Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pedagogiikan näyttäytyminen varhaiskasvatuksen vuoropäiväkodeissa : mitä vuorohoidossa tapahtuu ilta-aikana?

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-06-16T05:37:39Z
dc.date.available 2020-06-16T05:37:39Z
dc.date.issued 2020-06-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/29462
dc.title Pedagogiikan näyttäytyminen varhaiskasvatuksen vuoropäiväkodeissa : mitä vuorohoidossa tapahtuu ilta-aikana? fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Hietanen, Jenny
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Varhaiskasvatuslaki 540/2018 velvoittaa varhaiskasvatuksen olevan suunnitelmallista ja tavoitteellista, pedagogisesti painottuvaa toimintaa. Uudistunut laki määrittää ensimmäistä kertaa vuorohoidon järjestämisen periaatteista. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että vuorohoitoa on tarpeellista tutkia sekä Suomessa että kansainvälisestikin. Tutkimuksen aineistonkeruu on ensimmäinen Kehittävä palaute -menetelmän avulla toteutettu ilta-ajan havainnointitutkimus. Tavoitteet. Suomessa vuorohoidossa lapsia on kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista 7 %. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ensin selvittää, mitä ympärivuorokautisissa päiväkodeissa tapahtuu päivän aikana. Tutkimuksen toinen tavoite on selvittää miten paljon ja millaista tavoitteellista toimintaa ilta-aikoina on ympärivuorokautisissa päiväkodeissa. Tutkimuksen kolmantena tavoitteena on tarkoitus selvittää, miten lasten sitoutuneisuutta on mahdollista lisätä ilta-aikoina. Menetelmät. Tutkielma on toteutettu osana Kehittävä Palaute -menetelmää. Aineisto on kerätty Kouvolassa, viidestä ympärivuorokauden auki olevasta päiväkodissa syksyn 2019 aikana. Aineistonkeruumenetelmänä toimi havainnointi. Aineistonkeruuseen osallistui viisi koulutettua havainnoijaa. Havainnointiaineistoa kertyi 1146. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin SPSS 25 for MacOS-ohjelmistolla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että vapaata leikkiä on päivän aikana suuri osa ajasta. Ilta-aikoina lapset leikkivät pääsääntöisesti esineleikkiä ja se on sitoutunutta. Tavoitteellisen toiminnan osuus oli ympärivuorokautisissa päiväkodeissa pieni (5,8%) ilta-aikana ja aikuinen toimi suurelta osin neutraalisti. Tehtäviin sitoutuminen ilta-aikana on intensiivistä, mutta tehtäviä esiintyy vain vähän. Lapset sitoutuvat toimintaan intensiivisemmin aikuisen osallistuessa. Oppimisen kannalta päiväkodin toiminnoista kaikkein arvokkaimmaksi nousee tuettu leikki. Ilta-ajan toiminta poikkeaa aamupäivän aikana tapahtuvasta toiminnasta. fi
dct.abstract The Act on Early Childhood Education and care, 540/2018, obliges that early childhood education is systematic, target-oriented and pedagogically focused. The updated law determines for the first time of the principles regarding the organizing of the round-the-clock kindergartens. Previous studies show that it is necessary to study nonstandard childcare both nationally and internationally. During this study, data is collected for the first time, by using the Progressive Feedback-tool in an observation study carried out in the evening hours. Objectives. In Finland, 7% of all children participating in early childhood education are placed in round-the-clock kindergartens. The aim of this study is to find out what happens in the round-the-clock kindergartens during the day. The second aim of the study is to find out how much and what kind of activities are carried out in the round-the clock kindergartens at evenings. The third aim is to find out how it would be possible to increase children's commitment to activities in the round-the-clock kindergartens at evenings. Methods. The dissertation was conducted as a part of the Progressive Feedback-method. The data were collected in five round-the clock kindergartens in Kouvola, during the autumn of year 2019. The data collection method was observation. Five trained observers participated in the data collection. 1146 observational data were collected. The data were analyzed with statistical methods by using the SPSS 25 for MacOS software. Outcomes and conclusions. The study indicated that in the evenings, the children mainly play with different items and they are committed to these activities. The proportion of target-oriented activities in the round-the-clock kindergartens was small (5,8%) in the evening and the adults functioned mainly neutrally. Commitment to various tasks in the evening was intensive, but there were only few tasks occurring in the evenings. Children engage in activities more intensively when also adults participate in them. In learning´s perspective the most valuable activity in the kindergarten appears to be playing that is supported by an adult. Evening activities differ from the activities carried out in the mornings. en
dct.subject varhaiskasvatus
dct.subject vuorohoito
dct.subject pedagogiikka
dct.subject sitoutuneisuus
dct.language fi
ethesis.isPublicationLicenseAccepted
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Reunamo, Jyrki
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:d74379bf-cd9d-4a63-ac39-3525810dc4cb
ethesis.degreeprogram.URI none
