Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

1–3-vuotiaan lapsen osallisuus vasuprosessissa varhaiskasvatuksen opettajien kuvaamana

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-05-20T05:42:52Z
dc.date.available 2020-05-20T05:42:52Z
dc.date.issued 2020-05-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/28519
dc.title 1–3-vuotiaan lapsen osallisuus vasuprosessissa varhaiskasvatuksen opettajien kuvaamana fi
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/F4226438-042e-4a15-a362-947553f7d887
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/43bb9abf-5dff-44fa-a148-5e6afe725888
ethesis.department Opettajankoulutus fi
ethesis.department Teacher Education en
ethesis.department Lärarutbildning sv
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Taskinen, Kirsti
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia 1–3-vuotiaan lapsen osallisuudesta vasuprosessissa, johon kuuluu valmistautuminen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) keskusteluun, keskustelu ja suunnitelman laadinta, vasun toteuttaminen ja arviointi. Uusi varhaiskasvatuslaki 23 § edellyttää lapsen kuulemista vasuprosessin kaikissa vaiheissa. Aiemmissa tutkimuksissa on tullut esille, että lapsen osallisuus ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten varhaiskasvatuksen opettajat määrittelevät lapsen. osallisuuden. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oli lisäksi kartoittaa, millaisia keinoja varhaiskasvatuksen opettajilla on lapsen osallisuuden tukemiseen vasuprosessissa. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna ja tutkimukseen valikoitui seitsemän varhaiskasvatuksen opettajaa. Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluna ja aineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Varhaiskasvatuksen opettajien mukaan 1-3–vuotiaan lapsen osallisuus vasuprosessissa oli lapsen mielenkiinnonkohteiden, vahvuuksien ja tarpeiden selvittämistä havainnoimalla ja keskustelemalla lapsen kanssa, tiedon kirjaamista lapsen vasuun, keskustelua tiimissä ja lapsen näkökulman avaamista, vanhempien kuulemista ja tietoa omasta lapsestaan sekä vasun toteutumista arjessa ja lapsen mahdollisuutta vaikuttaa yhteiseen toimintaan. 1-3–vuotiaan lapsen osallisuus vasuprosessissa myös mietitytti varhaiskasvatuksen opettajia. Haasteena oli pienen lapsen oman näkökulman esille saaminen, jos lapsi ei käyttänyt vielä puhekieltä. Tutkimustulosten mukaan valmisteluvaiheessa lapsen osallisuuden kannalta merkityksellistä oli lapsen havainnointi ja haastattelu uuden vasu lomakkeen pohjalta, jossa selvitettiin lapsen toiveita ja kiinnostuksenkohteita. Päivittäin keskustelu vanhempien kanssa, aloituskeskustelusta saatu tieto lapsesta sekä tiimissä keskustelu lapsesta tehdyistä havainnoista tukivat myös lapsen osallisuutta. Uusi vasulomake ja yhteinen tieto lapsesta toivat esiin lapsen näkökulmaa keskustelutilanteessa. Osallisuutta vahvisti lapsiryhmän toiminta, joka rakentui lasten vasujen tavoitteiden pohjalle ja pedagogisten menetelmien arvioinnille. Joustavuus päivärytmissä, lapsen aloitteesta lähtevä toiminta, kuvat ja tukiviittomat ja äänestäminen olivat keinoja lapsen osallisuuden toteutumiseksi. Valokuvat, sadutus, kasvunkansio, viikon tähtilapsi ja videointi tekivät näkyväksi toimintaa ja lapselle merkityksellisiä kokemuksia. Lapsen osallisuuden lisäämiseksi vasuprosessissa ehdotettiin kuvallista tukea lapsen haastatteluun ja lapsen mahdollisuutta olla mukana vasukeskustelussa. fi
dct.abstract This study examines early childhood education teachers’ experiences of the participation of 1–3-year-old children in the early childhood education and care plan (known as an ECEC plan) process. The process includes prepara-tion for the discussion of the child’s ECEC plan, discussion and the creation of the plan, and implementing and evaluating the plan. Section 23 of the new Act on Early Childhood Education and Care states that the child’s opinion must be heard at every stage of the ECEC plan process. Previous studies have indicated that the partici-pation of the child has not been implemented in accordance with targets. The purpose of this study was to ascertain how early childhood education teachers define child participation. Another point of interest for the study was to map the methods used by early childhood education teachers to support the child’s participation in the ECEC plan process. The study was carried out using semi-structured interviews, with seven early childhood education teachers chosen for the study. Interviews were carried