Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Metsäammattilaisten ja metsänomistajien suhtautuminen jatkuvaan kasvatukseen

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-05-05T09:54:10Z
dc.date.available 2020-05-05T09:54:10Z
dc.date.issued 2020-05-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/28234
dc.title Metsäammattilaisten ja metsänomistajien suhtautuminen jatkuvaan kasvatukseen fi
ethesis.discipline.URI none und
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Siivonen, Salla
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Suomen metsillä on suuri vaikutus ilmastonmuutokseen kansallisella tasolla, sillä Suomen pinta-alasta noin 86 prosenttia on metsää ja metsät ovat merkittävä hiilinielu. Jatkuva kasvatus on hiilensidonnan kannalta parempi vaihtoehto kuin tasaikäinenmetsätalous. Metsälaki uudistui vuonna 2014, ja metsänammattilaisilla ja metsänomistajilla on ollut aikaa sopeutua uuteen lakiin, miettiä vaihtoehtoisten menetelmien käyttöä tai mahdollisesti jo ottaa näitä menetelmiä käytäntöön. Metsäammattilaisilla on selkeä valta-asema tiedon ja neuvojen antamisen kautta metsänomistajiin sekä vallitsevan asenneilmapiirin luomisessa. Metsäammattilaisten suhtautumisen ja vallitsevien arvojen tarkastelu ja tutkiminen ovat tärkeitä, sillä heidän asenteilla ja arvoilla on vaikutusta metsänhoidollisten menetelmien suosittelemiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, kuinka tuttua jatkuva kasvatus oli metsäammattilaisille ja metsänomistajille ja heidän suhtatumistaan siihen. Lisäksi selvitin metsäammattilaisten arvostusta metsästä saatavia asioita kohtaan sekä, miten eri tekijät vaikuttavat metsäammattilaisten suhtautumiseen jatkuvaan kasvatukseen. Aineistona käytettiin vuonna 2017 kerätty kyselytutkimuksen aineistoa. Jatkuva kasvatus oli metsäammattilaisille ja metsänomistajille varsin tuttua. Metsäammattilaiset suhtautuivat siihen kielteisemmin kuin metsänomistajat. Metsäammattilaisten suhtautumiseen vaikuttivat sukupuoli ja koulutustausta. Metsäammattilaisten suhtautuminen jatkuvaan kasvatukseen vaikutti myös heidän suosittelemaansa jatkuvan kasvatuksen prosenttiosuuteen. Metsäammattilaiset arvostivat eniten puun myyntituloa ja vähiten metsien hiilensidontaa. fi
dct.abstract Finnish forests have a major impact on climate change at a national level, as approximately 86 % of Finland's surface area is forest and forests are a significant carbon sink. Continuous cover forestry is better from the point of view of carbon sequestration than even-age forestry. The Finnish Forest Act was reformed in 2014. Forest professionals and forest owners have had time to adapt to the new Act, to consider the use of alternative methods or, possibly, to take these methods into practice. Forest professionals have a clear position of power through information and communication to forest owners and the creation of a prevailing atmosphere of attitudes. Examination of the attitudes and the values of forest professionals are important as their attitudes and values have an impact on the recommendation of forest management methods. The purpose of this study was to examine how familiar continuous cover forestry was to forest professionals and forest owners as well as their perceptions of it. In addition, the values of forest professionals and how different factors influence their perceptions of continuous cover forestry were examined. The data used in this research was from a survey conducted in 2017. According to the results, forest professionals and forest owners are quite familiar with continuous cover forestry. The forest professionals’ perceptions of it were more negative compared to the forest owners’ perceptions. Gender and educational background were factors that were found to impact the attitudes of the forest professionals. Their perceptions of continuous cover forestry also affected the percentage of continuous cover forestry recommended by them. Forest professionals valued the sales proceeds of wood the most and the carbon sequestration of forests the least. en
dct.subject jatkuva kasvatus fi
dct.subject suhtautuminen fi
dct.subject ilmastonmuutos fi
dct.subject hiilensidonta fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Hukkinen, Janne
ethesis.supervisor Janasik, Nina
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:3eb440b9-562b-4aaa-a9a1-8254c2ab85b3
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-03-20 12:10:18:347
ethesis.principalprofessor Hukkinen, Janne
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202005052006
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys fi
ethesis.facultystudyline Global Sustainability en
ethesis.facultystudyline Global hållbarhet sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_115 und
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005 und

Files in this item

Files Size Format View
Siivonen_Salla_Pro_gradu_2020.pdf 3.235Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record