Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

"Men viktigaste är att våga!" : Studenternas självbedömning av sina språkkunskaper och sin språkinlärning av det finlandssvenska teckenspråket

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-04-21T13:06:54Z
dc.date.available 2020-04-21T13:06:54Z
dc.date.issued 2020-04-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/28049
dc.title "Men viktigaste är att våga!" : Studenternas självbedömning av sina språkkunskaper och sin språkinlärning av det finlandssvenska teckenspråket sv
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Aaltomaa, Nelli
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Tässä tutkielmassa tutkin suomenruotsalaista viittomakieltä Humanistisessa ammattikorkeakoulussa syksyllä 2018 opiskelleiden opiskelijoiden näkemyksiä omasta kielitaitotasostaan sekä kielenoppimisestaan. Tutkimusryhmän opiskelijat osallistuivat kukin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan tulkkikoulutusprojektiin, jonka tavoitteena oli kouluttaa lisää suomenruotsalaista viittomakieltä tulkkaavia tulkkeja ja siten elvyttää suomenruotsalaista viittomakieltä. Tutkimuksessa selvitetään, miten opiskelijat arvioivat kielitaitoaan suomenruotsalaisessa viittomakielessä hyödyntäen arvioissaan Euroopan neuvoston luomia kielitaitotasokuvauksia kolmessa kielen eri osa-alueessa, jotka ovat kielen ymmärtäminen, kielen tuottaminen sekä vuorovaikutus. Tämän lisäksi selvitetään, kuinka opiskelijat kuvailevat suomenruotsalaisen viittomakielen oppimistaan. Tutkimukseen osallistui internetissä julkaistuun kyselylomakkeeseen vastaamalla 15 opiskelijaa, jotka olivat syksyllä 2018 iältään 19–58-vuotiaita. Tulosten analysointia varten jaoin opiskelijat kolmeen ryhmään sen perusteella, kuinka kauan he olivat opiskelleet suomenruotsalaista viittomakieltä. Ryhmä 1 oli aloittanut kielen opiskelun vuonna 2018 opintojen alkaessa, ryhmä 2 oli opiskellut kieltä 1–5 vuoden ajan, ja ryhmä 3 oli opiskellut kieltä vähintään 15 vuoden ajan. Tutkimustulosten mukaan ryhmän 1 valitsemat kielitaitotasot vaihtelivat tasojen A2 ja C1 välillä, ja yleisimmin valitut tasot olivat B1 ja B2. Ryhmässä 2 opiskelijat olivat valinneet kielitaitotasot B1-C1, ja kaikkien opiskelijoiden valitsemat taitotasot olivat keskimäärin korkeammat verrattuna ensimmäiseen ryhmään. Ryhmä 3 valitsi kaikista opiskelijaryhmistä keskimääräisesti korkeimmat tasot, joskin taitotasot vaihtelivat ryhmässä tasojen A2 ja C2 välillä. Tutkimustulokset osoittavat, että opiskelijat valitsivat taitotasokseen sitä korkeamman tason, mitä kauemmin he olivat suomenruotsalaista viittomakieltä opiskelleet. Tulosten mukaan erot eri ryhmien välillä eivät kuitenkaan olleet kovin merkittäviä. Opiskelijoiden näkemyksissä omasta kielenoppimisestaan selkeinä yksittäisinä asioina erottuivat muun muassa kasvavan viittomavaraston merkitys, suomalaisen viittomakielen vaikutus sekä haasteet kommunikoida sellaisten viittojien kanssa, joiden murre tai kielen tyyli erosi oppijan omasta. fi
dct.subject suomenruotsalainen viittomakieli
dct.subject viittomakieli
dct.subject itsearviointi
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Huhtala, Anne
ethesis.supervisor Lehti-Eklund, Hanna
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:71b83334-c7b9-493d-a651-520b869fa6f7
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-03-27 11:50:26:527
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202004211901
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Pohjoismaiset kielet fi
ethesis.facultystudyline Nordic Languages en
ethesis.facultystudyline Nordiska språk sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_087
ethesis.mastersdegreeprogram Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Scandinavian Languages and Literatures en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_008

Files in this item

Files Size Format View
Aaltomaa_Nelli_Pro_Gradu_2020.pdf 1.571Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record