Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Comparison of The U.S. and Finnish pharmaceutical markets and their impact on health care spending

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-06-15T07:43:02Z
dc.date.available 2022-06-15T21:00:06Z
dc.date.issued 2020-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/29346
dc.title Comparison of The U.S. and Finnish pharmaceutical markets and their impact on health care spending en
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Backman, Heidi
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Johdanto: Keskittyneiden lääkemarkkinoiden globalisoituessa samat suuret, kansainväliset lääkeyhtiöt toimivat ympäri maailmaa eri maissa vastaten lääkkeiden kehittämisestä ja tuotannosta. Uusien lääkkeiden kehittämiseen liittyvät korkeat kustannukset ja yritysten voittomarginaalin kasvattaminen ovat johtaneet lääkkeiden ja terveyden-huoltopalveluiden hintatason nousemiseen. Suomi ja Yhdysvallat tarjoavat tarkasteltavaksi kaksi eri ääripäätä lääkemarkkinoilta. Suomen lääkemarkkinasysteemi on strukturoitu, ja lääkkeiden hinnoittelu on laissa säädelty. Yhdysvalloissa hinnat perustuvat kysyntään ja tarjontaan, ja hinnoittelu eroaa toisistaan eri osavaltioiden, vähittäiskauppiaiden ja sairausvakuutusten välillä. Pienimuotoisella lääkkeiden aikamuutosvertailulla tarkastellaan jatkuvasti nousevien lääkkeiden hintojen todellisia muutoksia. Tutkimuksen tavoite: Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja vertailla lääkkeiden hinnoittelumekanismeja ja hintaeroja kahden hyvin erilaisen markkinarakenteen välillä. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, miten nämä erot voivat vaikuttaa kansallisten terveydenhuollon menojen kustannustehokkuuteen. Nämä erot heijastuvat myös viimeaikaisten maailmanlaajuisten lääkemarkkinoiden ongelmiin, kuten lääkkeiden saatavuushäiriöihin, mikä johtunee korkeamman hintatason tehokkaammista hintasääntelymekanismeista ja siitä johtuvista, vähemmän houkuttelevista markkina-alueista. Aineisto ja menetelmät: Hintatietoa kerättiin kansallisista, virallisista, avoimista tietokannoista. Kansallisen terveydenhuollon menoja ja osuutta BKT:sta kerättiin OECD:n julkaisuista. Kaikki monetääriset arvot on esitetty molemmissa valuutoissa (EUR ja USD) vertailukelpoisempien arvojen esittämiseksi. Tulokset: Verrattuna muihin OECD-maihin Yhdysvallat käytti selvästi eniten varoja terveydenhuoltoon asukasta kohden. Suomen kansalliset terveydenhuoltokustannukset olivat tuhat kertaa pienemmät kokonaiskustannuksissa ja alle puolet asukasta kohden Yhdysvaltojen kustannuksiin verrattuna. Alhaisemmasta kulurakenteesta huolimatta Suomi pystyy tarjoamaan kaikille kansalaisille kattavan julkisen, valtion rahoittaman sairaus-vakuutuksen. Samalla aikavälillä, kun lääkkeiden hinnat ovat laskeneet Suomessa osin huomattavasti, reseptilääkkeiden hinnat ovat nousseet jatkuvasti Yhdysvaltojen markkinoilla. Johtopäätökset: Tutkimuksen tuloksena todetaan, että hintasääntelyn puute ja monimutkainen hankintaketju johtavat todennäköisemmin korkeampaan hintatasoon. Sääntelyn puute tai sen vähäisyys, sekä riittävän pitkät patenttisuoja-ajat houkuttelevat markkinoille enemmän lääkeyhtiöitä, jotka sijoittavat uusien innovaatioiden ja, maailmanlaajuisiin terveysongelmien, kuten AIDS:n ja antibioottiresistenssin hoitamiseen. Vaikka hyvin toimiva markkinasääntely voi toisinaan johtaa esimerkiksi lääkkeiden saatavuushäiriöihin ja yritykset kokevat sen vähemmän houkuttelevana markkina-alueena, voidaan sääntelyn keinoin huolehtia kansallisen terveydenhuollon kustannustehokkuudesta ja taata palveluiden saatavuus koko väestölle. fi
dct.abstract Theoretical framework: The consolidated pharmaceutical market is becoming increasingly global and the same international pharmaceutical companies operate around the world in different countries, responsible for drug development and production. The high costs of developing novel medicines and the motive for higher profits has led to elevating price level of pharmaceuticals and health care services. Finland and the U.S. offer two extremes at the pharmaceutical market. The pharmaceutical market field in Finland is very structural and rigid, and medicine prices are regulated by law. In the U.S. the prices are based on the laws of supply and demand and the prices differ by different states, retailers and insurance policies. A small-scale longitudal price comparison is also reviewed to showcase the effect of continuously rising medicine prices. Study objective: The idea of this study is to describe and compare pricing mechanisms of pharmaceuticals and price differences between two very different market structures and review how these might affect the cost-effectiveness of national health care spending. These divergences are also mirrored to survey recent global pharmaceutical market problems such as drug shortages, possibly due to less appealing markets of higher price regulation policies. Materials and methods: Price data were collected from national, official, open-source databases. National health care expenditure and comparison to GDP was collected from publications by the OECD. All monetary values have been presented in both currencies (EUR and USD) to present more comparable values. Results: When compared to other OECD-countries the U.S. spent distinctly the largest amount of funds on health care per capita. Finland’s national health care costs were thousand times minor in total spending and less than a half per capita when compared to those of the U.S. With lower expenditure Finland manages to offer access to public, government-funded health insurance program. Meanwhile the prices of prescription medicines in Finland have decreased significantly, the prices for have continuously elevated in the U.S. Conclusions: The outcome of this study is that free markets and a complex supply chain, compared to more regulated markets with more transparency, have higher overall price level in pharmaceuticals and health care services. Free markets and sufficient intellectual property rights are more enticing to pharmaceutical companies. They promote new innovations and developing of much-needed novel therapies to modern health problems, such as AIDS and the global threat of worsening situation of antibiotic resistance. More regulated markets may create problems such as drug shortages and are often considered complex and less appealing market systems due to high level of administrative work but conserve the cost-effectiveness of the use of public funds. en
dct.subject medicine pricing en
dct.subject pricing comparison en
dct.subject health insurance en
dct.subject reimbursement system en
dct.subject health care spending en
dct.subject parallel importing en
dct.subject generic medicine en
dct.subject biosimilar en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Airaksinen, Marja
ethesis.supervisor Shermock, Ken
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:fc9da382-fbed-4acc-88bf-1b8a4961cc37
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-05-27 09:58:24:222
ethesis.principalprofessor Airaksinen, Marja
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006152794
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.facultystudyline Social pharmacy en
ethesis.facultystudyline Socialfarmaci sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH55_006
ethesis.mastersdegreeprogram Proviisorin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Pharmacy en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet för provisorexamen sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH55_001

Files in this item

Files Size Format View
Backman Masters thesis 05-2020.pdf 1017.Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record