Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hur bryts den rådande tystnadskulturen? : definiering och motarbetning av sexuella trakasserier inom det finländska arbetslivet

Show full item record

Title: Hur bryts den rådande tystnadskulturen? : definiering och motarbetning av sexuella trakasserier inom det finländska arbetslivet
Author(s): Karlsson, Tia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Discipline: Education
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education (in Swedish)
Language: Swedish
Acceptance year: 2019
Abstract:
The MeToo movement struck like a flash of light through social media worldwide in 2017. Since then, the dialogue concerning sexual harassment has continued, despite the discussion remaining subdued in several places. The deep-rooted culture of silence seems to choke the words in our throats. How should the prevailing silence be broken? The purpose of this research is to investigate the forms of sexual harassment that occur at Finnish workplaces and the consequences these harassments have for individual victims and entire work communities. Furthermore, I am interested in how sexual harassment is prevented in Finland. The theoretical framework consists of definitions of sexual harassment and the MeToo phenomenon as well as an examination of current legislation, previous research and the construction of the culture of silence. The research was conducted as a qualitative study with a phenomenographic research approach. In addition, an educational-feminist perspective has been used, which is illustrated as the perception that knowledge is produced collectively and is context-bound. The material consists of five semi-structured interviews. The material collected from the interviews was analyzed using qualitative content analysis. The results revealed that the informants ask for clear practices for action when there is a suspicion that sexual harassment takes place in the workplace. Further, different ways of harassment are described as well as workplace cultures, which enable harassment, discrimination and the current culture of silence. The consequences of sexual harassment vary between individuals, two of the informants sought outside help, two did not mention the topic at work and one did not experience the harassment at work as particularly anxiety-provoking. With my research, I want to highlight concrete practices through which Finnish work communities can effectively fix and prevent the occurrence of sexual harassment.
MeToo-fenomenet slog som en blixt igenom sociala medier världsomfattande år 2017. Sedan dess har ämnet diskuterats aktivt, trots att diskussionen förblir dämpad på flera ställen. Den djuprotade tystnadskulturen verkar stoppa orden i halsen på oss. Hur ska den rådande tystnaden brytas? Forskningens syfte är att undersöka hurdana former av sexuella trakasserier som förekommer inom det finländska arbetslivet samt hurdana följder dessa trakasserier har för enskilda offer och arbetsgemenskaper. Ytterligare är jag intresserad av hur sexuella trakasserier motarbetas i Finland. Det teoretiska ramverket består av definiering av sexuella trakasserier och MeToo-fenomenet samt en granskning av aktuell lagstiftning, tidigare forskning och uppbyggnaden av tystnadskulturen. Forskningen genomfördes som en kvalitativ studie med en fenomenografisk forskningsansats. Dessutom har ett pedagogisk-feministiskt perspektiv använts, vilket illustreras som uppfattningen om att kunskap produceras kollektivt samt är kontextbundet. Materialet består av fem semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultaten är den centrala observationen att informanterna efterlyser tydliga praktiker att ta till då det finns misstanke om att sexuella trakasserier företräder på arbetsplatsen. Ytterligare beskrivs antastares olika tillvägagångssätt samt arbetsplatskulturer, som möjliggör trakasserier och diskriminering samt den rådande tystnadskulturen. Följderna av sexuella trakasserier varierar individerna emellan, två av informanterna sökte utomstående hjälp, två pratade inte om ämnet på jobbet och en upplevde inte trakasserierna som särskilt ångestframkallande. Med min forskning vill jag lyfta fram konkreta praktiker, genom vilka det finländska arbetslivet kan åtgärda och förebygga uppträdandet av sexuella trakasserier på ett effektivt sätt och bryta tystnaden kring ämnet.
Keyword(s): sexuella trakasserier arbetslivet MeToo jämställdhet tystnadskultur sexual harassment workplace MeToo equality culture of silence metoo sukupuolinen häirintä työelämä tasa-arvo metoo sexuellt trakasseri jämställdhet arbetsliv


Files in this item

Files Size Format View
Karlsson_Tia_Pro_gradu_2019.pdf 657.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record