Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Cloud migration strategy factors and migration processes

Show full item record

Title: Cloud migration strategy factors and migration processes
Author(s): Pulkkinen, Markku
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Tietojenkäsittelytieteen osasto
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Organisaatiot ottavat pilvitekniikoita ja -palveluita käyttöönsä yhä laajemmin. Merkittävä osa pilvipalveluiden kasvusta johtuu nykyisten sovellusten siirtämisestä pilvipalveluun. Olemassa olevien vanhojen sovellusten siirtäminen pilvipalvelualustaan ei ole triviaali tehtävä. Migraatiomenetelmät tehostavat sovellusten siirtoa pilvialustoille ja vähentävät siirrosta aiheutuvia riskejä käyttäen vakioituja prosessimalleja. Keskeinen osa pilvimigraatioprosessia on valita sopivin strategia pilvimigraatiolle useiden vaihtoehtoisten tilanteesta riippuvien vaihtoehtojen joukosta. Migraatiostrategia määrittelee keskeiset migraatioprosessin vaiheet sekä käytettävän pilviarkkitehtuurin sekä palvelumallit. Nykyiset pilven migraatiomenetelmät eivät erityisesti huomioi tai määrittele migraatiostrategian valintaa määrääviä tekijöitä. Migraatiostrategian valinta on kriittinen osa pilvimigraation suunnittelua, johon tyypillisesti osallistuu useita eri organisaatioita ja asiantuntijoita. Tässä opinnäytetyössä esitetään ryhmittely sekä tekijät, jotka ohjaavat pilvimigraatiostrategian valintaa. Tekijät on johdettu nykyisistä pilvimigraatiomenetelmistä ja -prosesseista. Tekijät on validoitu deduktiivisella temaattisella analyysillä käyttäen kvalitatiivisia tapaustutkimuksia ja niistä saatuja haastattelutietoja. Pilvimigraatiostrategioihin vaikuttavien tekijöiden tunnistamisella ja käsittelyllä voidaan parantaa pilvimigraatioiden onnistumista ja tehostaa pilvimigraatioiden suunnittelua.
Organizations are adopting cloud technologies at an increasing rate. Significant share of growth of cloud deployments is coming from application migrations to cloud computing. Migrating existing legacy applications to cloud computing platform is not a trivial task. A migration methodology will help migrating applications to cloud more effectively and with lower risk than doing it by trial and error. A part of the cloud migration process is the selection and execution of a migration strategy amongst the possible, situational and commonly used options. The migration strategy defines many of the migration process activities since they depend on cloud architecture and service and deployment models, which are implicitly set by the migration strategy. Many of the existing cloud migration methods don’t specify the factors that lead to migration strategy selection. The migration strategy selection is a critical part of migration planning involving multiple organisations and several individuals. This thesis presents categories of migration strategy factors derived from a cloud migration methodology and process framework review and validates the factors by doing a deductive thematic analysis against qualitative case study interview data. By having a clarity and a way to address the migration strategy factors, will increase the migration success rate and reduce planning time.
Keyword(s): cloud migration migration strategy migration process cloud deployment


Files in this item

Files Size Format View
Pulkkinen_Markku_Pro_gradu_2020.pdf 1.735Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record