Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Äännesymbolismi : assosioituuko vokaalin etisyys, avoimuus tai pyöreys spatiaaliseen etäisyyteen?

Show full item record

Title: Äännesymbolismi : assosioituuko vokaalin etisyys, avoimuus tai pyöreys spatiaaliseen etäisyyteen?
Author(s): Rikander, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Discipline: Cognitive science
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tavoite ja teoriatausta: Sanan äänneasun ja sen merkityksen välistä suhdetta on perinteisesti pidetty mielivaltaisena, mutta tämä näkemys on myös haastettu. Äännesymbolismi on ilmiö, jossa sanan äänneasun ja viittauskohteen välillä on semanttisen- tai havaintotason yhteys ja tällöin sanan äänneasu voi viestiä sen merkityksestä ei-mielivaltaisella tavalla. Äännesymbolismin on esitetty myötävaikuttaneen kielen evoluutioon sekä edistävän kielen ja sanaston oppimista. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan niin kutsuttua äänne-etäisyys-vastaavuutta eli äänteen ja spatiaalisen etäisyyden välistä äännesymbolista assosiaatiota. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, assosioituuko vokaalin etisyys, avoimuus tai pyöreys spatiaaliseen etäisyyteen. Aiemman tutkimuksen perusteella on esitetty, että etuvokaalit assosioituvat pieneen spatiaaliseen etäisyyteen (lähellä) ja takavokaalit suurempaan spatiaaliseen etäisyyteen (kaukana). Ilmiö on kuitenkin tiettävästi osoitettu kokeellisesti vain yhden kerran englanninkielisillä koehenkilöillä, eikä kyseisessä tutkimuksessa kontrolloitu tehokkaasti vokaalin peruspiirteitä. Tässä tutkimuksessa pyritäänkin toistamaan vokaalin etisyyteen perustuva äänne-etäisyys-vastaavuus uudessa kieliryhmässä. Lisäksi vokaalin peruspiirteet pyritään kontrolloimaan tehokkaammin kuin aiemmassa tutkimuksessa, jotta voidaan varmistua siitä, että ilmiö perustuu nimenomaan vokaalin etisyyteen eikä sen avoimuuteen ja/tai pyöreyteen. Menetelmät: Vokaalin etisyyden, avoimuuden ja pyöreyden yhteyttä spatiaaliseen etäisyyteen selvitettiin behavioraalisella koeasetelmalla. Koehenkilöt (N = 25) puhuivat äidinkielenään suomea. Kokeessa oli neljä blokkia, joista jokaisessa esitettiin visuaalisesti kahta eri vokaalia ([i] – [o], [i] – [æ], [ø] – [e] ja [ø] – [o]). Koehenkilöiden tehtävänä oli lausua näkemänsä vokaali samalla, kun he vievät kätensä lähellä tai kaukana sijaitsevalle responssipainikkeelle. Suorituksesta mitattiin manuaaliset ja vokaaliset reaktioajat sekä äänen akustisia parametreja (f0, F1, F2 ja intensiteetti), jotka analysoitiin toistomittausten varianssianalyysillä siten, että erityisenä kiinnostuksenkohteena olivat blokin, vokaalin ja etäisyyden yhdysvaikutukset. Tulokset ja päätelmät: Tässä tutkimuksessa onnistuttiin toistamaan aiemmassa tutkimuksessa havaittu äänne-etäisyys-vastaavuus vain osittain ja osa tutkimuksen tuloksista on ristiriitaisia vokaalin etisyyteen perustuvan äänne-etäisyys-vastaavuuden kanssa. Ensimmäisessä blokissa takavokaali [o] assosioitui kauas, mutta etuvokaali [i] ei assosioitunut lähelle. Toisessa blokissa avoin etuvokaali [æ] assosioitui kauas ja suljettu etuvokaali [i] lähelle. Kolmannessa blokissa pyöreä etuvokaali [ø] assosioitui kauas, mutta lavea etuvokaali [e] ei assosioitunut lähelle eikä kauas. Neljännessä blokissa pyöreä etuvokaali [ø] assosioitui kauas ja pyöreä takavokaali [o] lähelle. Tämän tutkimuksen tulokset eivät tarjoa vahvaa tukea yksinomaan vokaalin etisyyteen perustuvalle äänne-etäisyys-vastaavuudelle. Sen sijaan on mahdollista, että vokaalin avoimuus ja/tai pyöreys vaikuttaa äänne-etäisyys-vastaavuuteen, mutta tämä edellyttää lisätutkimusta. Tässä tutkimuksessa tehtiin myös tiettävästi uusi havainto, jonka perusteella käden vieminen lähelle tai kauas vaikuttaa äänenkorkeuteen ja intensiteettiin vokaaleja äännettäessä.
Objectives and theoretical background: Traditionally, it has been considered that the relation between word and meaning is arbitrary, but this traditional view has been challenged. Sound symbolism refers to an association that links a word to its reference on perceptual or semantic level. Thus, the phonetic form of a word could serve as a cue for understanding the meaning of the word. Sound symbolic associations may have contributed to the evolution of language, as well as facilitate language and word learning. This study focuses on the association between a vowel sound and spatial distance, a phenomenon known as vowel-distance association. The goal of this study is to investigate, whether there is a sound symbolic association between vowel frontness, openness or roundness and spatial distance. Previous studies suggest that front vowels are associated with spatial proximity (close) and back vowels with spatial distance (remote). However, there is presumably only one experimental study that has confirmed such vowel-distance association, and it was conducted with English speaking participants, and vowel features were not properly controlled. This study aims to replicate the association in a new language group. With more efficient control of the basic vowel features, the study aims to clarify, whether vowel-distance association is merely based on vowel frontness or vowel openness and/or roundness as well. Methods: To investigate the role of vowel frontness, openness and roundness in vowel-distance association, this study utilized a novel behavioural setting. The experiment consisted of four blocks, and during each of these blocks, two distinct vowels were visually presented to the participant ([i] – [o], [i] – [æ], [ø] – [e] and [ø] – [o]). The participants (N = 25) were native Finnish speakers, and they were instructed to pronounce the presented vowel and simultaneously move their hand on a close or remote response button. Manual reaction times, vocal reaction times and acoustic parameters of the sound (F0, F1, F2, intensity) were recorded during the experiment. The reaction time data and the acoustic data were analysed with repeated measures ANOVA, and special attention was paid to the interaction effects of block, vowel and distance. Results and conclusions: The previously discovered vowel-distance association was only partially replicated in this study, and some of the results contradict with the idea that vowel-distance association is merely based on vowel frontness. In the first block of the study, back vowel [o] was associated with remoteness, but front vowel [i] was not associated with closeness. In the second block, open front vowel [æ] was associated with remoteness and closed front vowel [i] with closeness. In the third block, round front vowel [ø] was associated with remoteness, whereas unrounded front vowel [e] did not show any associations. In the last block, round front vowel [ø] was associated with remoteness and round back vowel [o] with closeness. Taken together, this study does not provide strong support for the vowel-distance association based on vowel frontness. Instead, the study suggests that vowel-distance association may be modulated by vowel openness and/or roundness, but further research on this topic is needed. This study also revealed a presumably novel finding that the distance of hand movement affects the intensity and fundamental frequency of vowel pronunciation.
Keyword(s): äännesymbolismi äänne-etäisyys-vastaavuus spatiaalinen kognitio kehollistunut kognitio


Files in this item

Files Size Format View
Rikander_Heli_Pro_gradu_2020.pdf 468.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record