out individually and data-oriented content analysis was used to analyse the material. According to early childhood education teachers, the participation of 1–3-year-old children in the ECEC plan process involved observing the child and discussing with the child to ascertain their interests, strengths and needs, recording the information in the child’s ECEC plan, team discussions and expanding on the child’s perspective, listening to the child’s parents and making use of their knowledge of their own child, and implementing the ECEC plan in everyday life, as well as the child’s opportunity to influence joint activities. The participation of 1–3-year-olds in the ECEC plan process has also given some teachers pause for thought. One challenge was ascertaining the perspective of a small child if the child was not yet able to speak. According to the results of the study, observing and interviewing the child using a new ECEC form to ascertain the child’s wishes and interests were significant for the participation of the child during the preparation phase. Child participation was also supported by daily discussions with parents, information about the child obtained from the initial discussion meeting held when the child began day-care, and team discussion on observations of the child. The new ECEC form and shared information about the child highlighted the child’s perspective in discussions. Participation was strengthened by child group activities, which were organised based on the targets outlined in the children’s ECEC plans, as well as on an assessment of pedagogical methods. Flexibility in the daily routine, activities initiated by the child, pictures and supportive signs, and voting were all methods of implementing child participation. Photographs, storycrafting, an educational portfolio, naming a star child of the week, and video recording made activities and significant experiences of the child visible. In order to increase child participation in the ECEC plan process, illustrated support for interviews with children and the presence of the child at ECEC plan discussions were proposed. en
dct.subject vasuprosessi
dct.subject osallisuus
dct.subject pedagoginen dokumentointi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Kangas, Jonna
ethesis.supervisor Sintonen, Sara
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:5eec19e5-4101-45cd-a771-4d82cfb2d5cb
ethesis.degreeprogram Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma fi
ethesis.degreeprogram MDP Early Childhood Education en
ethesis.degreeprogram Magisterprogrammet i barnpedagogik sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/12213e62-c578-4b2a-b8cc-acb5ae2257d3
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-04-06 11:57:31:226
ethesis-internal.abstract.secondary This study examines early childhood education teachers’ experiences of the participation of 1–3-year-old children in the early childhood education and care plan (known as an ECEC plan) process. The process includes prepara-tion for the discussion of the child’s ECEC plan, discussion and the creation of the plan, and implementing and evaluating the plan. Section 23 of the new Act on Early Childhood Education and Care states that the child’s opinion must be heard at every stage of the ECEC plan process. Previous studies have indicated that the partici-pation of the child has not been implemented in accordance with targets. The purpose of this study was to ascertain how early childhood education teachers define child participation. Another point of interest for the study was to map the methods used by early childhood education teachers to support the child’s participation in the ECEC plan process. The study was carried out using semi-structured interviews, with seven early childhood education teachers chosen for the study. Interviews were carried out individually and data-oriented content analysis was used to analyse the material. According to early childhood education teachers, the participation of 1–3-year-old children in the ECEC plan process involved observing the child and discussing with the child to ascertain their interests, strengths and needs, recording the information in the child’s ECEC plan, team discussions and expanding on the child’s perspective, listening to the child’s parents and making use of their knowledge of their own child, and implementing the ECEC plan in everyday life, as well as the child’s opportunity to influence joint activities. The participation of 1–3-year-olds in the ECEC plan process has also given