Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Varhaiskasvatusikäisten lasten digitaalisen median käyttö ja sen tukeminen kodin ja päiväkodin yhteistyössä : vanhempien ja päiväkodin henkilöstön näkemyksiä

Show full item record

Title: Varhaiskasvatusikäisten lasten digitaalisen median käyttö ja sen tukeminen kodin ja päiväkodin yhteistyössä : vanhempien ja päiväkodin henkilöstön näkemyksiä
Author(s): Kaartokallio, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: Varhaiskasvatus + Specialisation studies leading to the qualification of early childhood special education teacher
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tiivistelmä - Referat – Abstract Lapset kasvavat teknologian ja digitaalisen median keskellä ja sen merkitys on huomioitava varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa. (Chaudron 2015.) Lasten digitaalisen median käytössä aikuisten tuki ja ohjaus on välttämätöntä, jotta hyödyt ja mahdolliset haitat pysyvät tasapainossa (Kardefelt-Winther 2017). Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vanhempien ja päiväkodin henkilöstön näkemyksiä varhaiskasvatusikäisten lasten digitaalisen median käytöstä, käytön tukemisesta ja kodin ja päiväkodin yhteistyöstä. Tutkimusongelmia oli kolme: Mitkä ovat vanhempien ja henkilöstön näkemykset (1) lasten digitaalisen median käytöstä? (2) lasten digitaalisen median käytön tukemisesta? (3) yhteistyöstä lasten digitaalisen median käytön tukemisessa? Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä kolmella helsinkiläisellä varhaiskasvatusalueella marraskuussa 2019. Vanhemmille ja henkilöstölle oli omat kyselyt, joilla kerättiin määrällistä ja laadullista aineistoa. Kyselyt toimitettiin päiväkoteihin ja edelleen vanhemmille johtajien kautta. Tutkimusaineisto koostui 189 vanhemman ja 40 päiväkodin henkilöstöön kuuluvan vastauksista. Aineiston määrällisessä analyysissa käytettiin ei-parametrisia testejä ja laadullisessa aineistossa aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tulosten mukaan vanhempien suhtautumisen lasten digitaalisen median käyttöön on moninaista. Suurin osa lapsista käyttää mediaa maltillisesti, osa varsin paljon ja pieni osa ei lainkaan. Henkilöstön näkemyksen mukaan digitaalisen median käyttö on luonteva osa lasten maailmaa ja vanhemmat pääosin huolehtivat tasapainoisesta ja turvallisesta käytöstä. Digitaalisen median käytön nähtiin voivan vaikuttaa lasten itsesäätelytaitoihin ja tunteisiin. Vanhempien suhtautuminen lasten digitaalisen median käyttöön erosi merkitseväsi lapsen sukupuolen mukaan ja poikien vanhemmat kokivat enemmän huolta. Aikuisten digitaalisen median käyttö ja huoli riittävästä vuorovaikutuksesta nousivat tuloksissa esiin. Ristiriitoja perheissä aiheuttavat eniten digitaalisen median käytön loppuminen ja käytetyn ajan määrä. Vanhemmat kokevat tarvitsevansa lisätietoa lapsille sopivista sisällöistä, käyttöajoista sekä tutkittua tietoa digitaalisen median käytön hyödyistä ja haitoista. Henkilöstö kaipasi erityisesti tutkimustietoon perustuvia suosituksia ja tietoa digitaalisen median käytön vaikutuksista lapsen kasvuun. Vanhemmat ja henkilöstö suhtautuivat yhteistyöhön myönteisesti, vaikka vanhemmilla oli siitä vähän kokemusta. Selkeyttä ja sovittuja käytäntöjä digitaalisen mediaan käyttöön päiväkodissa ja siihen liittyvään yhteistyöhön kaivataan. Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella olisi mahdollisuus toimia nykyistä vahvemmin vanhempien kanssa yhteistyössä sekä lasten digitaalisen median käyttöä koskevan maltillisen ja moniäänisen keskustelun rakentajana.
Tiivistelmä - Referat - Abstract Children grow among digital media and its importance needs to be notified also in early education (Chaudron 2015). When young children engage with digital media, adult support and mediation in crucial to adequately balance positive and negative effects of media use (Kardefelt-Winther 2017).The motivation of this study is to research views of parents and early education professionals on children’s digital media use, its mediation and support and co-operation between home and early education environments. The three research questions were: (1) What are the views of parents and early education professionals on (1) children’s digital media use? (2) on mediation and support of children’s digital media use? (3) on collaboration between home and early year education setting? The study was conducted as an online survey in three out of ten early education districts in Helsinki, Finland in November 2019. Quantitative and qualitative data was collected in separate surveys for parents and early education professionals. Surveys were distributed through daycare unit managers to professionals and parents. The research data consists of 189 parents’ and 40 early education professionals’ answers. The quantitative analysis was conducted mainly non-parametric statistical tests. Qualitative analysis proceeded using data-oriented content analysis. The results show parents have diverse views on and attitudes towards children digital media use and that children’s media use is variable. Most children use digital media in moderation, some in considerable amount and a fraction not at all. Early education professionals see digital media use as natural part of children’s world and that parents balance well the media use of their children. Both see potential effects of digital media use on children’s self-regulation and emotional skills. Parent attitude towards digital media use by their children significantly differed by child gender, and parents of the boys had more concerns. Digital media use by adults and concern on adequate personal interaction were discerned from the results. Amount of time used on digital media and transitions from digital media use to other activities were identified as primary causes of conflict at home. Parents would like to receive more information on child-appropriate content, suitable time limits and research-based knowledge on positive and negative effects of digital media use. Early education professionals would need research-based recommendations and information on effects of media use on child development. Furthermore, they wish for clear guidelines and agreed practices for digital media use in daycare and preschool setting, as well as for digital media use -related collaboration with families. Parents had a positive view on collaboration, although experience on it was limited. Early education and preschool professionals, together with parents, would have a unique position to build moderate and many-voiced discourse on children digital media use during early years - a possibility not yet materialized to a full extent.
Keyword(s): Varhaiskasvatus esiopetus lasten digitaalisen median käyttö tuki ohjaus yhteistyö vanhemmuus


Files in this item

Files Size Format View
Satu_Kaartokallio_pro_gradu_2020.pdf 2.273Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record