Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Osallisuus ja toiminnallisuus alakoulun yhteiskuntaopin oppikirjojen tehtävissä

Show full item record

Title: Osallisuus ja toiminnallisuus alakoulun yhteiskuntaopin oppikirjojen tehtävissä
Author(s): Tuomainen, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan alakoulun yhteiskuntaopin oppikirjojen tehtävien osallisuutta ja toiminnallisuutta. Tutkimustehtävänä on selvittää, minkälaisia osallisuuteen ja toiminnallisuuteen ohjaavia tehtäviä oppikirjoissa esiintyy sekä, millä tavoin oppikirjojen tehtävät tukevat oppilaan osallisuutta ja toiminnallisuutta. Lisäksi tutkimuskysymyksenä on se, millä tavoin yhteiskuntaopin oppikirjojen tehtävät huomioivat, tukevat ja vahvistavat oppiaineen toiminnallista luonnetta. Tutkimuksen aineiston muodostavat kahden oppikirjasarjan (Otavan Forum & Sanoma Pron Vaikuttaja) luku-, tehtävä- ja harjoituskirjat, yhteensä kahdeksan oppikirjaa. Tutkimus on teorialähtöinen sisällönanalyysi, jonka teoreettisen viitekehyksen kautta tuodaan esille oppikirjojen tehtävien osallisuutta ja toiminnallisuutta. Teoreettinen viitekehys rakentuu ongelmalähtöiselle, kokemukselliselle sekä yhteistoiminnalliselle oppimiselle. Näiden rinnalla kulkee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä Krathwohl-Andersonin taksonomiateoria. Yhteiskuntaopin oppikirjojen tehtävät luokitellaan näiden teorioiden pohjalta luomalla osallisuudelle ja toiminnallisuudelle erilaisia ilmenemisrakenteita. Tutkimustulokset osoittavat oppikirjoista löytyvän osallisuutta ja toiminnallisuutta lisääviä tehtäviä, joissa työskentelyyn ohjataan yksilö-, pari- tai ryhmätasoilla. Yksilötehtävät ohjaavat oman elämän tarkasteluun ja lähiyhteisön rakenteiden huomioimiseen. Pari- ja ryhmätehtävillä puolestaan ohjataan vuorovaikutukseen ja tuodaan esille yhteisöissä toimimisen merkityksiä. Oppikirjojen tehtävät tukevat oppilaan omaksumisen, ajattelun ja toiminnan tasoja, painottaen tehtävillä ajattelurakenteiden vahvistumista. Yksittäisen oppilaan oppimisprosessia edustavaan suunnittelun, ajattelun ja toteutuksen näkökulmaan aineisto ei suoraan vastaa, mutta oppikirjatehtävät kuitenkin tuovat esille osallisuuden ja toiminnallisuuden tarpeen. Yhteiskuntaopille tyypillistä toiminnallisen oppiaineen luonnetta tukevat eritasoiset ajattelun- ja toiminnantehtävät, joita työstetään erityisesti pari- ja ryhmätyötehtävien kautta.
In this thesis, the participation and action-based learning in exercises of primary school social study textbooks are evaluated. The purpose of this research is to evaluate exercises guiding to participation and action-based learning in textbooks and how these exercises support such activities. Another aim is to assess how textbooks on social studies acknowledge, support and reinforce the functional nature of social studies. The data consist of altogether eight textbooks from two separate series of textbooks (Forum by Otava & Vaikuttaja by Sanoma Pro) encompassing both reading and exercise books. The research is a theory-based content analysis, the theoretical reference frame of which is used to illustrate the participation and functionality present in textbooks. The theoretical reference frame focuses on problem-based, experience and societal learning and through the goals of the curriculum acknowledges the theory of taxonomy for learning by Krathwohl & Anderson. The exercises on social study textbooks are classified with the help of these theories by creating various manifestations for participation and functionality. The obtained results show that the textbooks include exercises that increase participation and action-based learning where learning is guided on individual, pair and group levels. The exercises for individuals guide to the reflection of one’s own life and to the acknowledgement of constructs in the local community. On the other hand, pair and group activities guide to interaction and introduce the importance of such interaction in society. The exercises on textbooks support the levels of adoption, cognition and functionality emphasizing the reinforcement of thought constructs. The data do not directly answer planning, thought and execution in the learning process of an individual pupil albeit the textbook exercises do present the need for participation and functionality. The typical functional nature of social studies is reinforced with cognitive and functional exercises of different cognitive levels that are especially practiced as pair and group exercises.
Keyword(s): osallisuus toiminnallisuus oppikirja yhteiskuntaoppi


Files in this item

Files Size Format View
Tuomainen_Laura_Pro_gradu_2020.pdf 642.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record