Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Katsomuskasvatus helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa : opetussuunnitelmat ja käytäntö

Show full item record

Title: Katsomuskasvatus helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa : opetussuunnitelmat ja käytäntö
Author(s): Aroranta, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tavoitteet. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatus on viime vuosina muuttunut uskontokasvatuksesta sitouttamattomaksi katsomuskasvatukseksi. Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaisena katsomuskasvatus näyttäytyy helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tutkimustehtävää lähestyttiin tutkimalla, millaisena katsomuskasvatus näkyy valtakunnallisissa ja paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa ja esiopetussuunnitelmissa. Sen lisäksi selvitettiin, miten katsomuskasvatusta toteutetaan käytännössä Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin keväällä 2019 varhaiskasvatussuunnitelmien ja opetus-suunnitelmien analyysina sekä laadullisena kyselytutkimuksena Helsingin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijöille. Aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) painotti katsomuskasvatuksessa erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin tutustumista, moninaisessa suomalaisessa yhteiskunnassa toimimista ja tasa-arvon edistämistä. Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2017) esiintyi samoja teemoja, mutta niitä painotettiin eri tavoin. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) oli katsomuskasvatuksen osalta yhtenäinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kanssa. Myös Helsingin esiopetussuunnitelma (2016) oli täysin samansuuntainen valtakunnallisten asiakirjojen kanssa. Käytännön työssä katsomuskasvatuksen toteutus niin varhaiskasvatuksessa kuin esiopetuksessakin erosi velvoittavista asiakirjoista. Varhaiskasvatuksessa katsomuskasvatus ei valtaosin näkynyt arjessa lainkaan, tai sitä näkyi keskusteluina, kristillisenä kasvatuksena ja arjen rajoituksina. Esiopetuksessa katsomuskasvatus näkyi useimmin keskusteluina, mutta myös kristillisenä kasva-tuksena, arjen rajoituksina tai sitä ei näkynyt arjessa ollenkaan. Näyttää siltä, että katsomuskasvatuksen käytännön toteutuksessa on puutteita verrattuna varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien asettamiin tavoitteisiin. Esiopetuksessa katsomuskasvatus on hieman enemmän opetussuunnitelman mukaista kuin varhaiskasvatuksessa, mutta niin varhaiskasvatuksen kuin esiopetuksenkin käytännöissä on vielä paljon kehitettävää, kun halutaan käytännön toiminnan vastaavan velvoittavia varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia.
Objectives. In recent years worldview education in early childhood education and pre-school education has turned from religious education into non-confessional worldview education. The aim of this study is to examine what worldview education is like in early childhood education and pre-school education in Helsinki. This study investigated worldview education in national and local curricula of early childhood education and care and pre-school education. In addition, this study explored how worldview education is put into practice in the early childhood education and pre-school education in Helsinki. Methods. The data was collected in spring 2019 by analysing the curricula for early childhood education and care and pre-school education and by a qualitative survey sent to the workers of the early childhood education and pre-school education in Helsinki. The data was analysed by using qualitative content analysis. Results and conclusions. The National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care (2016) emphasized familiarizing oneself with different cultures and worldviews, acting in the diverse Finnish society and enhancing equality. Helsinki’s local Curriculum for Early Childhood Education and Care (2017) had the same themes but they were emphasized differently. The themes in worldview education in the National Core Curriculum for Pre-School Education (2014) were uniform with The National Core Curriculum for Early Childhood Educa-tion and Care. Also, Helsinki’s local Curriculum for Pre-School Education (2016) was the same as the national curricula. In practice, the implementation of worldview education in both early childhood education and pre-school education differed from the legally binding curricula. In early childhood education the worldview education was not predominantly put into practice at all, or it was shown as conversations, as Christian education or as restrictions in the every-day life. In pre-school education the worldview education was most often shown as conversations but also as Christian education, as restrictions in everyday life or was not implemented at all. Therefore, in practice, worldview education meets many, but not all, of the objectives set by the curricula. In pre-school education the worldview education corresponds the curriculum slightly more than in early childhood education. Nonetheless, the practices in both early childhood education and pre-school education need to be developed when the practice is wanted to correspond the legally binding curricula.
Keyword(s): worldview education early childhood education pre-school education curriculum katsomuskasvatus varhaiskasvatus esiopetus opetussuunnitelma


Files in this item

Files Size Format View
Aroranta_Sonja_Pro_gradu_2019.pdf 608.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record