Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Inhalaatiohoidon tarkistuksen vaikuttavuus Respimat-sumutinta käyttävillä asiakkailla

Show full item record

Title: Inhalaatiohoidon tarkistuksen vaikuttavuus Respimat-sumutinta käyttävillä asiakkailla
Author(s): Rossi, Vilma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Johdanto: Astman ja keuhkoahtaumataudin (COPD) hoidossa käytetään pääasiassa inhaloitavia lääkevalmisteita. Näiden valmisteiden etuina on suuri paikallinen lääkeainepitoisuus keuhkoissa ja vähäiset systeemiset haittavaikutukset. Inhaloitavien lääkkeiden haasteena on kuitenkin se, että monet astma- ja COPD potilaat eivät osaa käyttää lääkkeen annosteluun käytettävää inhalaattoria oikein. Tällöin inhaloitavan lääkkeen teho voi jäädä puutteelliseksi, mikä vaikuttaa lääkehoidon onnistumiseen. Inhaloitavan lääkehoidon onnistumisen tukemiseksi ja varmistamiseksi Apteekkariliitto on kehittänyt inhalaatiohoidon tarkistuksen lisäpalvelun. Palvelussa asiakkaan kanssa käydään läpi oikeanlainen inhalaatiotekniikka sekä muut inhaloitavan lääkkeen käyttöön liittyvät asiat kuten lääkkeen säilyttäminen ja suunhoito. Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten inhalaatiohoidon tarkistus vaikuttaa asiakkaan kykyyn saattaa Respimat-sumutin käyttövalmiiksi ennen ensimmäistä inhalaatiota ja asiakkaan kykyyn inhaloida lääke oikealla tavalla Respimat-sumuttimella. Toisena tavoitteena on selvittää, mitä mieltä asiakkaat ja farmaseutit ovat palvelusta ja millaiset asiakasryhmät hyötyvät palvelusta eniten. Menetelmä: Tutkimusasetelma on pre-post interventio ilman kontrolliryhmää. Aineiston keruuseen osallistui 33 apteekkia. Apteekeissa tarjottiin Respimat-sumuttimella annosteltavaa lääkevalmistetta ostaville mahdollisuutta osallistua tutkimukseen. Tutkimuksessa mitattiin asiakkaan inhalaatiotekniikan ennen inhalaatiohoidon tarkistusta (lähtötaso) ja heti sen jälkeen (seuranta 1). Lisäksi inhalaatiotekniikka mitattiin asiakkaan hakiessa lääkettä seuraavan kerran apteekista (seuranta 2). Asiakkaiden ja farmaseuttien mielipiteiden kartoittamiseen käytettiin kyselylomakkeita. Tulokset: Tutkimuksessa mitattiin 228 asiakkaan inhalaatiotekniikka ennen inhalaatiohoidon tarkistusta ja heti sen jälkeen. Seurantavaiheen 2 tulokset julkaistaan myöhemmin erillisessä artikkelissa. Ennen inhalaatiohoidon tarkistusta 14 % asiakkaista osasi sekä sumuttimen käyttökuntoon saattamisen että inhaloinnin kaikki vaiheet oikein. Inhalaatiohoidon tarkistuksen jälkeen vastaava luku oli 77 %. Inhaloinnin osalta optimaalisen tekniikan hallitsevien määrä kasvoi 30 %:sta 85 %:iin ja hyväksyttävän tekniikan hallitsevien määrä 70 %:sta 93 %:iin. Sekä asiakkaat että farmaseutit kokivat, että palvelusta oli hyötyä asiakkaalle sekä sumuttimen käyttökuntoon saattamisessa että oikeassa inhalaatiotekniikassa. Molemmat olivat myös tyytyväisiä palveluun kokonaisuutena. Tutkimuksen tulosten perusteella asiakkaat hyötyivät palvelusta riippumatta iästä tai siitä, miten kauan lääke oli ollut asiakkaalla käytössä. Johtopäätökset: Apteekin farmaseuttisen henkilökunnan suorittamalla inhalaatiohoidon tarkistuksella voidaan merkittävästi parantaa asiakkaiden inhalaatiotekniikkaa. Inhalaatiohoidon tarkistus tulisi suorittaa säännöllisesti osana inhaloitavan lääkkeen toimittamista asiakkaalle. Inhalaatiohoidon tarkistuksen vaikuttavuudesta muilla inhalaattoreilla tarvitaan lisää tutkimuksia.
Background: Inhaled therapy is the most widely used treatment for asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Inhaled medicinal product has several advantages, including high local drug concentration in the lungs and reduced systemic adverse effects. However, the challenge with inhaled therapy is that many asthma and COPD patients do not know how to use their inhaler properly. Suboptimal inhaler use can lead to poor clinical control. The Association of Finnish Pharmacies has developed inhalation technique assessment service (ITAS) to detect and correct patients’ inhalation technique and to give information regarding the inhaler and inhaled therapy, such as drug storage and oral care. Objective: The aim of the study is to investigate whether asthma and COPD patients’ ability to prepare the Respimat inhaler and the patients’ ability to properly inhale the drug improve after receiving ITAS. The second objective is to find out what patients and pharmacists think about the service and which customer groups benefit the most from the service. Methods: The study design is an uncontrolled pre-post intervention. 33 pharmacies participated in the study. All patients who were buying a prescribed Respimat inhaler, were offered to participate in the study. Patients’ inhalation technique was assessed before (baseline) and immediately after ITAS (follow up 1). In addition, the inhalation technique was assessed the next time the patient came to pharmacy to buy Respimat inhaler (follow-up 2). Questionnaires were used to assess patients’ and pharmacists’ perceptions of ITAS. Results: 228 baseline and follow-up ITAS were performed. The results of follow-up 2 will be published later in a separate article. 14 % of the patients performed all the steps (both inhaler preparation before first inhalation and inhalation process itself) correctly at baseline. After ITAS the number increased to 77 %. At baseline 30 % of the patients had an optimal inhalation technique (all inhalation steps correct) and after ITAS the number increased to 85 %. 70 % of the patients had an acceptable technique (all critical steps correct) before and 93 % after ITAS. Both patients and pharmacists felt that the service was beneficial to the patients when thinking the proper inhaler preparation and proper inhalation technique. Overall patients’ and pharmacists’ satisfaction were high towards ITAS. Our study indicates that patients benefit from ITAS regardless of patient’s age or how long the patient have been using the Respimat inhaler. Conclusions: A pharmacist-led inhalation technique assessment service significantly improves asthma and COPD patients’ inhalation technique with Respimat inhaler. ITAS should be performed regularly as part of the delivery of the inhaled drug to the patient. Further research is needed on the effectiveness of ITAS with other inhalers.
Keyword(s): inhalaatiohoidon tarkistus Respimat astma COPD inhalaattorin käytössä tapahtuvat virheet


Files in this item

Files Size Format View
Rossi_Vilma_Pro_gradu_2020.pdf 1.394Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record