Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Webbapoteksaktörernas syn på regleringar, utveckling och framtiden : skillnader mellan Finland och Sverige

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-06-15T07:43:16Z
dc.date.available 2020-06-15T07:43:16Z
dc.date.issued 2020-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/29347
dc.title Webbapoteksaktörernas syn på regleringar, utveckling och framtiden : skillnader mellan Finland och Sverige sv
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Fant, Alexandra
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Many pharmacies sell medicines through digital online pharmacy services but studies have shown that only a small fraction of the population are aware of and are using these. There is a need to investigate online pharmacy services and the obstacles they are facing. What should be considered are e.g. the legislation online pharmacies operate under, how the health competency of the population is taken into account in the design of the services, the skills and attitudes of the professionals toward digitalization and distance communication as well as practical circumstances. The aim of this study is to examine the online pharmacy operators' perceptions of the services they provide and how they are organized in Finland and Sweden. How the national regulations that exist regarding online pharmacies, and especially regarding medicine counseling at online pharmacies, are implemented in practice are also examined. The study was targeted to all pharmacy actors in Finland (72) and Sweden (11) who offer online pharmacy services and have reported this to the authorities. Of these, 20 (28 %) responded in Finland and 4 (36 %) in Sweden. The study was designed as a survey consisting of closed/structured- and open-ended questions. The survey questions were developed from previous literature on the subject and a background analysis of the online pharmacies' web pages to ensure the baseline and the relevance of the questions. The survey was available to respondents in digital format and the link was distributed through e-mail in Winter 2020. Data from the closed-ended questions were compiled and analyzed using Microsoft Office Excel, while data from the open-ended questions were analyzed through qualitative content analysis. In Finland, only a small fraction of the total turnover of pharmacies comes from the online pharmacy business. Many believe in an increased importance of online pharmacies when younger age groups begin to use pharmacy services more frequently and technology enables more versatile solutions. In both countries, the main age group using online pharmacies were 36-45 years. The goods that were purchased were mainly cosmetics, skincare and non-prescription drugs. In Sweden, customers suffering of long-term illness were also reported to be a large customer group. As distance communication methods, telephone and e-mail were mostly offered, but in Sweden also chat. About half of the staff had received special communication training for distance communication. Many respondents stated being unaware of the fraction of customers asking for medication counseling and whether this counseling is appreciated. In most cases, the operators stated that the legislation on online pharmacy services was adequate. There are differences in the possibilities of operating online pharmacies in different markets. In Finland, the online pharmacy business's share of pharmacies' total sales is very limited. In Finland there is hope that online pharmacies will become more important to younger customer groups in the future and that the technology is developed to enable more versatile services. Operators in Finland believe that the services should be more beneficial to customers in the future. In both countries an increase in the sale of prescription medication is expected. Online pharmacies have great opportunities to offer customers versatile means of communication for medication counseling, but there is still a need to investigate employees' skills in distance communication. The counseling situation at online pharmacies should be evaluated to ensure equivalency with the one at physical pharmacies. en
dct.abstract Många apoteksaktörer erbjuder läkemedelsförsäljning via digitala webbapotekstjänster men studier har visat att endast en liten del av befolkningen känner till och använder sig av dessa. Det finns ett stort behov av att undersöka webbapoteksverksamhet på olika apoteksmarknader. Den lagstiftning de verkar under, beaktandet av befolkningens hälsokompetens i tjänsternas utformning, yrkesverksammas kompetens och attityder kring digitalisering och distanskommunikation samt andra praktiska omständigheter kring tjänsternas utformning bör undersökas. Syftet med studien är att undersöka hur aktörerna uppfattar den verksamhet de bedriver och hur webbapoteksverksamhet ordnas i Finland och Sverige. Hur de nationella regleringar som finns kring webbapotek och speciellt kring läkemedelsrådgivning vid webbapotek förverkligas undersöks också. De undersökta består av de apoteksaktörer i Finland (72 st) och Sverige (11 st) som bedriver webbapoteksverksamhet och har anmält detta till myndigheterna. I Finland deltog 20 av dessa aktörer (28 %) och i Sverige 4 (36 %). Studien utfördes som en enkätundersökning bestående av slutna och öppna frågor som utvecklades ur tidigare litteratur inom området samt ur en bakgrundsundersökning av webbapotekens webbsidor för att säkerställa utgångsläget och frågornas relevans. Enkäten fanns tillgänglig i digitalt format och länken skickades till de undersökta via e-post. Data från de slutna enkätfrågorna sammanställdes och analyserades med hjälp av Microsoft Office Excel medan data från de öppna frågorna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. I Finland består endast en liten del av apotekens totala omsättning av webbapoteksverksamheten. Många tror på en ökad betydelse av webbapotek varefter yngre åldersgrupper börjar använda apotekens tjänster mer frekvent och teknologin möjliggör mångsidigare lösningar. I båda länderna uppgavs den främsta åldersgruppen som använder webbapotek vara 36–45 år. De varor som köps uppgavs främst vara frihandelsvaror som kosmetik och hudvård samt receptfria läkemedel. I Sverige uppgavs även kunder som insjuknat i långtidssjukdomar vara en stor kundgrupp. Som distanskommunikationsmedel erbjöd de flesta telefon och e-post och i Sverige också chatt. Drygt hälften av personalen hade fått speciell kommunikationsträning för användning av distanskommunikationsmedel. Många aktörer uppgav att de inte vet hur stor del av kunderna som efterfrågar rådgivning och om denna är uppskattad. I de flesta fall uppgav aktörerna att lagstiftningen kring webbapoteksverksamhet var tillräckligt omfattande. Det finns ett fortsatt stort behov av att undersöka webbapotekens utveckling på olika apoteksmarknader. I Finland är webbapoteksverksamhetens del av apotekens totala omsättning ytterst liten men det finns förhoppningar om att webbapotek kommer att få en större betydelse då yngre kundgrupper börjar använda webbapotekens tjänster och tekniken utvecklas för att möjliggöra en mångsidigare verksamhet. I Finland önskas tjänsterna tillföra mer nytta åt kunderna i framtiden. En ökning av försäljningen av receptbelagda läkemedel förväntas i båda länderna. Webbapotek har stora möjligheter att erbjuda kunder mångsidiga kommunikationsmedel för läkemedelsrådgivning men det finns fortfarande ett behov av att undersöka de anställdas färdigheter i distanskommunikation. Rådgivningssituationen vid webbapotek bör utvärderas för att säkerställa likvärdighet med den vid fysiska apotek. sv
dct.subject webbapotek sv
dct.subject läkemedelsrådgivning sv
dct.subject distanskommunikation sv
dct.subject lagstiftning sv
dct.subject digitalisering sv
dct.subject e-hälsa sv
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Södergård, Björn
ethesis.supervisor Airaksinen, Marja
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e2cb81cb-f106-4207-aa25-9f6ad9563001
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-05-20 07:34:50:112
ethesis.principalprofessor Airaksinen, Marja
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006152795
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.facultystudyline Social pharmacy en
ethesis.facultystudyline Socialfarmaci sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH55_006
ethesis.mastersdegreeprogram Proviisorin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Pharmacy en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet för provisorexamen sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH55_001

Files in this item

Files Size Format View
Fant_Alexandra_Avhandling_2020.pdf 2.082Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record