Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Quality and compliance problems of Active Pharmaceutical Ingredient manufacturers and their effect on the availability of medicines

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-01-28T10:45:18Z
dc.date.available 2020-01-28T10:45:18Z
dc.date.issued 2020-01-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26967
dc.title Quality and compliance problems of Active Pharmaceutical Ingredient manufacturers and their effect on the availability of medicines en
ethesis.discipline.URI none und
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Ylinen, Tuike
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Lääketeollisuutta valvovat viranomaiset ympäri maailmaa. Varmistaakseen, että valmistajat noudattavat lääkkeiden hyviä tuotantotapoja (GMP-ohjeet) ja tekevät laadukkaita tuotteita, viranomaiset tarkastavat valmistajien tiloja. Mikäli näissä tarkastuksissa huomataan sääntörikkomuksia, lääkeyritysten valmistuslupa voidaan esimerkiksi peruuttaa tai valmistettavien tuotteiden maahanpääsy estää. Lääketeollisuuden kehitys on johtanut siihen, että jotkin toiminnot, kuten vaikuttavien aineiden valmistus, ovat keskittyneet tietyille valmistajille. Jos tällaisella valmistajalla todetaan laatuongelmia, se ei pysty toimittamaan valmistamaansa lääkeainetta, mikä voi johtaa saatavuusongelmiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia laatuongelmia lääkeainevalmistuksessa on. Valmistuksen keskittymisen takia näiden ongelmien ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan pienentää lääkkeiden saatavuusongelmien riskiä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään kuinka iso vaikutus lääkeaineiden laatuongelmilla voi olla lääkkeiden saatavuuteen. Laatuongelmatapausten määrät ja sijainnit tutkittiin myös. Ajanjaksoksi oli valittu vuodet 2016-2018. Tietoa kerättiin useista eri tietokannoista. Yhdysvaltojen ja Euroopan eri viranomaiset ylläpitävät näitä tietokantoja. Ne sisältävät tietoa tarkastuksista sekä niissä havaituista puutteista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin induktiivista sisällönanalyysia, jonka avulla määritettiin lääkeainevalmistajien ongelmakohdat GMP-ohjeiden noudattamisessa. Myös muuta tietoa, kuten sijainteja ja lääkeaineiden nimiä, kerättiin tietokannoista ja analysoitiin toisten tutkimuskysymyksien vastausta varten. Tutkimuksen tulokset paljastivat suurimpien ongelma-alueiden olleen tiedon eheys sekä analyyttiset koemenetelmät. Myös muita dokumentointiin liittyviä ongelmia löydettiin. Tapausten määrä oli kuitenkin melko tasainen ja suhteellinen osuus laski ajanjakson aikana. Laatuongelmista kärsivien lääkeaineiden vertailu saatavuusongelmatietokantoihin osoitti, että jopa yli 30% näistä lääkeaineista kärsi saatavuusongelmista myöhemmin. Vaikutus oli suurempi Suomessa kuin Yhdysvalloissa. Tuloksista voitiin tehdä johtopäätös, että merkittävimmät lääkeainevalmistajien sääntörikkomukset olivat huono tiedon eheys sekä sopimattomat analyyttiset koemenetelmät. Toiseksi, lääkeainevalmistajien laatuongelmat eivät ole enentyneet tällä ajanjaksolla, mutta nämä laatuongelmat ovat kuitenkin saattaneet vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen. fi
dct.abstract Pharmaceutical industry is supervised by several competent authorities. These authorities all over the world inspect manufacturers in order to make sure they comply with the Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines and produce quality products. If non-compliance with the guidelines is detected, the authorities can revoke manufacturing licenses and deny access of the products. Recent trend in pharmaceutical industry is that the Active Pharmaceutical Ingredient (API) manufacturing is concentrated in few factories. If this kind of manufacturer is declared non-compliant and is therefore unable to supply an API, it can lead to drug shortages. This research aimed to find out what kind of quality problems occur in API manufacturing. Because of the concentration trend, it is important to understand what kind of problems the manufacturers do struggle with to prevent any risk for shortages. This research aimed also to determine how much the quality problems in API manufacturing can impact on drug shortages. Also, the number and location of these non-compliance cases were investigated. The chosen time frame was 2016-2018. Several databases were used as information sources in this research. These databases are maintained by the authorities in the U.S. and Europe and they contain information about the inspections and the GMP deficiencies they have found during these inspections. With the information collected from the databases, an inductive content analysis was conducted to determine the reasons for non-compliance with GMP in API manufacturing. Other information (e.g. locations, names of APIs) was also collected from the databases and analysed to answer the rest of the research questions. Results show that the biggest problem areas in API manufacturing were data integrity and analytical testing. Other problems relating to documentation occurred also. The amount of these cases was quite stable, and the relative proportion declined during the time period. Comparison between the list of APIs and drug shortage databases showed that even over 30% of the non-compliant APIs were later in shortage. The effect was greater in Finland than in the U.S. Therefore, it was concluded that the most significant GMP deficiencies in API manufacturing were poor data integrity and inappropriate analytical testing procedures. Secondly, the number of non-compliance cases in API manufacturing has not increased during this time, but these problems may have had an impact on drug availability problems. en
dct.subject GMP inspections en
dct.subject Active Pharmaceutical Ingredient en
dct.subject pharmaceutical quality en
dct.subject quality problem en
dct.subject drug shortages en
dct.subject pharmaceutical industry en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Sivén, Mia
ethesis.supervisor Järvelä, Päivi
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:7620c810-5d58-4c84-b8cb-248cc6d19afa
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-12-17 15:37:03:674
ethesis.principalprofessor Juppo, Anne
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202001281162
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Teollisuusfarmasia fi
ethesis.facultystudyline Industrial pharmacy en
ethesis.facultystudyline Industriell farmaci sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH55_007 und
ethesis.mastersdegreeprogram Proviisorin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Pharmacy en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet för provisorexamen sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH55_001 und

Files in this item

Files Size Format View
Ylinen_Tuike_Pro_Gradu_2019.pdf 649.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record