Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkemuotojen aiheuttamat ongelmat iäkkäiden lääkehoidossa lääkäreiden näkökulmasta

Show full item record

Title: Lääkemuotojen aiheuttamat ongelmat iäkkäiden lääkehoidossa lääkäreiden näkökulmasta
Author(s): Rantanen, Heta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Industrial pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Iäkkäiden määrän lisääntyminen aiheuttaa tarpeen kehittää ja tutkia uusia lääkkeitä sekä lääkemuotoja entistä enemmän. Iän tuomat fysiologiset muutokset sekä useat sairaudet voivat aiheuttaa ongelmia perinteisten lääkkeiden annostelussa. Annosteluongelmien ratkaiseminen lääkemuodon muokkaamisella voi kuitenkin aiheuttaa riskin lääkitysturvallisuudelle. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia iäkkäitä potilaita hoitavien lääkäreiden kohtaamia lääkemuotoihin liittyviä ongelmia. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, kohtaavatko lääkärit hoitotyössä lääkemuotojen aiheuttamia ongelmia, ja minkälaisia ongelmia lääkärit kohtaavat. Lisäksi lääkäreiden haastatteluissa esiinnousseita teemoja verrattiin hoitajien kolmen päivän seurantajakson aikana verkkokyselylomakkeelle kirjaamiin lääkemuotoihin liittyviin käytännön ongelmiin, joita käytännön hoitotyössä palveluasumisen yksiköissä ilmeni aiemmin toteutetussa tutkimuksessa. Tutkimuksessa haastateltiin viittä lääkäriä, joilla oli kokemusta iäkkäiden lääkehoidosta. Lääkärit etsittiin tutkimukseen mukaan sosiaalisen median kautta hakuilmoituksella. Puolistrukturoidut haastattelut nauhoitettiin ja litteroinnin jälkeen niiden analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tabletteihin liittyviksi ongelmiksi lääkärit mainitsivat niiden ison koon ja pintaominaisuudet, joiden vuoksi niiden nieleminen vaikeutuu. Muita ongelmia olivat tablettien tunnistettavuus, jakouurteen puute sekä sopivien vahvuuksien puute, vaikkakin yleisesti lääkäreiden mielestä eri vahvuuksia on tarpeeksi markkinoilla. Kapseleiden ongelmiksi lääkärit mainitsivat myös ison koon sekä epäselvyyden siitä, saako kapselia avata vai ei. Oraaliliuosten ongelmiksi koettiin paha maku, liian laimeat vahvuudet, lasku- ja mittaamisvirheen riski sekä sekaantumisen vaara. Lääkelaastarit jakoivat mielipiteitä, mutta niiden ongelmiksi lueteltiin muun muassa iho-oireet ja laastarin irtoaminen. Yleisesti lääkärit eivät olleet tablettien murskaamisen kannalla, mutta jokainen haastatelluista lääkäreistä totesi murskaamisen olevan joissakin tilanteissa ainoa vaihtoehto. Lisäksi lääkärit luettelivat useita lääkemuotoihin liittymättömiä ongelmia, jotka liittyivät sekä potilaaseen mutta myös terveydenhuoltojärjestelmään. Jotta lääkemuotoihin liittyviä ongelmia voitaisiin vähentää, tulisi iäkkäiden kohdalla aina arvioida lääkehoito säännöllisesti. Arvioinnin perusteella iäkkäälle voitaisiin valita hänelle parhaiten sopivat lääkemuodot ja huolehtia siitä, ettei tarpeettomia valmisteita ole käytössä. Lääketeollisuuden ja lääkeviranomaisten vastuulla on edistää lääkkeiden kehitystä ja uusien innovaatioiden tuomista markkinoille. Käytännössä lääketeollisuus voi helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä tuottamalla selkeitä lääkeinformaatiotekstejä, joilla voisi esimerkiksi helpottaa murskaamispäätöksen tekemistä.
Keyword(s): iäkkäiden lääkehoito lääkemuoto lääkemuodon muokkaaminen lääkitysturvallisuus


Files in this item

Files Size Format View
Rantanen_Heta_Pro_gradu_2020.pdf 1.152Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record