Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hälsofrämjande ledarskap : vägen till en bättre arbetshälsa för lärarna?

Show full item record

Title: Hälsofrämjande ledarskap : vägen till en bättre arbetshälsa för lärarna?
Author(s): Brännbacka, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Discipline: Education
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education (in Swedish)
Language: Swedish
Acceptance year: 2020
Abstract:
A good occupational health is what every human wish for. Because people spend a lot of their time at the workplace the concept occupational health is an important factor to consider as a leader. Also due to a raise in the retairement age and changes in worklife, occupational health has become a current and known topic at workplaces. Occupational health refers to wellbeing at work and that an employee should experience physical, psychological and social wellbeing at the workplace. In this study the teachers occupational health is in focus. This study aims to find out wether a headmaster conducting a healthpromoting leadership would be of advantage for the teachers, when it comes to experiencing a good occupational health. It also aims to find out if teachers have any certain expectations regarding healthpromoting leadership and what thoughts they have conserning the topic occupational health and their own experienced occupational health. Background and contextual research consist of theory and previous studies on leadership, leadership in schools, healthpromoting leadership, educational leadership and occupational health. The thesis is a qualitative research project with a phenomenograpic perspectiv. The data was collected in fall 2019 and the sample consisted of eight teachers from swedishspeaking schools in the south of Finland. The data was collected through semistructured interviews and was later on analysed with help of inductive content analysis. The result refers to that most of the teachers have sometime during their career experienced a minor setback concerning their occupational health and consider therefore a healthpromoting leadershipstyle to be desireble. The teachers expectations are many and individual. Their expectations refer to being present, structured and flexible, and communicativ as a headmaster. Characteristics of the headmaster that the teachers refer to as being important for their occupational health are trust, honesty and personality. Other important leadership qualities for a headmaster to have is to give support and structure, and to be good at allocating resources and time. The research result can hopefully contribute to a better occupational health for the teachers true healthpromoting leadership. In addition, the result can give an indication, not only to the headmasters, but also to municipalities and state institutions, concerning what has to be accomplished and altered within education for the teachers to achieve a good and sustainable occupational health.
En god hälsa är vad varje människa önskar sig. Eftersom människor spenderar en stor del av sin tid på arbetsplatsen är begreppet arbetshälsa en viktig faktor att ta hänsyn till som ledare. Att det även pratas om en förhöjning av pensionsålder och ständigt tillkommer förändringar i arbetslivet har gjort att arbetshälsa blivit ett aktuellt och välbekant tema på arbetsplatser. Arbetshälsa syftar på välmående i arbetet och att man som arbetstagare ska känna ett fysiskt, psykiskt och socialt välmående på arbetsplatsen. I denna forskning är det lärarnas arbetshälsa som står i fokus. Forskningen syftar till att ta reda på om ett hälsofrämjande ledarskap vore till fördel för att lärarna ska uppleva en god arbetshälsa. Forskningen ämnar även ta reda på vilka eventuella förväntningar lärarna har på ett hälsofrämjande ledarskap och vilka tankar de har angående begreppet arbetshälsa, samt sin egen upplevda arbetshälsa. Bakgrunden och den teoretiska referensramen består av teori och tidigare forskning kring ledarskap, ledarskap i skolan, hälsofrämjande ledarskap, pedagogiskt ledarskap och arbetshälsa. Avhandlingen är en kvalitativ forskningsansats utgående från ett fenomenologiskt perspektiv. Materialinsamlingen ägde rum under hösten 2019 och samplet bestod av åtta lärare från svenskspråkiga skolor i södra Finland. Materialet erhölls genom enskilda semistrukturerade intervjuer och analyserades efteråt med hjälp av induktiv innehållsanalys. Resultatet hänvisar till att de flesta lärare någon gång under sin profession upplevt en bristfällig arbetshälsa och de anser därför att ett hälsofrämjande ledarskap vore önskvärt. Lärarnas förväntningar på ett hälsofrämjande ledarskap är många och individuella. Förväntningarna handlar om att som rektor vara en närvarande, strukturerad och flexibel, samt en kommunikativ ledare. Egenskaper gällande rektorskapet som lärarna anser påverkar deras arbetshälsa är tillit, ärlighet och personlighet. Andra viktiga ledarskaps kvalitéer är att som rektor ge stöd och struktur, samt att kunna fördela resurser och tiden på ett vettigt sätt. Forskningsresultatet kan förhoppningsvis leda till en bättre arbetshälsa för lärarna genom ett hälsofrämjande ledarskap. Resultatet kan även ge en indikation till inte enbart rektorer, utan även till kommuner och statliga inrättningar, gällande vad som behöver åstadkommas och förändras inom bildningen för att lärarna ska uppnå en god och hållbar arbetshälsa.
Keyword(s): hälsofrämjande ledarskap ledarskap arbetshälsa välmående rektor lärare


Files in this item

Files Size Format View
GraduHB2020.pdf 1.383Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record