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-05-13 13:58:09:750
ethesis-internal.abstract.secondary The Act on Early Childhood Education and care, 540/2018, obliges that early childhood education is systematic, target-oriented and pedagogically focused. The updated law determines for the first time of the principles regarding the organizing of the round-the-clock kindergartens. Previous studies show that it is necessary to study nonstandard childcare both nationally and internationally. During this study, data is collected for the first time, by using the Progressive Feedback-tool in an observation study carried out in the evening hours. Objectives. In Finland, 7% of all children participating in early childhood education are placed in round-the-clock kindergartens. The aim of this study is to find out what happens in the round-the-clock kindergartens during the day. The second aim of the study is to find out how much and what kind of activities are carried out in the round-the clock kindergartens at evenings. The third aim is to find out how it would be possible to increase children's commitment to activities in the round-the-clock kindergartens at evenings. Methods. The dissertation was conducted as a part of the Progressive Feedback-method. The data were collected in five round-the clock kindergartens in Kouvola, during the autumn of year 2019. The data collection method was observation. Five trained observers participated in the data collection. 1146 observational data were collected. The data were analyzed with statistical methods by using the SPSS 25 for MacOS software. Outcomes and conclusions. The study indicated that in the evenings, the children mainly play with different items and they are committed to these activities. The proportion of target-oriented activities in the round-the-clock kindergartens was small (5,8%) in the evening and the adults functioned mainly neutrally. Commitment to various tasks in the evening was intensive, but there were only few tasks occurring in the evenings. Children engage in activities more intensively when also adults participate in them. In learning´s perspective the most valuable activity in the kindergarten appears to be playing that is supported by an adult. Evening activities differ from the activities carried out in the mornings. und
ethesis-internal.abstract.primary Varhaiskasvatuslaki 540/2018 velvoittaa varhaiskasvatuksen olevan suunnitelmallista ja tavoitteellista, pedagogisesti painottuvaa toimintaa. Uudistunut laki määrittää ensimmäistä kertaa vuorohoidon järjestämisen periaatteista. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että vuorohoitoa on tarpeellista tutkia sekä Suomessa että kansainvälisestikin. Tutkimuksen aineistonkeruu on ensimmäinen Kehittävä palaute -menetelmän avulla toteutettu ilta-ajan havainnointitutkimus. Tavoitteet. Suomessa vuorohoidossa lapsia on kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista 7 %. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ensin selvittää, mitä ympärivuorokautisissa päiväkodeissa tapahtuu päivän aikana. Tutkimuksen toinen tavoite on selvittää miten paljon ja millaista tavoitteellista toimintaa ilta-aikoina on ympärivuorokautisissa päiväkodeissa. Tutkimuksen kolmantena tavoitteena on tarkoitus selvittää, miten lasten sitoutuneisuutta on mahdollista lisätä ilta-aikoina. Menetelmät. Tutkielma on toteutettu osana Kehittävä Palaute -menetelmää. Aineisto on kerätty Kouvolassa, viidestä ympärivuorokauden auki olevasta päiväkodissa syksyn 2019 aikana. Aineistonkeruumenetelmänä toimi havainnointi. Aineistonkeruuseen osallistui viisi koulutettua havainnoijaa. Havainnointiaineistoa kertyi 1146. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin SPSS 25 for MacOS-ohjelmistolla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että vapaata leikkiä on päivän aikana suuri osa ajasta. Ilta-aikoina lapset leikkivät pääsääntöisesti esineleikkiä ja se on sitoutunutta. Tavoitteellisen toiminnan osuus oli ympärivuorokautisissa päiväkodeissa pieni (5,8%) ilta-aikana ja aikuinen toimi suurelta osin neutraalisti. Tehtäviin sitoutuminen ilta-aikana on intensiivistä, mutta tehtäviä esiintyy vain vähän. Lapset sitoutuvat toimintaan intensiivisemmin aikuisen osallistuessa. Oppimisen kannalta päiväkodin toiminnoista kaikkein arvokkaimmaksi nousee tuettu leikki. Ilta-ajan toiminta poikkeaa aamupäivän aikana tapahtuvasta toiminnasta. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006162900
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative The appearance of pedagogy in early childhood education round-the-clock kindergartens : What happens in the nonstandard childcare during the evenings? en
ethesis.facultystudyline Varhaiskasvatus + varhaiserityisopettajan suuntautumisopinnot fi
ethesis.facultystudyline Varhaiskasvatus + Specialisation studies leading to the qualification of early childhood special education teacher en
ethesis.facultystudyline Varhaiskasvatus + inriktningsalternativet specialsmåbarnspedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_124
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Hietanen_Jenny_Pro_gradu_2020.pdf 1.119Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record