Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Impacts of innovations in High Nature Value farming areas : socio-economic and environmental perspectives

Show full item record

Title: Impacts of innovations in High Nature Value farming areas : socio-economic and environmental perspectives
Author(s): Keinänen, Milka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Luonnonarvoiltaan merkittävät High Nature Value (HNV) maatalousalueet ovat vähentyneet maailmanlaajuisesti maatalouden modernisaation myötä. Luonnon monimuotoisuus on riippuvaista näistä alueista, sillä ne ylläpitävät habitaatteja lukuisille uhanalaisille lajeille. Esim. 30% Euroopan perhoslajien populaatioista on laskussa, ja suurin osa niistä elää HNV tai vastaavilla maatalousalueilla. EU:n maatalouspolitiikka suosii perinteistä, intensiivistä maataloutta, jonka vuoksi laaja-alainen HNV maatalous ei pärjää kilpailussa sen kanssa. Alhaisen tuottavuuden ja haastavien olosuhteiden takia HNV maatalousmaita jää hylätyksi, tai HNV järjestelmät korvataan intensiivisillä menetelmillä. Osallistavat maataloudelliset innovaatioprosessit tarjoavat ratkaisuja HNV maatalousalueiden ahdinkoon. Näissä prosesseissa tuodaan yhteen eri toimijoita – maanviljelijöitä, yrittäjiä, kansalaisjärjestöjen, kuntien ja valtioiden edustajia – etsimään paikallisesti perusteltuja ratkaisuja alueiden ongelmiin. Vuosina 2016-2019 toiminut HNV-Link projekti identifioi, kehitti ja edisti innovaatioita kymmenellä Eurooppalaisella HNV alueella. Tässä tutkielmassa tarkastelen projektin seitsemän toiminta-alueen innovaatioiden menestystä sosiaalis-taloudellisen elinvoimaisuuden sekä ympäristön hyvinvoinnin kannalta. Aineistoni on sekä määrällistä että laadullista. Käytän mixed-methods lähestymistapaa, jossa tilastollinen analyysi ja laadullinen sisältöanalyysi tukevat toisiaan. Tein kyselyn toiminta-alueiden koordinaattoreille, jossa he vastasivat millainen vaikutus innovaatioilla on ollut alueen sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristön hyvinvointiin. Täydennän kyselyä projektin 2016-2017 keräämällä aineistolla. Suoritan laadullisen sisältöanalyysin projektin keräämille innovaatioiden kuvauksille Atlas.ti ohjelmalla ja tilastollisen analyysin IMB SPSS tilasto-ohjelmalla ei-parametrisin menetelmin. Vertailin innovaatioiden sosiaalis-taloudellisten ja ympäristönsuojelullisten vaikutusten, HNV suojelun ensisijaisen tavoitteen, innovaatiokuvausten ympäristönsuojelullisten aiheiden tunnistamisen sekä kulttuurillisten alueiden suhdetta. Innovaatiot olivat menestyksekkäitä niin sosiaalis-taloudellisesi kuin ympäristölle. Taloudellisen ja ympäristöllisen menestyksen välillä oli mahdollinen synergia, mikä viittaa siihen, että taloudellinen menestys alueilla edistää HNV piirteiden säilymistä alueella. Innovaatioilla, joiden erityinen tavoite oli HNV suojelu, oli positiivisempi vaikutus ympäristölle kuin niillä, joilla tavoite ei ollut ensisijainen. Innovaatioiden kuvauksissa, joissa ympäristönsuojelulliset teemat tulivat eniten esille, oli hieman positiivisempi vaikutus ympäristöön. Ero oli kuitenkin niin heikko, että kokonaisuudessaan niissä ei ole onnistuttu kommunikoimaan koordinaattoreiden raportoimia seurauksia ympäristölle. Kulttuurillisten alueiden sisällä ei ilmennyt yhteneviä kaavoja, joka voi johtua alueiden samankaltaisuudesta tai pienestä otoksesta. Tulokset korostavat innovaatioiden ennalta arvaamatonta luonnetta, sekä prosessien holistisen ymmärryksen sekä pitkäaikaisen seurannan tärkeyttä.
High Nature Value (HNV) farming systems hold significant natural values but have decreased drastically during the process of agricultural modernization. Biodiversity in Europe is dependent on these extensively farmed areas because they maintain habitats for many endangered species; e.g. 30% of Europe's butterfly species have declining populations and most live in natural and semi-natural habitats. European common agricultural policy (CAP) favour conventional agriculture, leading HNV agriculture in a foul position. HNV areas are often abandoned or replaced with intensive farming practices. Participatory agricultural innovation processes offer solutions to the distress of HNV farmlands. In these processes different actors – such as farmers, entrepreneurs, advisors, NGO and municipality representatives – are brought together to find localized solutions to the challenges of the area. HNV-Link project was active during years 2016-2019 identifying, developing and improving innovations in ten European HNV farming areas. In this thesis I examine the success of innovations in seven Learning Areas (LA) in terms of socio-economic viability, environmental conservation and cultural region. The data in this thesis is both quantitative and qualitative. I use mixed methods- approach where the statistical analysis and qualitative content analysis support each other. I carried out a survey for the LA coordinators where they responded how was the impact of the innovations to social, economic and environmental wellbeing. I complement the survey with data gathered by the project in 2016-2017. I conduct a qualitative content analysis to innovation fiches using Atlas.ti programme and a statistical analysis with IMB SPSS statistics programme with non-parametric tests. I compare the relation of socio-economic and environmental impact of the innovations, explicit aim of HNV conservation, recognition of environmental topics in the fiches and cultural region. Innovations were successful both socio-economically and environmentally. There was a possible synergy between economic and environmental impacts, which indicates economic viability of the LA’s improving HNV conservation. Innovations with explicit HNV conservation objective had more positive environmental impact than the ones without. Innovations with high recognition of environmental themes in fiches had slightly more positive environmental impact, but the difference was so weak that they fail to express the environmental outcomes reported in the survey. Congruent patterns didn’t occur inside cultural regions which might be due to the similarities of the areas or small sample size. The results display the inherent unpredictability of innovation processes, and the importance of holistic understanding and long-term monitoring of them.
Keyword(s): High Nature Value agricultural innovation biodiversity conservation cross-cultural research


Files in this item

Files Size Format View
Keinänen_Milka_Pro_gradu_2020.pdf 24.46Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record