Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kouluvalinnan yhteys koulujen eriytymiseen

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-04-16T06:44:15Z
dc.date.available 2020-04-16T06:44:15Z
dc.date.issued 2020-04-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27936
dc.title Kouluvalinnan yhteys koulujen eriytymiseen fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kuronen, Kaisa
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkoiteuksenani oli selvittää, onko kouluvalinnalla yhteys koulujen mahdolliseen eriytymiseen eli segregoitumiseen. Tutkimus käsitti kolme maata, Suomen, Ruotsin ja Englannin. Tutkimukseni teoreettinen tausta rakentui tutkimuksen kannalta keskeisten käsitteiden pohjalle. Käsitteitä olivat uusliberalismi sekä siihen kiinteästi liittyvä New Public Management, koulumarkkinat, kouluvalinta sekä eriytyminen eli segregaatio. Menetelmät. Toteutin tutkimuksen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmällä, joka tarkoittaa jo olemassa olevien tutkimusten tutkimista. Tein järjestelmällisen aineistohaun ennalta määriteltyjen hakusanojen avulla kolmesta valitusta tietokannasta. Lopulliseksi aineistoksi muodostui yhteensä 17 artikkelia, joista 7 oli Ruotsista, 5 Suomesta ja 5 Englannista. Aineiston hakemisen jälkeen kävin jokaisen artikkelin läpi tutkimuskysymyksen näkökulmasta. Aluksi selvitin, oliko kyseisen tutkimus havainnut koulujen olevan segregoituneita, minkä tekijän suhteen segregaatiota ilmeni ja lopuksi sen, mitkä tekijät olivat tutkimuksen mukaan vaikuttaneet segregoitumiseen. Näiden tietojen pohjalta kokosin maakohtaiset yhteenvedot tutkimusten tuloksista. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten mukaan koulujen välillä oli havaittavissa segregaatiota, jonka voitiin katsoa johtuneen kouluvalinnan mahdollisuudesta. Segregaation esitettiin myös johtuvan esimerkiksi asuinalueiden segregaatiosta tai asuinaluesegregaation ja kouluvalintojen yhteisvaikutuksesta. Suomessa ja Ruotsissa tulokset osoittavat selvemmin koulujen segregaation johtuneen kouluvalinnoista kuin Englannissa. fi
dct.abstract Objectives. The aim of this research was to address the possible connections between school choice and school segregation. The study covered three countries that were Finland, Sweden and England. The theoretical background of this research was based on the most relevant concepts for this research. These concepts were neoliberalism, New Public Management, school choice, educational markets and segregation. Method. I conducted this research as a systematic literature review which means that the data consisted of other researches. The collection of the material was conducted systematically from three different databases. The final material consists of 17 articles, 7 of them from Sweden and 5 from Finland and 5 from England. After the search I analysed all the articles from the point of my research question. From those results I formed a synthesis about each country. Results and conclusion. According to the results there were segregation between schools and in many cases, it was the result of school choice. In some cases, school segregation was explained to be the cause of residential segregation and the cause of residential segregation and school choice combined. In Finland and Sweden school choice explained school segregation more often than it did in England. en
dct.subject kouluvalinta
dct.subject koulumarkkinat
dct.subject eriytyminen
dct.subject segregaatio
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Scheinin, Patrik
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:47c9f7f0-65f5-4080-b50b-71a4d6970c19
ethesis.degreeprogram.URI none
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-03-02 09:58:06:989
ethesis-internal.abstract.secondary Objectives. The aim of this research was to address the possible connections between school choice and school segregation. The study covered three countries that were Finland, Sweden and England. The theoretical background of this research was based on the most relevant concepts for this research. These concepts were neoliberalism, New Public Management, school choice, educational markets and segregation. Method. I conducted this research as a systematic literature review which means that the data consisted of other researches. The collection of the material was conducted systematically from three different databases. The final material consists of 17 articles, 7 of them from Sweden and 5 from Finland and 5 from England. After the search I analysed all the articles from the point of my research question. From those results I formed a synthesis about each country. Results and conclusion. According to the results there were segregation between schools and in many cases, it was the result of school choice. In some cases, school segregation was explained to be the cause of residential segregation and the cause of residential segregation and school choice combined. In Finland and Sweden school choice explained school segregation more often than it did in England. en
ethesis-internal.abstract.primary Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkoiteuksenani oli selvittää, onko kouluvalinnalla yhteys koulujen mahdolliseen eriytymiseen eli segregoitumiseen. Tutkimus käsitti kolme maata, Suomen, Ruotsin ja Englannin. Tutkimukseni teoreettinen tausta rakentui tutkimuksen kannalta keskeisten käsitteiden pohjalle. Käsitteitä olivat uusliberalismi sekä siihen kiinteästi liittyvä New Public Management, koulumarkkinat, kouluvalinta sekä eriytyminen eli segregaatio. Menetelmät. Toteutin tutkimuksen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmällä, joka tarkoittaa jo olemassa olevien tutkimusten tutkimista. Tein järjestelmällisen aineistohaun ennalta määriteltyjen hakusanojen avulla kolmesta valitusta tietokannasta. Lopulliseksi aineistoksi muodostui yhteensä 17 artikkelia, joista 7 oli Ruotsista, 5 Suomesta ja 5 Englannista. Aineiston hakemisen jälkeen kävin jokaisen artikkelin läpi tutkimuskysymyksen näkökulmasta. Aluksi selvitin, oliko kyseisen tutkimus havainnut koulujen olevan segregoituneita, minkä tekijän suhteen segregaatiota ilmeni ja lopuksi sen, mitkä tekijät olivat tutkimuksen mukaan vaikuttaneet segregoitumiseen. Näiden tietojen pohjalta kokosin maakohtaiset yhteenvedot tutkimusten tuloksista. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten mukaan koulujen välillä oli havaittavissa segregaatiota, jonka voitiin katsoa johtuneen kouluvalinnan mahdollisuudesta. Segregaation esitettiin myös johtuvan esimerkiksi asuinalueiden segregaatiosta tai asuinaluesegregaation ja kouluvalintojen yhteisvaikutuksesta. Suomessa ja Ruotsissa tulokset osoittavat selvemmin koulujen segregaation johtuneen kouluvalinnoista kuin Englannissa. fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202004161822
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Impacts of School Choice on School Segregation en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Kuronen_Kaisa_Pro_gradu_2020.pdf 524.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record