some teachers pause for thought. One challenge was ascertaining the perspective of a small child if the child was not yet able to speak. According to the results of the study, observing and interviewing the child using a new ECEC form to ascertain the child’s wishes and interests were significant for the participation of the child during the preparation phase. Child participation was also supported by daily discussions with parents, information about the child obtained from the initial discussion meeting held when the child began day-care, and team discussion on observations of the child. The new ECEC form and shared information about the child highlighted the child’s perspective in discussions. Participation was strengthened by child group activities, which were organised based on the targets outlined in the children’s ECEC plans, as well as on an assessment of pedagogical methods. Flexibility in the daily routine, activities initiated by the child, pictures and supportive signs, and voting were all methods of implementing child participation. Photographs, storycrafting, an educational portfolio, naming a star child of the week, and video recording made activities and significant experiences of the child visible. In order to increase child participation in the ECEC plan process, illustrated support for interviews with children and the presence of the child at ECEC plan discussions were proposed. en
ethesis-internal.abstract.primary Tässä tutkimuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia 1–3-vuotiaan lapsen osallisuudesta vasuprosessissa, johon kuuluu valmistautuminen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) keskusteluun, keskustelu ja suunnitelman laadinta, vasun toteuttaminen ja arviointi. Uusi varhaiskasvatuslaki 23 § edellyttää lapsen kuulemista vasuprosessin kaikissa vaiheissa. Aiemmissa tutkimuksissa on tullut esille, että lapsen osallisuus ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten varhaiskasvatuksen opettajat määrittelevät lapsen. osallisuuden. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oli lisäksi kartoittaa, millaisia keinoja varhaiskasvatuksen opettajilla on lapsen osallisuuden tukemiseen vasuprosessissa. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna ja tutkimukseen valikoitui seitsemän varhaiskasvatuksen opettajaa. Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluna ja aineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Varhaiskasvatuksen opettajien mukaan 1-3–vuotiaan lapsen osallisuus vasuprosessissa oli lapsen mielenkiinnonkohteiden, vahvuuksien ja tarpeiden selvittämistä havainnoimalla ja keskustelemalla lapsen kanssa, tiedon kirjaamista lapsen vasuun, keskustelua tiimissä ja lapsen näkökulman avaamista, vanhempien kuulemista ja tietoa omasta lapsestaan sekä vasun toteutumista arjessa ja lapsen mahdollisuutta vaikuttaa yhteiseen toimintaan. 1-3–vuotiaan lapsen osallisuus vasuprosessissa myös mietitytti varhaiskasvatuksen opettajia. Haasteena oli pienen lapsen oman näkökulman esille saaminen, jos lapsi ei käyttänyt vielä puhekieltä. Tutkimustulosten mukaan valmisteluvaiheessa lapsen osallisuuden kannalta merkityksellistä oli lapsen havainnointi ja haastattelu uuden vasu lomakkeen pohjalta, jossa selvitettiin lapsen toiveita ja kiinnostuksenkohteita. Päivittäin keskustelu vanhempien kanssa, aloituskeskustelusta saatu tieto lapsesta sekä tiimissä keskustelu lapsesta tehdyistä havainnoista tukivat myös lapsen osallisuutta. Uusi vasulomake ja yhteinen tieto lapsesta toivat esiin lapsen näkökulmaa keskustelutilanteessa. Osallisuutta vahvisti lapsiryhmän toiminta, joka rakentui lasten vasujen tavoitteiden pohjalle ja pedagogisten menetelmien arvioinnille. Joustavuus päivärytmissä, lapsen aloitteesta lähtevä toiminta, kuvat ja tukiviittomat ja äänestäminen olivat keinoja lapsen osallisuuden toteutumiseksi. Valokuvat, sadutus, kasvunkansio, viikon tähtilapsi ja videointi tekivät näkyväksi toimintaa ja lapselle merkityksellisiä kokemuksia. Lapsen osallisuuden lisäämiseksi vasuprosessissa ehdotettiin kuvallista tukea lapsen haastatteluun ja lapsen mahdollisuutta olla mukana vasukeskustelussa. fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202005202210
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Participation of 1–3-year-olds in the early childhood education and care plan process as described by early childhood education teachers en
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Taskinen_Kirsti_Pro_gradu_2020.pdf 524.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record