääasiassa jo urheilevia ja harrastavia lapsia urheiluseuroista. Analysoin myös sitä, parantaako liikuntakerhoon osallistuminen lasten sosiaalista vuorovaikutusta tai lisääkö se lasten ystävyyssuhteita. Pidän myös tärkeänä lasten mielipidettä siitä, miten matalan kynnyksen toiminta eroaa perinteisestä urheiluseuratoiminnasta ja koululiikunnasta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu syrjäytymisestä ja sen ehkäisystä sekä liikunnan vaikutuksista psyykkisessä ja sosiaalisessa kehityksessä. Teoriaosuudessa käsitellään myös urheiluseuratoimintaa ja liikunnanopetusta suhteessa matalan kynnyksen liikuntaan. Tutkimuskysymykset olivat: Minkälaisia lapsia EasySport -kerhoihin osallistuu? Kohtaako EasySport -toiminta oikeat lapset voidakseen tukea syrjäytymisen ehkäisyä? Miten EasySport -kerhot eroavat perinteisestä urheiluseuratoiminnasta, mikä tekee EasySportista matalankynnyksen toimintaa? Edistävätkö EasySport -kerhot lasten sosiaalista kehitystä? Tutkimuksen kohteena olivat siis EasySport -palloilukerhoihin osallistuvat lapset. Tutkimus toteutettiin lomakehaastatteluna vierailemalla kahdeksassa EasySport -palloilukerhossa. Kyselyyn vastasi yhteensä 71 iältään 7-13 – vuotiasta lasta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja aineiston analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysiä. Tutkimuksen perusteella selvisi, että EasySport –kerhoihin osallistuvat lapset ovat pääasiassa maahanmuuttajataustaisia poikia. Toiminta tukee maahanmuuttajien kotoutumista, joka on osa syrjäytymisen ehkäisyä. Palloilukerhot kehittävät myös lasten vuorovaikutustaitoja ja säännöllinen osallistuminen kerhoon voi parantaa lasten elämänlaatua ja sytyttää liikuntainnostuksen. Tulosten perusteella toiminnan voidaan myös katsoa edistävän lasten sosiaalista kehitystä ja ystävyyssuhteita. EasySport –palloilukerhoihin osallistuvat lapset kokevat toiminnan mielekkäänä ja erilaisena kuin liikunnanopetus tai urheiluseuratoiminta, koska kerhossa lapsilla on mahdollisuus päättää ohjelmasta ja liikkuminen koetaan vapaammaksi.
Keyword(s): syrjäytyminen syrjäytymisen ehkäisy matalan kynnyksen liikunta sosiaalinen kompetenssi vertaissuhteet minäkäsitys sosiaalinen vuorovaikutus


Files in this item

Files Size Format View
Tytti_Haltsonen_PG_2014.pdf 24.00Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record