Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

And they save energy happily ever after? : persistence of post-intervention practices in households

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-06-05T10:16:18Z
dc.date.available 2020-06-05T10:16:18Z
dc.date.issued 2020-06-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/29097
dc.title And they save energy happily ever after? : persistence of post-intervention practices in households en
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Luomaniemi, Virve Kaarina
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Käyttäytymisen muutosta voidaan pitää yhtenä kulmakivenä kestävämpiin energiakulttuureihin siirtymisessä. Erilaiset käyttäytymisenmuutokseen tähtäävät interventiot ovat olleet suosittuja ja niissä on onnistettu muuttamaan käyttäytymistä interventiokokeilun aikana ja / tai heti sen jälkeen. Jatkotutkimuksia, joissa tarkastellaan muuttuneen käytöksen pysyvyyttä, on toistaiseksi kuitenkin toteutettu vähemmän. Tämän tutkielman empiirinen data perustuu eurooppalaiseen ENERGISE- tutkimushankkeessa kerättyyn aineistoon. Tämän tutkielman analyysissä hyödynnetään aineistoja, jotka ovat kerätty kahdesta vuonna 2018 Suomessa toteutetusta Living Lab kokeilusta. Tässä tutkielmassa tarkastelu keskittyy intervention päätteeksi tehtyihin haastatteluihin, sekä kolme kuukautta intervention jälkeen tehdyn seurannan tuloksiin. Tässä työssä tarkastellen kuinka uudet käytänteet vakiintuivat kotitalouksissa. Seurantalomakkeesta kerättyjä avoimia vastauksia myös hyödynnetään täydentämään tapahtumien esitystapaa. Tämän tutkimuksen otos ei riitä kattavan tilastollisten yleistyksen tekemiseen, mutta antaa kuvan yhden energiaintervention vaikutusten kestävyydestä. Tutkielmaa ohjaavat tutkimuskysymykset ovat: Kuinka kotitalouksien käytännöt muuttuivat osallistuessaan interventioon? Kuinka pysyviä havaitut muutokset olivat intervention jälkeen? Mitkä tekijät vaikuttavat intervention vaikutusten pysyvyyteen? Tutkimuksessa havaittiin käyttäytymisen muutoksen pysyvyyttä intervention jälkeen. Positiiviset tulokset voivat perustua useisiin eri tekijöihin; energiakäytäntöjen laajaan näkökulmaan, jonka käytäntöteoriaan perustuva interventiosuunnittelema tarjosi, sekä rutiinien näkyväksi tekemiseen, joka auttoi rutiinien kyseenalaistamista. Lisäksi käytetyt interventiotekniikat, kuten sitoumusten tekeminen, tavoitteiden asettaminen, sosiaalinen vertailu ja tuki sekä palautteen saaminen energiankulutuksesta, myötäilevät aiemmin tehtyjen interventiotutkimuksien tuloksia, joissa on nähty viitteitä näiden interventiotekniikoiden olevan yhteydessä pysyvän käyttäytymismuutoksen saavuttamisessa. Interventiokokeiluihin tulisi aina kuuluu pitemmän aikavälin tarkastelu, sillä niitä tekijöitä jotka vaikuttavat pysyvän käyttäytymisenmuutoksen luomiseen, on tutkittava lisää. fi
dct.abstract Behavior change can be seen as one cornerstone in transiting to more sustainable energy cultures. Various implemented behavioral intervention experiments have been popular and successful in creating behavioral change during and/or right after the intervention period, however follow-up research examining the persistence of changed behavior has been limited. The empirical material of this thesis builds on a set of data collected in a European research project ENERGISE. The analysis utilizes the data collected from two Finnish living lab experiments performed in 2018, focusing the examination on the closing interviews conducted by the research team and the participants’ self-reported practices in the follow-up survey three months after the intervention. The analysis examines the formation of new practices in relation to their persistence in everyday life. Answers to open questions presented in the follow-up survey are also examined in the analysis, to fuller the representation of events. The sample of the research is not enough to make comprehensive statistical generalizations, instead it gives interesting insight on the durability of the effects of one energy intervention. The research questions guiding this thesis are: How did household practices change when households participated in an intervention? How persistent are the observed changes in practices post-intervention? What contributes to the persistence of treatment effects? This examination observed persistence of behavioral change post-intervention. This examination suggests that these encouraging results may be supported by a number of different factors; the broad perspective of energy practices that the intervention designed on practice theory provided and the making of household routines visible to participants to question and experiment with. In addition, the intervention techniques used as making commitments, goal setting, social comparison elements and providing energy feedback, which corroborate with prior intervention follow-up studies that have noted the importance of a carefully thought intervention design with these techniques, to support creating permanent behavioral change. Intervention designs should also in-clude a longer-term evaluation and further study investigating the factors contributing to creating permanent change should be implemented. en
dct.subject energy interventions en
dct.subject longer-term effects en
dct.subject practice theory en
dct.subject households en
dct.subject energy en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Lindroos, Marko
ethesis.supervisor Heiskanen, Eva
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:bbd6bcb7-cca2-4770-8684-2c2e2abc446e
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-04-15 10:14:30:288
ethesis.principalprofessor Lindroos, Marko
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006052624
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys fi
ethesis.facultystudyline Global Sustainability en
ethesis.facultystudyline Global hållbarhet sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_115
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Luomaniemi_Virve_pro_gradu_2020.pdf 789.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record