Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Käsikirjoitetut opintopolut : abiturienttien valinnat korkeakouluhaussa

Show full item record

Title: Käsikirjoitetut opintopolut : abiturienttien valinnat korkeakouluhaussa
Author(s): Kuivalainen, Rosanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tässä tutkielmassa tarkastellaan kysymystä: millä perusteilla abiturientit tekevät valintansa korkeakouluhaussa. Tarkastelu kohdistuu erityisesti abien taustaan ja siihen, mitä abit tavoittelevat. Koska korkeakouluhaun valtakunnallinen uudistus on ajankohtainen tutkielman teon aikaan, tarkastelen myös, onko uudistus vaikuttanut abien valintoihin. Hyödynnän Pierre Bourdieun teoreettista käsitteistöä ja ideoita. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu yhteiskunnallisen luokan vaikuttavan koulutuskäyttäytymiseen. Pyrin paljastamaan kulttuurisia käsikirjoituksia, jotka vaikuttaisivat osaltaan abien valintoihin korkeakouluhaussa. Haastattelin tutkielmaa varten kymmenen abiturienttia kahdesta helsinkiläisestä korkean keskiarvon lukiosta. Tarkastelin aineistoa laadullisesti odotusanalyysin keinoilla. Totean, että useat kulttuuriset käsikirjoitukset ohjailevat abeja korkeakouluhaussa. Osa käsikirjoituksista on helposti heidän tunnistettavissaan, kuten kertomus korkeasti koulutetuista vanhemmista, jotka painostavat jälkikasvuaan korkeakouluihin. Monet käsikirjoitukset ovat kuitenkin muodostuneet pitkän ajan kuluessa ja niin useiden toistojen kautta, että niistä on tullut luonnollisuudessaan huomaamattomia. Kulttuuriset käsikirjoitukset ovat muodostuneet abien ympäristöissä ja yhteisöissä. Vanhempien ja lapsuuden kautta saadut resurssit sekä omaksuttu habitus ovat auttaneet abeja opinnoissaan. Kotoa opittu työn järjestys ja koulukestävyys ovat osaltaan tehneet koulunkäynnistä mieluisan kokemuksen ja saaneet sen tuntumaan helpolta. Oppilaitokset ovat osaltaan antaneet vahvistuksen heidän resursseilleen ja habitukselleen. Onnistumisen kokemukset koulumaailmassa kannustavat jatkamaan opintoja ja asettamaan tavoitteita korkeammalle. Toisaalta oppilaitokset jakavat samat kulttuuriset odotukset ja ohjaavat toimimaan käsikirjoituksen mukaisesti. Näiden seurauksena monet potentiaalisesti kiinnostavat vaihtoehdot sulkeutuivat abien valintojen ulkopuolelle korkeakouluhaussa ja toisaalta saivat heidät harkitsemaan vaihtoehtoja, jotka eivät kiinnosta heitä.
This master’s thesis sets out to examine the reasons behind high school seniors’ choices in application to higher education. Focus of this thesis is directed to seniors’ family history and future goals. Application reform to Finnish higher education takes place during the making of this thesis and therefore the effects of this reform will be also investigated. I utilize theoretical ideas and concepts by Pierre Bourdieu. Earlier studies have shown that social class is connected to consumption of education. I aim to reveal cultural manuscripts, which are connected to application to higher education. I interviewed ten final year students from two high schools from Helsinki. Both high schools demand high grade point averages from their applicants. Qualitative methods and especially analysis of expectations is used in examining the material. As a conclusion, many cultural manuscripts were found to guide seniors in their choices in applying to higher education. Some of them were more obvious to the seniors than others. The pressure by highly educated parents was an easily recognizable storyline, whereas many manuscripts were formed in such a long period of time and were repeated so frequently that they had become invisible and a natural way of life. Cultural manuscripts were formed within the surroundings and communities of the high school seniors. Resources as well as habitus gained from the childhood has helped seniors in their studies. They had gained working routines and adequate skills to cope in the school system, which has made their studies feel pleasant and relatively effortless. Educational institutions have given validation to their habitus and resources, which has driven the students to follow a cultural manuscript of aiming to the highest of educational paths. The experiences of success in school have motivated seniors to keep going and to aim higher. As a result, many potential options are left as non-alternatives to the seniors during application process and correspondingly other options are considered even if they are not appealing to the applicant.
Keyword(s): Educational Path Application to Higher Education Heritability of Education Capital Habitus koulutuspolku korkeakouluhaku abiturientti koulutuksen periytyvyys pääoma habitus sosiaalinen periytyvyys pääoma habitus koulutuspolku korkeakouluhaku abiturientti


Files in this item

Files Size Format View
kuivalainen_rosanna_pro_gradu_2019.pdf 507.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record