Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Association between adverse working conditions and poor mental health functioning among young public sector employees

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-02-03T13:48:05Z
dc.date.available 2020-02-03T13:48:05Z
dc.date.issued 2020-02-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27065
dc.title Association between adverse working conditions and poor mental health functioning among young public sector employees en
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Ranta, Hertta
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Mielenterveysongelmat ovat suuri kansanterveydellinen haaste ympäri maailman. Monet kehittyneet maat kamppailevat vanhenevan väestön ja mielenterveyssyistä työelämän ulkopuolella olevien työikäisten lisääntyvän määrän ristipaineessa. Työurien pidentämiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota nuorten aikuisten työkykyyn. Koska työelämän psykososiaaliset vaatimukset ovat kasvaneet samalla kun haitalliset fyysiset työolot ovat käyneet yhä harvinaisemmiksi, on tärkeää ymmärtää paremmin työolojen ja psyykkisen toimintakyvyn yhteys nuoremmilla työntekijöillä työkyvyn edistämiseksi ja mielenterveysongelmien aiheuttamien sosiaalisten ongelmien ja taloudellisten kustannusten vähentämiseksi. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin haitallisten työolojen ja heikon psyykkisen toimintakyvyn yhteyttä Helsingin kaupungin alle 40-vuotiailla työntekijöillä. Aineisto (n=4 315) kerättiin vuonna 2017 Helsinki Health Studyn kyselytutkimuksessa. Logistisen regressioanalyysin avulla analysoitiin psykososiaalisten työolojen (työn vaatimukset ja oman työn hallinta) ja fyysisten työolojen (työn fyysinen kuormittavuus) yhteyttä psyykkiseen toimintakykyyn. Psyykkinen toimintakyky mitattiin SF-36 –mittarilla ja dikotomisoitiin alimmasta kvartaalista. Sosiodemografiset tekijät ja elintavat huomioitiin analyysissa kovariaatteina. Tuloksena oli, että kaikkien kovariaattien vakioimisen jälkeen vastaajilla, joiden työn vaatimukset olivat korkeat, oli lähes kaksi kertaa (OR=1.9; 95% CI=1.6-2.3) ja niillä joiden hallinta omasta työstä oli heikko 1.5 kertaa (OR=1.5; 95% CI=1.2-1.7) todennäköisemmin heikko psyykkinen toimintakyky kuin muilla vastaajilla. Kovariaattien vakiointi ei vaikuttanut oman työn hallinnan ja psyykkisen toimintakyvyn vetosuhteeseen, mutta elintapojen vakiointi laski korkeiden työn vaatimusten vetosuhdetta hieman. Fyysisesti hyvin kuormittavalla työllä oli vähäinen yhteys heikkoon psyykkiseen toimintakykyyn, joka heikkeni elintapojen vakioimisen jälkeen eikä ollut enää tilastollisesti merkitsevä (OR=0.9; 95% CI=0.8-1.1). Tämän tutkimuksen tulokset korostavat haitallisten psykososiaalisten työolojen merkitystä työntekijöiden heikon psyykkisen toimintakyvyn kannalta. Yksilöiden hyvinvoinnin ja työn tuottavuuden lisäämiseksi työorganisaatioiden voisi olla kannattavaa etsiä keinoja työn korkeiden vaatimusten helpottamiseksi ja työntekijöiden oman työn hallinnan vahvistamiseksi. Koska kyseessä oli poikkileikkaustutkimus, tulevaisuudessa olisi tärkeää tutkia, kuinka pitkäkestoinen altistuminen haitallisille työoloille vaikuttaa nuorempien työntekijöiden psyykkiseen toimintakykyyn. fi
dct.abstract Mental health problems are a major public health concern globally. Many developed countries are facing the challenge of ageing populations and simultaneously an increase in labour market inactivity due to mental health problems among the working-age population. To be able to prolong working careers, it is important to pay attention to the work ability of young adults. As working life has become more psychosocially demanding while the burden of adverse physical working conditions has diminished, it is important to gain a better understanding of the association between working conditions and mental health functioning among younger workers in order to find ways to enhance work ability and alleviate the social and economic burden of mental health problems. The aim of this study was to examine the association between adverse working conditions and poor mental health functioning among under 40-year-old employees of the City of Helsinki. The data (n=4 315) was collected in 2017 through survey questionnaires for the Helsinki Health Study. Logistic regression analysis was conducted to analyse the association of psychosocial working conditions (job control and job demands) and physical working conditions (physical workload) with mental health functioning. Mental health functioning was measured with the SF-36 measurement and was dichotomised from the lowest quartile. Sociodemographic characteristics and health behaviours were used as covariates in the analysis. The results showed that after full adjustments, respondents with high job demands were nearly twice as likely (OR=1.9; 95% CI=1.6-2.3) and those with low job control 1.5 times as likely (OR=1.5; 95% CI=1.2-1.7) to have poor mental health functioning than others. Adjusting for covariates did not affect the OR for job control, but adjusting for adverse health behaviours decreased the OR for high job demands slightly. High physical workload had a weak association with poor mental health functioning, which slightly decreased after adjusting for adverse health behaviours and was not statistically significant in the full model (OR=0.9; 95% CI=0.8-1.1). The results of this study highlight the significance of adverse psychosocial working conditions for poor employee mental health functioning. Thus, in order to increase individual wellbeing and work productivity, work organizations could consider ways to decrease employees’ job demands and enhance employee job control. As the present study was cross-sectional, further research is needed to investigate the long-term effects of adverse working conditions on mental health functioning among younger employees. en
dct.subject Working conditions
dct.subject mental health
dct.subject mental health functioning
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Harkko, Jaakko
ethesis.supervisor Kouvonen, Anne
ethesis.supervisor Lallukka, Tea
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:c9c49abc-4096-477b-98c8-86ff1e56a1b3
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-01-07 13:13:29:103
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202002031242
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Yhteiskuntapolitiikka fi
ethesis.facultystudyline Social and Public Policy en
ethesis.facultystudyline Samhällspolitik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_067
ethesis.mastersdegreeprogram Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Contemporary Societies en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i moderna samhällen sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_005

Files in this item

Files Size Format View
Ranta_Hertta_Maisterintutkielma_2019.pdf 1.185Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record