Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Metsänomistajien näkemyksiä omistuksen kannattavuudesta ja taloudellisista tavoitteista

Show full item record

Title: Metsänomistajien näkemyksiä omistuksen kannattavuudesta ja taloudellisista tavoitteista
Author(s): Yrjölä, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master's Programme in Forest Sciences
Specialisation: Forest bioeconomy business and policy
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tutkimuksessa selvitetään metsänomistajien näkemyksiä omistuksen kannattavuudesta sekä taloudellisista tavoitteista. Tavoitteena on selvittää, miten metsänomistajat määrittelevät ja arvioivat metsätaloutensa kannattavuutta, ja miten määrittely- ja arviointitavat eroavat liikeyritysten kannattavuuden arvioinnista. Metsänomistajien kannattavuuskäsitysten sekä tilakohtaisen kannattavuuden arvioinnin ja mittaamisen lisäksi tutkimuksessa perehdytään metsänomistajien halukkuuteen varastoida hiiltä metsissään. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin haastattelemalla kevään 2019 aikana yhdeksää Metsänomistajan Talouskouluun osallistunutta metsänomistajaa. Aineistonkeruumenetelmänä hyödynnettiin teemahaastatteluja, minkä lisäksi metsänomistajien hiilensidonnasta edellyttämää korvausta selvitettiin maksuhalukkuuslomakkeella. Tulosten mukaan metsänomistajien ajattelussa sekä toiminnalleen asettamissa tavoitteissa on selkeitä eroavaisuuksia. Liiketaloudellisten kannattavuuden arviointi- ja mittaustapojen integroiminen omaan toimintaan on vielä vähäistä, vaikka metsänomistajat tuntevatkin erilaisia kannattavuuden arviointitapoja. Metsäluonnon suojeluun metsänomistajat asennoituvat lähtökohtaisesti positiivisesti. Hiilensidontaohjelmiin he suhtautuvat kuitenkin varauksin. Varsinaisen päätöksensä hiilensidontaohjelmaan osallistumisesta metsänomistajat ovat valmiita tekemään vasta saatuaan riittävästi tietoa ohjelman ehdoista. Kokonaisuudessaan osallistumishalukkuuden nähtiin riippuvan merkittävästi maksetun korvauksen suuruudesta.
The study examines forest owners’ views on the profitability of forestry and their economic objectives. The aim is to find out how forest owners determine and evaluate profitability, and how the methods differ from those used by business enterprises. In addition to profitability perceptions, the study examines forest owners’ willingness to store carbon in their forests. The data for the study were collected by semi-structured interviews, which were undertaken with nine forest owners in spring 2019. The interviewees had participated in a training program called Metsänomistajan Talouskoulu that provides the forest owners with an opportunity to develop one’s understanding in forest management. Also, as the aim was to examine forest owners’ attitudes towards a hypothetical carbon offset program, the forest owners were asked to state their willingness to accept (WTA) presented in a questionnaire form. The results show that forest owners display diverse attitudes and the views on profitability differ from one owner to another. Even though the forest owners are familiar with different profitability assessment methods, utilizing them in one’s actions is relatively rare. While forest owners are generally interested in biodiversity protection, more information regarding carbon sequestration programs is still needed. According to the results, the actual participation rate would depend on factors such as the protocol requirements and the compensation amount. As a whole, majority of forest owners require financial incentives in order to participate in carbon sequestration programs.
Keyword(s): Kannattavuus yrittäjämäisyys hiilensidonta kompensaatio profitability entrepreneurial attitude carbon sequestration compensation


Files in this item

Files Size Format View
Yrjola_Hanna_Pro_gradu_2019.pdf 781.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record