Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Oon ottanu vastuun itsestäni. Et aikasemminhan mä oon syyttäny vaan kaikkii viranomaisii” : Kriminaalihuollon tukisäätiön toimintaan osallistuvien kokemuksia rikoksista irrottautumisesta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-04-07T12:56:13Z
dc.date.available 2020-04-07T12:56:13Z
dc.date.issued 2020-04-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27793
dc.title ”Oon ottanu vastuun itsestäni. Et aikasemminhan mä oon syyttäny vaan kaikkii viranomaisii” : Kriminaalihuollon tukisäätiön toimintaan osallistuvien kokemuksia rikoksista irrottautumisesta fi
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Teologinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Theology en
ethesis.faculty Teologiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/fd312b62-ea5f-48b0-ab8b-3cf13ce594a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kiviharju, Ellen
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tässä tutkielmassa selvitän, millaiset tekijät Kriminaalihuollon tukisäätiön toimintaan osallistuvien kokemusten mukaan tukevat desistanssia eli uusintarikollisuuden ennaltaehkäisyä ja rikoksista irrottautumisprosessia. Tutkimukseni kolme tutkimuskysymystä ovat: 1. Millaiset tekijät haastateltavien kokemusten mukaan tukevat desistanssia? 2. Millaisia kokemuksia vertaistuesta ja sen vaikutuksesta desistanssiin Kriminaalihuollon tukisäätiön toimintaan osallistuvilla ihmisillä on? 3. Millaiseksi haastateltavat kokevat hengellisyyden merkityksen desistanssissa? Tutkielmani on laadullinen tutkimus ja aineiston olen kerännyt tekemällä kuusi teemahaastattelua. Haastateltavat ovat Kriminaalihuollon tukisäätiön toimipisteiden, Raittilan ja Rediksen kautta. Ne ovat päihteettömiä kohtaamispaikkoja. Haastattelut olen analysoinut aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Taustaluvuissa esittelen vankeinhoitoa ja rikollisuutta Suomessa, uskonnollisuutta ja hengellisyyttä vankiloissa sekä kuntoutusta, vertaistukea ja Kriminaalihuollon tukisäätiön. Teoriana käytän desistanssia. Se on positiiviseen kriminologiaan kuuluva teoriasuuntaus, johon kuuluu useita rikoksista luopumiseen vaikuttavia tekijöitä. Desistanssi voidaan jakaa primaariin desistanssiin, eli yksittäiseen tapahtumaan tai hetkeen, jolloin rikoksista luovutaan ja sekundaariin desistanssiin, joka korostaa rikoksista luopumisen prosessimaisuutta. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tuloksena haastatteluista nousi esiin neljä pääluokkaa: 1. Sosiaaliset tekijät, 2. Käytännölliset tekijät, 3. Sisäiset tekijät ja 4. Hengellisyys. Sosiaalisissa tekijöissä korostuivat vertaistuen merkitys ja tärkeys. Käytännöllisistä tekijöistä tärkeinä nousivat esiin työ ja asunto. Sisäisissä tekijöissä oma muutoshalu nousi olennaisena esiin, samoin ikääntyminen ja asioiden prosessoimisen mukana tulleet muutokset ajattelussa. Hengellisyys näyttäytyi haastateltavilla muiden auttamisena. Vankilapastorien merkitys koettiin tärkeäksi ja mahdollisuus keskustella heidän kanssaan vankeusaikana hyväksi. Aiemmassa desistanssitutkimuksessa esiin nousi samankaltaisia tekijöitä kuin tässä tutkimuksessa. Erityisesti desistanssin prosessimaisuus, oma sisäinen halu ja motivaatio muutokseen ovat tärkeitä ja nousivat haastatteluista esiin. Vertaistuen merkitys on haastateltavien kokemuksen mukaan erittäin tärkeää. Hengellisyyden merkitys desistanssissa on vaihteleva. Toisaalta hengellisyys on voimavara ja usko tuo rauhaa ja luottamusta vaikeista asioista selviämiseen. Usko ylempään voimaan auttaa jaksamaan ja antaa luottamusta. Kirkossa käymisen haastateltavat kokivat rauhoittavana asiana ja ajatuksia sekä tunteita selkeyttävänä tekijänä. Aiemmasta tutkimuksesta poiketen tässä tutkimuksessa nousi esiin desistanssin olevan työläs ja voimavaroja vievä prosessi. Kaikilla haastateltavilla ei myöskään ole ollut subjektiivista päätöstä luopua rikoksista ja päihteistä, toisin kuin aiemmassa tutkimuksessa esitetään. fi
dct.subject desistanssi
dct.subject uskonnollisuus
dct.subject hengellisyys
dct.subject rikokset
dct.subject vangit
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Grönlund, Henrietta
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:40929c56-053e-4389-a365-94d44cf88ac2
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-03-04 11:13:06:721
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202004071733
ethesis.facultystudyline Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta fi
ethesis.facultystudyline Ministry en
ethesis.facultystudyline Inriktningen för teologisk yrkesverksamhet sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH10_119
ethesis.mastersdegreeprogram Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Theology and Religious Studies en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH10_001

Files in this item

Files Size Format View
Kiviharju_Ellen_Maisterintutkielma_2020.pdf 786.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record