Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Barns förhållningssätt gentemot andra språk : en kvalitativ videoanalys av interaktion mellan barn i en flerspråkig kontext

Show full item record

Title: Barns förhållningssätt gentemot andra språk : en kvalitativ videoanalys av interaktion mellan barn i en flerspråkig kontext
Author(s): Nyman, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Swedish
Acceptance year: 2019
Abstract:
The material that has been analyzed for this study consists of video recordings from Natur & Språk’s [Nature & Language’s] multilingual summer camps. The aim was to study the children’s interactions and conversations at the camps, focusing on their stances towards other languages. A further aim was to study the results in relation to the National Core Curriculum for Basic Education 2014. The research questions focus on how the children in their conversations express their stances and positions towards other languages, and how this can be related to the views on language stated in the national core curriculum. The respondents were between 8 and13 years old and spoke either Swedish or Finnish while some were bilingual. The video recordings of the conversations between the children were transcribed and analyzed through thematic analysis. The transcripts were additionally analyzed through a sociolinguistic perspective by studying the children’s stance. The theoretical framework of this study was based upon stance. As a result of the analysis, four main categories were found that represented the children’s varied ways of expressing their stances towards other languages, as well as other people’s language choices and backgrounds. The children categorized themselves and others in relation to languages and/or language groups. They showed expectations regarding their own and/or other’s competence. They expressed comments or whishes about language choice and showed orientation towards language learning. These results demonstrate that multilingual practices with language encounters create opportunities for children to challenge themselves and develop their language awareness, their stances and interests in other languages. In relation to this, parallels were drawn to the views on language stated in the National Core Curriculum, with its aims concerning language awareness and cultural diversity. Therefor this study can contribute with insight in regard to the potential that multilingual practices and activities have to offer in different educational contexts. This study is written in collaboration with the project Natur & Språk [Nature & Language], a collaboration between the Finnish Society for Nature and Environment, the Finnish Nature League and the Faculty of Educational Sciences at the University of Helsinki.
Materialet som analyserats i denna avhandling består av videoinspelningar från Natur och Miljös flerspråkiga naturläger. Syftet var att studera barnens samtal och interaktioner på lägren, med fokus på förhållningssätt gentemot andra språk. Ett ytterligare syfte var att relatera resultaten i förhållande till Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Forskningsfrågorna handlar om hur barnen i sina samtal ger uttryck för förhållningssätt och positioneringar till andra språk, samt hur detta kan relateras till den språksyn som redogörs för i läroplansgrunderna. Informanterna var mellan 8 och 13 år och bestod av svensk-, finsk- och tvåspråkiga barn. Videoinspelningarna av barnens samtal på lägren transkriberades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Transkripten analyserades vidare genom att ur ett sociolingvistiskt perspektiv undersöka barnens stance. Stance fungerade som grund för avhandlingens teoretiska referensram. I analysen framkom fyra huvudkategorier som representerade barnens varierade sätt att uttrycka sina förhållningssätt gentemot andra språk, andras språkval och språkbakgrunder. Barnen kategoriserade sig själv och andra i förhållande till språk och/eller språkgrupper. De uppvisade förväntningar på egen och/eller andras kompetens. De uttryckte kommentarer om språkval eller önskat språkval samt visade orientering mot språkrelaterat lärande. Dessa resultat påvisar att flerspråkiga verksamheter med språkmöten skapar möjlighet för barn att kunna utmana sig själva, utveckla sin språkmedvetenhet, sina förhållningssätt samt intressen för andra språk. I relation till detta kunde paralleller dras till läroplanens språksyn och dess målformuleringar kring språkmedvetenhet och kulturell mångfald. Denna avhandling kan således bidra med insikter i den potential flerspråkig verksamhet har att bidra med inom olika pedagogiska sammanhang och kontexter. Denna avhandling är skriven i samverkan med projektet Natur & Språk, ett samarbete mellan miljöorganisationerna Natur och Miljö, Luonto-Liitto och den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.
Keyword(s): flerspråkighet barn stance förhållningssätt läroplanen för den grundläggande utbildningen multilingualism children stance the National Core Curriculum for Basic Education


Files in this item

Files Size Format View
Nyman_Maria_Pro_gradu_2019.pdf 709.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record