Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Metsäammattilaisten ja metsänomistajien suhtautuminen jatkuvaan kasvatukseen

Show full item record

Title: Metsäammattilaisten ja metsänomistajien suhtautuminen jatkuvaan kasvatukseen
Author(s): Siivonen, Salla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Suomen metsillä on suuri vaikutus ilmastonmuutokseen kansallisella tasolla, sillä Suomen pinta-alasta noin 86 prosenttia on metsää ja metsät ovat merkittävä hiilinielu. Jatkuva kasvatus on hiilensidonnan kannalta parempi vaihtoehto kuin tasaikäinenmetsätalous. Metsälaki uudistui vuonna 2014, ja metsänammattilaisilla ja metsänomistajilla on ollut aikaa sopeutua uuteen lakiin, miettiä vaihtoehtoisten menetelmien käyttöä tai mahdollisesti jo ottaa näitä menetelmiä käytäntöön. Metsäammattilaisilla on selkeä valta-asema tiedon ja neuvojen antamisen kautta metsänomistajiin sekä vallitsevan asenneilmapiirin luomisessa. Metsäammattilaisten suhtautumisen ja vallitsevien arvojen tarkastelu ja tutkiminen ovat tärkeitä, sillä heidän asenteilla ja arvoilla on vaikutusta metsänhoidollisten menetelmien suosittelemiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, kuinka tuttua jatkuva kasvatus oli metsäammattilaisille ja metsänomistajille ja heidän suhtatumistaan siihen. Lisäksi selvitin metsäammattilaisten arvostusta metsästä saatavia asioita kohtaan sekä, miten eri tekijät vaikuttavat metsäammattilaisten suhtautumiseen jatkuvaan kasvatukseen. Aineistona käytettiin vuonna 2017 kerätty kyselytutkimuksen aineistoa. Jatkuva kasvatus oli metsäammattilaisille ja metsänomistajille varsin tuttua. Metsäammattilaiset suhtautuivat siihen kielteisemmin kuin metsänomistajat. Metsäammattilaisten suhtautumiseen vaikuttivat sukupuoli ja koulutustausta. Metsäammattilaisten suhtautuminen jatkuvaan kasvatukseen vaikutti myös heidän suosittelemaansa jatkuvan kasvatuksen prosenttiosuuteen. Metsäammattilaiset arvostivat eniten puun myyntituloa ja vähiten metsien hiilensidontaa.
Finnish forests have a major impact on climate change at a national level, as approximately 86 % of Finland's surface area is forest and forests are a significant carbon sink. Continuous cover forestry is better from the point of view of carbon sequestration than even-age forestry. The Finnish Forest Act was reformed in 2014. Forest professionals and forest owners have had time to adapt to the new Act, to consider the use of alternative methods or, possibly, to take these methods into practice. Forest professionals have a clear position of power through information and communication to forest owners and the creation of a prevailing atmosphere of attitudes. Examination of the attitudes and the values of forest professionals are important as their attitudes and values have an impact on the recommendation of forest management methods. The purpose of this study was to examine how familiar continuous cover forestry was to forest professionals and forest owners as well as their perceptions of it. In addition, the values of forest professionals and how different factors influence their perceptions of continuous cover forestry were examined. The data used in this research was from a survey conducted in 2017. According to the results, forest professionals and forest owners are quite familiar with continuous cover forestry. The forest professionals’ perceptions of it were more negative compared to the forest owners’ perceptions. Gender and educational background were factors that were found to impact the attitudes of the forest professionals. Their perceptions of continuous cover forestry also affected the percentage of continuous cover forestry recommended by them. Forest professionals valued the sales proceeds of wood the most and the carbon sequestration of forests the least.
Keyword(s): jatkuva kasvatus suhtautuminen ilmastonmuutos hiilensidonta


Files in this item

Files Size Format View
Siivonen_Salla_Pro_gradu_2020.pdf 3.235Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record