Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

On Making Architecturally Significant Decisions in Agile Development : Case Study

Show full item record

Title: On Making Architecturally Significant Decisions in Agile Development : Case Study
Author(s): Laukkanen, Olli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, none
Discipline: none
Degree program: Master's Programme in Computer Science
Specialisation: Software systems
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Päätöksenteko on tärkeä osa ohjelmistokehitystä erityisesti kun kyse on ohjelmistoarkkitehtuurista. Ohjelmistoarkkitehtuuri voidaan jopa ajatella joukkona arkkitehtuurisia päätöksiä. Päätöksenteko vaikuttaa siis hyvin paljon siihen millaiseksi ohjelmistoarkkitehtuuri muodostuu. Tämä tutkielma tutkii arkkitehtuurista päätöksentoa ohjelmistokehitysprojektiin liittyen. Tämä tutkielma esittää tapaustutkimuksen tulokset, joiden pääasiallisena lähteenä on ollut haastattelut. Tapaustutkimuksen tapaus on yksittäinen tapaus, joka tehtiin alihankitun ohjelmistokehitysprojektin aikana. Päätökseen liittyy ohjelmistokehitystiimi ja useita sidosryhmiä asiakkaan puolelta, mukaanlukien arkkitehtejä. Ohjelmistokehitystiimi reagoi nopeasti päätöksen tarpeellisuuteen kun tarve nousi esille projektin aikana. Suurin osa päätöksentekoon liittyvästä työstä tehtiin ketterän ohjelmistokehityksen lomassa sujuvasti. Vain lopullinen päätös asiakkaalta tapahtui erillään ohjelmistokehitysprosessista. Tämä viimeinen hyväksyntä annettiin vasta jälkeenpäin, kun päätös oli jo käytännössä päätetty ja implementoitu. Tämä kuvaa hyvin kuinka vaikeaa on yhdistää ohjelmistokehityksen ulkopuolista päätöksentekoa ohjelmistokehitysprosessiin tehokkaasti. Tämän tutkimuksen tapauksessa päätöksenteossa oli työnjako, jossa yksi henkilö tutki ja valmisteli päätöksen. Tämän henkilön työ muodosti suurimman osan tehdystä työstä päätökseen liittyen. Tämän tyyppinen työnjako voisi mahdollisesti olla yleistettävissä päätöksentekoon yleisesti ohjelmistokehityksen piirissä.
Decision-making is an important part of all of software development. This is especially true in the context of software architecture. Software architecture can even be thought of as a set of architectural decisions. Decision-making therefore plays a large part in influencing the architecture of a system. This thesis studies architecturally significant decision-making in the context of a software development project. This thesis presents the results of a case study where the primary source of data was interviews. The case is a single decision made in the middle of a subcontracted project. It involves the development team and several stakeholders from the client, including architects. The decision was handled quickly by the development team when an acute need for a decision arose. The work relating to the decision-making was mostly done within the agile development process used by the development team. Only the final approval from the client was done outside the development process. This final approval was given after the decision was already decided in practise and an implementation based on it was built. This illustrates how difficult it is to incorporate outside decision-making into software development. The decision-making also had a division of labour where one person did the researching and preparing of the the decision. This constituted most of the work done relating to the decision. This type of division of labour may perhaps be generalized further into other decision-making elsewhere within software development generally.
Keyword(s): decision-making software architecture


Files in this item

Files Size Format View
final-version.pdf 629.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record