Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Dyslektisten yliopisto-opiskelijoiden opintojen aikana kokemat haasteet ja keinot haasteiden ylittämiseen

Show full item record

Title: Dyslektisten yliopisto-opiskelijoiden opintojen aikana kokemat haasteet ja keinot haasteiden ylittämiseen
Author(s): Saarinen, Hanna-Maaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tavoitteet. Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee lukivaikeudesta, eli dysleksiasta kärsivien yliopisto-opiskelijoiden opiskelukokemuksia. Lukivaikeuden on todettu kytkeytyvän oppimi-seen usealla tavalla. Aiempi tutkimus painottuu pääasiassa lapsiin ja kouluikäisiin nuoriin. Akateemiset yliopisto-opinnot asettavat oppimiselle aiempaan koulutuspolkuun verrattuna uudenlaisia vaatimuksia, minkä vuoksi on tärkeää tuottaa lisää tutkimustietoa dyslektisistä yliopisto-opiskelijoista ja tarkastella heidän kokemuksiaan oppimista estävistä ja edistävistä tekijöistä. Opintojen sujuva eteneminen ja niiden loppuunsaattaminen on tärkeää ennen kaikkea opiskelijan itsensä kannalta sekä yliopiston ja laajemmin yhteiskunnan kannalta. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia haasteita lukivaikeudesta kärsivät yliopisto-opiskelijat kohtaavat opinnoissaan ja millaisia keinoja he käyttävät päästäkseen vaikeuksien yli. Lisäksi tarkastellaan, millaisia opiskelijaprofiileja on tunnistettavissa raportoitujen haasteiden ja niiden ylittämiseen käytettävien keinojen suhteen. Menetelmät. Tutkimusaineisto koostui kymmenestä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Haastatteluissa opiskelijoilta kysyttiin mm. dysleksian ilmenemistä opinnoissa, opintoja estä-vistä ja edistävistä tekijöistä, opiskelutottumuksista ja opintojen aikana saadusta tuesta. Ai-neisto analysoitiin laadullisen teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Opiskelussa koettujen haasteiden ja niiden ylittämiseen käytettävien keinojen analysoinnin pohjalta muodostettiin lopuksi neljä opiskelijaprofiilia. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että opiskelijoiden opinnoissaan kokemat haasteet ja niiden ylittämiseen käytetyt keinot olivat moninaisia ja ilmenivät monin eri tavoin. Lukivaikeuteen suoraan kytkeytyvien haasteiden lisäksi opiskelijoiden kuormittuminen ilmeni merkittävänä opiskelun haasteena. Itsesäätelytaidoilla, opintoihin sitoutumisella sekä eri läh-teistä saadulla tuella oli merkittävin rooli haasteiden ylittämisessä. Tulosten perusteella mer-kittävimmät interventiotarpeet liittyvät opiskelijoiden itsesäätelytaitojen kehittämiseen opinto-jen aikana sekä kuormittumisen tunnistamiseen ja sen vähentämiseen.
Objective of the study. This Master’s thesis investigates dyslexic university students and their learning experiences. Previous research has shown that dyslexia is related to learning in a variety of ways. However, previous research is primarily focused on children and adoles-cents. Further academic studies set new types of requirements to learning. Thus, it is neces-sary to explore dyslexic university students in order to find out especially the factors that are impeding and enhancing their studies. Efficient progress and the completion of academic studies are important for the students themselves, but also for the university and the society. This research examines the obstacles that dyslexic students face during their studies, and the variety of means and practices they use to overcome these challenges. Methods. The research material consists of ten semi-structured theme interviews. In the in-terviews the students were asked about their study habits, how dyslexia appears in their studies, which impeding and enhancing factors they could name, and what kind of social support they have received during the studies. The interview data were analysed by using a qualitative abductive content analysis. Finally, four different student profiles were formed based on the analysis. Results and conclusions. Results of the study indicated, that the dyslexic students experi-ence various impeding and enhancing factors in their academic studies. In addition to the factors related directly to dyslexia, study exhaustion was named as a major impeding factor. Self-regulation skills, study engagement, and social support were considered to be the most central factors in overcoming those challenges. Student profiles provide direction for differ-ent measures of support. According to the results, the interventions that are most crucially needed relate to the development of self-regulation skills during the studies, and to recogniz-ing and reducing study exhaustion at their early stages.
Keyword(s): lukivaikeus dysleksia itsesäätely sitoutuminen oppimisen tuki kuormittuminen


Files in this item

Files Size Format View
Saarinen_Hanna-Maaria_Pro_gradu_2020.pdf 910.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record