Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Steering food consumption towards climate-friendly choices : addressing the business role and contribution

Show full item record

Title: Steering food consumption towards climate-friendly choices : addressing the business role and contribution
Author(s): Järvinen, Jasmin
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2019
Abstract:
Ilmastomuutos on yksi aikamme merkittävimmistä ympäristöhaasteista. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) peräänkuuluttaa seuraavien vuosikymmenten olevan ratkaisevia, mikäli globaali keskilämpötilan nousu halutaan rajata 1,5 - 2 asteeseen. Ilmastomuutoksen torjuminen vaatii systeemitason muutoksia, päästövähennyksiä kaikilta sektoreilta, sekä siirtymistä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Globaali ruokajärjestelmä vastaa noin 20-30 prosentista maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen edellyttää perusteellisia muutoksia ruokajärjestelmässä, toisin sanoen tavoissa, joilla tällä hetkellä tuotamme ja kulutamme ruokaa. Tämä puolestaan vaatii siirtymän kohti kasvipainotteisempia ruokavalioita. Kasvipainotteinen ruokavalio on terveysnäkökulmien ohella hyödyksi myös ilmastolle, sillä se tuottaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. Hiili-intensiiviset elämäntavat ovat ominaisia etenkin teollisuusmaiden ihmisille. Ruoka kattaa noin viidenneksen suomalaisten vuotuisesta hiilijalanjäljestä. Suomalaisten ruokavalioista peräisin olevat päästöt ovat kuitenkin verrattain suuria pääasiassa korkean lihan- ja maidonkulutuksen vuoksi. Koska ruokavalinnoilla on vaikutusta ilmastomuutokseen, on tärkeää etsiä ratkaisuja kestävämmän ruoankulutuksen edistämiseksi. Julkisen sektorin ohella myös proaktiiviset yritykset voivat ohjata tai ”tuuppia” kestävää ruoankulutusta muillakin tavoin kuin tavanomaisia keinoja, kuten tiedottamista sekä taloudellisia kannustimia hyödyntäen. Muun muassa näitä keinoja sekä niiden hyväksyvyyttä tutkitaan tässä maisteritutkielmassa. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan sitä, kuinka suomalaiset kuluttajat jakavat vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä valtion, yritysten ja kuluttajien kesken. Lisäksi tämä tutkielma selvittää, millaisena suomalaiset kuluttajat näkevät elintarvikeyritysten roolin sekä mahdollisen panoksen (keinot) ruoankulutuksen ohjaamisessa kohti ilmastoystävällisempiä valintoja. Tutkielmaa varten tehdyn kuluttajatutkimuksen (n=504) kohderyhmänä toimi 18-74 -vuotiaat suomalaiset kuluttajat. Aineisto kerättiin elokuussa 2019 ja tulokset analysointiin pääosin tilastollisin menetelmin. Yksi tämän tutkimuksen keskeisistä löydöksistä on se, että noin puolet kyselyyn vastanneista kuluttajista näkevät valtiolla, yrityksillä sekä kuluttajilla yhteisvastuun ilmastomuutoksen hillitsemisessä. Vaikka kuluttajille kuitenkin allokoidaan vähiten vastuusta, ei heidän omaa rooliaan silti aliarvioida. Vaikuttaa myös siltä, että elintarvikevalmistajilla on kyselyyn vastanneiden suomalaisten kuluttajien mielestä tärkeä rooli ruoankulutuksen ohjaamisessa kohti ilmastoystävällisiä valintoja. Kyselyyn vastanneet kuluttajat vaikuttavat myös melko hyväkysyväisiltä sen suhteen, että elintarvikeyritykset ohjaisivat heitä tekemään ilmaston kannalta parempia elintarvikevalintoja. Myös tutkimuksessa käsitellyt ohjauskeinot saivat vastaajien keskuudessa lupaavan määrän kannatusta. Nämä löydökset raottavat elintarviketeollisuuden mahdollisuuksia edistää ilmastoystävällistä ruoankulutusta sekä auttavat kehittämään menettelytapoja, joilla voidaan hillitä ilmastomuutosta sekä edistää kestävämpää ruokakulttuuria.
Climate change is one of the most major environmental challenges of our time. The upcoming decades will be crucial for delimiting the global average temperature rise to 1.5 - 2 degrees, as pointed out by the IPCC. Tackling climate change requires system-wide changes, emission reductions from all sectors and a shift towards low-carbon society. The global food system is responsible for circa 20-30 percent of global greenhouse gas emissions. Therefore, achieving the goal of carbon neutrality necessitates profound changes in the food system, i.e. in the ways our food is being produced and consumed today. This, in turn, necessitates a transition towards more plant-based diets. There is a scientific consensus that plant-based diets are - in addition to human health - also beneficial for the climate, as they produce less greenhouse gas emissions. Carbon-intensive lifestyles are especially characteristic for people in industrialized countries. Food covers roughly one fifth of the annual carbon footprint of a Finn. Finnish diets produce relatively large emissions mainly due to high consumption of meat and dairy. As food choices contribute to climate change, it is crucial to seek solutions in order to steer sustainable food consumption. In addition to the efforts of the public sector, proactive companies are also capable of steering or “nudging” sustainable food consumption also by other than conventional means, such as information provision and financial incentives. These means and their acceptability are addressed in this thesis. This thesis explores how Finnish consumers allocate responsibilities between the government, companies and consumers for mitigating climate change. In addition, this thesis elucidates how Finnish consumers perceive food manufacturers’ role and contribution (means) in steering food consumption towards more climate-friendly choices. The study conducted for this thesis was a consumer survey (n=504) and the target population was Finnish consumers aged between 18-74 years. The material was collected during August 2019, and statistical methods were mostly applied to analyze the results. One of the key findings of this study is that half of the survey respondents perceive a shared responsibility between the government, companies and consumers in mitigating climate change. While least responsibility is assigned for consumers, their role is not, however, underestimated. It also seems like food manufacturers play an important role in steering climate-friendly food consumption in the respondents’ opinion. In addition, the respondents seem to be relatively accepting towards the fact of being steered by food companies in order to make more climate-friendly food choices. Also the means to steer consumer behaviour, which were addressed in this study, received a promising level of support from the respondents. The findings of the study shed light on the food industry’s opportunities to influence climate-friendly food consumption and can help to develop policies that aim to mitigate climate change and promote more sustainable culinary culture.
Keyword(s): ilmastonmuutos kestävä ruoankulutus kasvipainotteinen ruokavalio yritysvastuu kuluttajatutkimus ohjaaminen tuuppiminen


Files in this item

Files Size Format View
Jarvinen_Jasmin_Pro_gradu_2019.pdf 3.649Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record