Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kouluvalinnan yhteys koulujen eriytymiseen

Show full item record

Title: Kouluvalinnan yhteys koulujen eriytymiseen
Author(s): Kuronen, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkoiteuksenani oli selvittää, onko kouluvalinnalla yhteys koulujen mahdolliseen eriytymiseen eli segregoitumiseen. Tutkimus käsitti kolme maata, Suomen, Ruotsin ja Englannin. Tutkimukseni teoreettinen tausta rakentui tutkimuksen kannalta keskeisten käsitteiden pohjalle. Käsitteitä olivat uusliberalismi sekä siihen kiinteästi liittyvä New Public Management, koulumarkkinat, kouluvalinta sekä eriytyminen eli segregaatio. Menetelmät. Toteutin tutkimuksen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmällä, joka tarkoittaa jo olemassa olevien tutkimusten tutkimista. Tein järjestelmällisen aineistohaun ennalta määriteltyjen hakusanojen avulla kolmesta valitusta tietokannasta. Lopulliseksi aineistoksi muodostui yhteensä 17 artikkelia, joista 7 oli Ruotsista, 5 Suomesta ja 5 Englannista. Aineiston hakemisen jälkeen kävin jokaisen artikkelin läpi tutkimuskysymyksen näkökulmasta. Aluksi selvitin, oliko kyseisen tutkimus havainnut koulujen olevan segregoituneita, minkä tekijän suhteen segregaatiota ilmeni ja lopuksi sen, mitkä tekijät olivat tutkimuksen mukaan vaikuttaneet segregoitumiseen. Näiden tietojen pohjalta kokosin maakohtaiset yhteenvedot tutkimusten tuloksista. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten mukaan koulujen välillä oli havaittavissa segregaatiota, jonka voitiin katsoa johtuneen kouluvalinnan mahdollisuudesta. Segregaation esitettiin myös johtuvan esimerkiksi asuinalueiden segregaatiosta tai asuinaluesegregaation ja kouluvalintojen yhteisvaikutuksesta. Suomessa ja Ruotsissa tulokset osoittavat selvemmin koulujen segregaation johtuneen kouluvalinnoista kuin Englannissa.
Objectives. The aim of this research was to address the possible connections between school choice and school segregation. The study covered three countries that were Finland, Sweden and England. The theoretical background of this research was based on the most relevant concepts for this research. These concepts were neoliberalism, New Public Management, school choice, educational markets and segregation. Method. I conducted this research as a systematic literature review which means that the data consisted of other researches. The collection of the material was conducted systematically from three different databases. The final material consists of 17 articles, 7 of them from Sweden and 5 from Finland and 5 from England. After the search I analysed all the articles from the point of my research question. From those results I formed a synthesis about each country. Results and conclusion. According to the results there were segregation between schools and in many cases, it was the result of school choice. In some cases, school segregation was explained to be the cause of residential segregation and the cause of residential segregation and school choice combined. In Finland and Sweden school choice explained school segregation more often than it did in England.
Keyword(s): kouluvalinta koulumarkkinat eriytyminen segregaatio


Files in this item

Files Size Format View
Kuronen_Kaisa_Pro_gradu_2020.pdf 524.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record