Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Alisuoriutuvan työntekijän työtehtävien muuttaminen

Show full item record

Title: Alisuoriutuvan työntekijän työtehtävien muuttaminen
Author(s): Rihtniemi, Olli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Labour law
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Selvitän tutkimuksessa, miten työntekijän työtehtäviä voidaan muuttaa erityisesti työntekijän alisuoriutumisesta johtuen. Keskityn tutkimaan asiaa pääasiallisesti sellaisten muutosten osalta, jotka tehdään direktio-oikeuden (pienet muutokset) tai henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen (olennaiset muutokset) nojalla. Tarkastelen lisäksi jonkin verran työntekijän ja työantajan välisiä sopimuksia näihin liittyen. Tutkimusmenetelmänä käytän lainoppia. Tutkielman alussa selvitän, miten alisuoriutuminen ilmenee ja miten sitä arvioidaan. Tutkimuksessa alisuoriutumisella tarkoitetaan pelkästään työtehtävää suoritettaessa ilmenevää alisuoriutumista, joka johtuu työntekijän ominaisuuksista tai osaamisen puutteesta. En käsittele työntekoedellytysten olennaisen muuttumisen (muun muassa alentunut terveydentila) johdosta tehtäviä muutoksia. Käsittelen tutkimuksessa erilaisia alisuoriutumismuotoja ja sitä, miten tapauskohtaiset piirteet vaikuttavat alisuoriutumisen arviointiin. Arviointiin vaikuttavat lukuisat seikat muun muassa työntekijään ja työntekijän asemaan liittyen. Lisäksi selvitän, minkälaisia velvollisuuksia työnantajalla on työntekijän työssä suoriutumiseen liittyen. Työntekijällä on ensinnäkin oikeus saada työnantajalta asianmukainen perehdytys ja tarvittaessa vielä lisäkoulutusta. Alisuoriutumisen tulee johtua työntekijästä itsestään, jotta sitä voitaisiin pitää työntekijän vastuulle kuuluvana asiana. Työnantajan tulee hoitaa velvollisuutensa ennen kuin työtehtäviin kohdistetaan työntekijän kannalta epäedullisia muutoksia. Tutkin myös, minkä säännöstyskeinojen mukaan työntekijän toimenkuva määräytyy ja miten se muovautuu niiden vaikutuksesta. Käyn tässä katsauksessa läpi työsopimuksen, työehtosopimuksen ja vakiintuneen käytännön. Oikeuskirjallisuudessa työsuhteen ehdon muuttamisen kannalta on nähty olennaisena se, mihin säännöstyskeinoon muutettava työsuhteen ehto perustuu. Siksi ennen ehtojen muuttamisen käsittelemistä on tärkeää käydä läpi ehtojen muodostuminen. Selvitän tutkimuksessa, millaisia muutoksia työtehtäviin on yleisesti mahdollista tehdä direktio-oikeudella ja voiko alisuoriutuminen vaikuttaa direktio-oikeuden laajuuteen. Tutkin myös, miten tapauskohtaiset seikat vaikuttavat muutosten laajuuteen ja olennaisuuteen. Työtehtäviin on mahdollista tehdä pienehköjä (epäolennaisia) muutoksia työnjohto-oikeudella. Mitä laajempi työntekijän toimenkuva on, sitä enemmän työnantajalla on mahdollisuuksia muuttaa sitä. Oikeuskäytännön mukaan työsopimuksella on työsuhteen säännöstyskeinoista suurin vaikutus direktio-oikeuden laajuuteen. Alisuoriutumisella ei ole muuta vaikutusta direktio-oikeuden laajuuteen, kuin että sitä voi yksittäisissä tapauksissa käyttää perusteena työntekijän työtehtäviin kohdistuville pienille muutoksille. Alisuoriutuminen muodostaa asiallisen perusteen direktio-oikeuden käyttämiselle. Muutoksen sallittavuuteen vaikuttavat myös työtehtävien muuttamista puoltavat työnjohdolliset ja liiketaloudelliset perusteet. Direktio-oikeudella ei voi tehdä olennaisia muutoksia toimenkuvaan, eikä alisuoriutumisella havaittu olevan suoraa vaikutusta muutoksen olennaisuusarvioinnissa. Viimeiseksi tutkin vielä, miten työtehtäviä muutetaan olennaisesti alisuoriutumistapauksissa, sekä mitä muuttaminen edellyttää työnantajalta ja työntekijältä. Selvitän myös, minkälaisia menettelyvaatimuksia tähän liittyy. Toimenkuvan olennainen muuttaminen voidaan tehdä voimassaolevan irtisanomisperusteen nojalla tai osapuolten välisellä sopimuksella. Työtehtävien muuttamista irtisanomisperusteella ei varsinaisesti voi kuitenkaan kutsua työnantajan suorittamaksi yksipuoliseksi muuttamiseksi, koska työntekijän ei ole pakko tehdä työtä, johon hän ei itse ole työsopimuksellaan sitoutunut. Irtisanomisperusteen nojalla työtehtäviä voidaan muuttaa sekä irtisanomis- että ilmoitusmenettelyllä. Työnantajan tulee molemmissa menettelyssä pääsääntöisesti antaa aina vähintään yksi varoitus ja kuulla työntekijää irtisanomisperusteesta. Ennen irtisanomisperusteista muuttamista työntekijälle tulee myös antaa kohtuullinen mahdollisuus ja riittävästi aikaa parantaa työsuoritustaan. Usein työnantajalla on kuitenkin oikeus muuttaa työnkuvaa direktio-oikeuden nojalla jonkin verran jo ennen irtisanomiskynnyksen ylittymistä.


Files in this item

Files Size Format View
Rihtniemi_Olli_Pro_gradu_2020.pdf 804.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record