Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Ettei vaan juutu sille samalle radalle” : Unileverin työntekijöiden näkemyksiä urasuunnittelusta ja henkilökohtaisesta kehityssuunnitelmasta

Show full item record

Title: ”Ettei vaan juutu sille samalle radalle” : Unileverin työntekijöiden näkemyksiä urasuunnittelusta ja henkilökohtaisesta kehityssuunnitelmasta
Author(s): Haura, Sara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Perinteistä uran määritelmää ollaan jouduttu laajentamaan, jotta se kuvaisi paremmin nykypäivän urien monimuotoisuutta. Uria ei nähdä enää tikapuumaisena, vaan liikehdintää tapahtuu useisiin suuntiin. Uran käsitteellinen muutos on vaatinut myös organisaatioita reagoimaan, mikä näkyy pyrkimyksenä tukea työntekijän urapolkuja urasuunnittelulla. Erilaiset urasuunnittelun työkalut, kuten henkilökohtainen kehityssuunnitelma, ovat täten muodostuneet organisaatioille merkitykselliseksi keinoksi huolehtia osaamisestaan ja varmistaa kompetenssin säilyminen oman organisaation sisällä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa käsitys siitä, minkälaisia näkemyksiä tutkimusorganisaatio Unileverin työntekijöillä on urasuunnittelusta ja miten henkilökohtainen kehityssuunnitelma toimii urasuunnittelun työkaluna. Tutkimuksessa pyritään myös tunnistamaan haastateltavien puheissa esiintyneitä ura-ankkureita ja suhteuttamaan niitä heidän käsityksiinsä urasuunnittelusta. Lisäksi tavoitteena on, että tulokset auttavat jatkossa tutkimusorganisaatiota tukemaan työntekijöidensä työuria ja uralla kehittymistä paremmin sekä kehittämään urasuunnittelun prosesseja ja työkaluja. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu kahdenlaiselle pohjalle. Aihetta tarkastellaan uran käsitteellisen muutoksen sekä Edgar Scheinin tutkimuksille perustuvan ura-ankkuriteorian kautta. Tutkimusaineisto kerättiin 9 Unileverin työntekijän haastattelusta. Tutkimusmetodi on laadullinen ja empiirinen aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että tutkittavien näkemykset työurista olivat linjassa aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan työurilla arvostetaan kehittymismahdollisuuksia ja ura-ankkurit määrittävät todennäköisesti uralla liikkumista dominoivan ankkurin mukaisesti. Tässä tutkimuksessa työuran tärkeinä elementteinä nähtiin kehitysmahdollisuudet, uuden oppiminen sekä haasteelliset työtehtävät. Haastateltavilta tunnistettiin lisäksi neljää eri ura-ankkuria siten, että jokaisella heistä oli kaksi samanaikaisesti dominoivaa ankkuria.
It has been necessary to broaden the traditional definition of careers to better reflect the diversity of contemporary careers. Careers are no longer seen as a ladder, but they move in several directions. The conceptual change in careers have put pressure on organizations to react, which is reflected in the effort to support their employees’ career paths. Different career planning tools, such as an individual development plan, have thus become an important way for organizations to value their expertise and ensure keeping competence in the company. The aim of this research is to form understanding of the views the employees of Unilever have on career planning and how an individual development plan works as a tool for their career planning. The study also seeks to identify career anchors in the interviewees' speeches and to relate them to their perceptions of career planning. In addition, the goal is that the results will help Unilever to support better their employees' career development and to develop career planning processes and tools. The framework of the thesis is based on two types of theoretical background. The subject is examined through a conceptual change of careers and a career anchor theory based on Edgar Schein's research. Approaching career anchor theory based on Schein's studies and complementary conceptualization. The research material was collected by interviewing nine Unilever employees in spring 2019. The research method is qualitative and empirical data was analyzed by content analysis. The results of this study show that the participants' views on careers were in line with previous studies. Opportunities to develop oneself, learning new and challenging tasks were seen as vital elements of the work career. In addition, four different career anchors were identified from the interviewees so that each of them had two simultaneously dominant anchors.
Keyword(s): ura urasuunnittelu ura-ankkuri kehityssuunnitelma työurien muutos


Files in this item

Files Size Format View
Haura_Sara_Pro_gradu_2020.pdf 613.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record