Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

And they save energy happily ever after? : persistence of post-intervention practices in households

Show full item record

Title: And they save energy happily ever after? : persistence of post-intervention practices in households
Author(s): Luomaniemi, Virve Kaarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Käyttäytymisen muutosta voidaan pitää yhtenä kulmakivenä kestävämpiin energiakulttuureihin siirtymisessä. Erilaiset käyttäytymisenmuutokseen tähtäävät interventiot ovat olleet suosittuja ja niissä on onnistettu muuttamaan käyttäytymistä interventiokokeilun aikana ja / tai heti sen jälkeen. Jatkotutkimuksia, joissa tarkastellaan muuttuneen käytöksen pysyvyyttä, on toistaiseksi kuitenkin toteutettu vähemmän. Tämän tutkielman empiirinen data perustuu eurooppalaiseen ENERGISE- tutkimushankkeessa kerättyyn aineistoon. Tämän tutkielman analyysissä hyödynnetään aineistoja, jotka ovat kerätty kahdesta vuonna 2018 Suomessa toteutetusta Living Lab kokeilusta. Tässä tutkielmassa tarkastelu keskittyy intervention päätteeksi tehtyihin haastatteluihin, sekä kolme kuukautta intervention jälkeen tehdyn seurannan tuloksiin. Tässä työssä tarkastellen kuinka uudet käytänteet vakiintuivat kotitalouksissa. Seurantalomakkeesta kerättyjä avoimia vastauksia myös hyödynnetään täydentämään tapahtumien esitystapaa. Tämän tutkimuksen otos ei riitä kattavan tilastollisten yleistyksen tekemiseen, mutta antaa kuvan yhden energiaintervention vaikutusten kestävyydestä. Tutkielmaa ohjaavat tutkimuskysymykset ovat: Kuinka kotitalouksien käytännöt muuttuivat osallistuessaan interventioon? Kuinka pysyviä havaitut muutokset olivat intervention jälkeen? Mitkä tekijät vaikuttavat intervention vaikutusten pysyvyyteen? Tutkimuksessa havaittiin käyttäytymisen muutoksen pysyvyyttä intervention jälkeen. Positiiviset tulokset voivat perustua useisiin eri tekijöihin; energiakäytäntöjen laajaan näkökulmaan, jonka käytäntöteoriaan perustuva interventiosuunnittelema tarjosi, sekä rutiinien näkyväksi tekemiseen, joka auttoi rutiinien kyseenalaistamista. Lisäksi käytetyt interventiotekniikat, kuten sitoumusten tekeminen, tavoitteiden asettaminen, sosiaalinen vertailu ja tuki sekä palautteen saaminen energiankulutuksesta, myötäilevät aiemmin tehtyjen interventiotutkimuksien tuloksia, joissa on nähty viitteitä näiden interventiotekniikoiden olevan yhteydessä pysyvän käyttäytymismuutoksen saavuttamisessa. Interventiokokeiluihin tulisi aina kuuluu pitemmän aikavälin tarkastelu, sillä niitä tekijöitä jotka vaikuttavat pysyvän käyttäytymisenmuutoksen luomiseen, on tutkittava lisää.
Behavior change can be seen as one cornerstone in transiting to more sustainable energy cultures. Various implemented behavioral intervention experiments have been popular and successful in creating behavioral change during and/or right after the intervention period, however follow-up research examining the persistence of changed behavior has been limited. The empirical material of this thesis builds on a set of data collected in a European research project ENERGISE. The analysis utilizes the data collected from two Finnish living lab experiments performed in 2018, focusing the examination on the closing interviews conducted by the research team and the participants’ self-reported practices in the follow-up survey three months after the intervention. The analysis examines the formation of new practices in relation to their persistence in everyday life. Answers to open questions presented in the follow-up survey are also examined in the analysis, to fuller the representation of events. The sample of the research is not enough to make comprehensive statistical generalizations, instead it gives interesting insight on the durability of the effects of one energy intervention. The research questions guiding this thesis are: How did household practices change when households participated in an intervention? How persistent are the observed changes in practices post-intervention? What contributes to the persistence of treatment effects? This examination observed persistence of behavioral change post-intervention. This examination suggests that these encouraging results may be supported by a number of different factors; the broad perspective of energy practices that the intervention designed on practice theory provided and the making of household routines visible to participants to question and experiment with. In addition, the intervention techniques used as making commitments, goal setting, social comparison elements and providing energy feedback, which corroborate with prior intervention follow-up studies that have noted the importance of a carefully thought intervention design with these techniques, to support creating permanent behavioral change. Intervention designs should also in-clude a longer-term evaluation and further study investigating the factors contributing to creating permanent change should be implemented.
Keyword(s): energy interventions longer-term effects practice theory households energy


Files in this item

Files Size Format View
Luomaniemi_Virve_pro_gradu_2020.pdf 789.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record