Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Päiväkodin johtajien näkemyksiä varhaiskasvatuksen opettajan tiimin pedagogisesta johtajuudesta

Show full item record

Title: Päiväkodin johtajien näkemyksiä varhaiskasvatuksen opettajan tiimin pedagogisesta johtajuudesta
Author(s): Kallioniemi, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: Varhaiskasvatus + Specialisation studies leading to the qualification of early childhood special education teacher
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää päiväkodin johtajien näkemyksiä varhaiskasvatuk-sen opettajan tiimin pedagogisesta johtajuudesta. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, miten päiväkodin johtajat tukevat sekä mahdollistavat varhaiskasvatuksen opettajan toimimista tiimin pedagogisena johtajana ja millaisia mahdollisuuksia sekä haasteita siihen heidän mukaansa liittyy. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui pedagogisen johtajuuden kuvaamisesta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Viitekehys tarkentui myös kartoittamalla val-mentavaa johtamista, moniammatillista tiimityöskentelyä ja varhaiskasvatuksen opettajan työnkuvaa sekä työtehtäviä. Tutkimus on kvalitatiivinen haastattelututkimus, joka perustuu sisällönanalyysiin. Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina. Yhteensä ryhmiä oli neljä ja haastateltavia kaksitoista. Haastateltavat olivat osa EduLeaders-hankkeen tutkimus- ja arviointikokonaisuutta. Hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan kasvatus- ja opetusalan johtajuuden perusopintoja sekä kehitetään tämän tiedon pohjalta kyseisiä opintoja ja aineopintoja. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että varhaiskasvatuksen opettaja toimii tiimin pedagogisena johtajana, mikä näkyy muun muassa hänen työnkuvassaan. Päiväkodin johtajat tukivat varhaiskasvatuksen opettajan tiimin pedagogista johtajuutta muun muassa valmentavan johtamisen keinoin. Haasteina vastaajat näkivät opettajapulan ja siihen liittyen etenkin pätevien varhaiskasvatuksen opettajien puutteen sekä toimintakulttuurin muutokseen liittyvät seikat.
The purpose of this research was to find out what kind of views daycare managers have on the pedagogical team leadership of early childhood education teachers, In addition, the study examined how daycare managers support and enable early childhood education teachers in working as the pedagogical team leader and what kind of possibilities and challenges are related to it. The theoretical framework was formed around describing pedagogical leadership in the context of early childhood education. The framework became more precise by examining the concepts of coaching and multiprofessional team, and the job description and work assignments of early childhood education teachers. This research is a qualitative interview survey based on content analysis. The interviews were executed as group interviews. In total there were four groups and twelve interviewees. The interviewees were part of the research and evaluation unit of the EduLeaders project. The project aims at studying and evaluating the basic-level studies in leadership in education, and based on this information, developing the above-mentioned studies and advanced-level studies of teacher education. Based on the data of this research it seems that early childhood education teachers work as pedagogical team leaders, which shows among other things in their job description. Daycare managers supported pedagogical team leadership for example by methods of coaching. The shortage of teachers and especially the shortage of qualified early childhood education teachers and matters associated with the change of culture were seen as challenges by the interviewees.
Keyword(s): jaettu johtajuus varhaiskasvatuksen opettaja pedagoginen johtajuus


Files in this item

Files Size Format View
Kallioniemi_Emmi_Pro_gradu_2020.pdf 1.004Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record