Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Cloud migration strategy factors and migration processes

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-06-17T05:17:03Z
dc.date.available 2020-06-17T05:17:03Z
dc.date.issued 2020-06-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/29617
dc.title Cloud migration strategy factors and migration processes en
ethesis.discipline Tietojenkäsittelytiede und
ethesis.department Tietojenkäsittelytieteen osasto und
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Pulkkinen, Markku
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Organisaatiot ottavat pilvitekniikoita ja -palveluita käyttöönsä yhä laajemmin. Merkittävä osa pilvipalveluiden kasvusta johtuu nykyisten sovellusten siirtämisestä pilvipalveluun. Olemassa olevien vanhojen sovellusten siirtäminen pilvipalvelualustaan ei ole triviaali tehtävä. Migraatiomenetelmät tehostavat sovellusten siirtoa pilvialustoille ja vähentävät siirrosta aiheutuvia riskejä käyttäen vakioituja prosessimalleja. Keskeinen osa pilvimigraatioprosessia on valita sopivin strategia pilvimigraatiolle useiden vaihtoehtoisten tilanteesta riippuvien vaihtoehtojen joukosta. Migraatiostrategia määrittelee keskeiset migraatioprosessin vaiheet sekä käytettävän pilviarkkitehtuurin sekä palvelumallit. Nykyiset pilven migraatiomenetelmät eivät erityisesti huomioi tai määrittele migraatiostrategian valintaa määrääviä tekijöitä. Migraatiostrategian valinta on kriittinen osa pilvimigraation suunnittelua, johon tyypillisesti osallistuu useita eri organisaatioita ja asiantuntijoita. Tässä opinnäytetyössä esitetään ryhmittely sekä tekijät, jotka ohjaavat pilvimigraatiostrategian valintaa. Tekijät on johdettu nykyisistä pilvimigraatiomenetelmistä ja -prosesseista. Tekijät on validoitu deduktiivisella temaattisella analyysillä käyttäen kvalitatiivisia tapaustutkimuksia ja niistä saatuja haastattelutietoja. Pilvimigraatiostrategioihin vaikuttavien tekijöiden tunnistamisella ja käsittelyllä voidaan parantaa pilvimigraatioiden onnistumista ja tehostaa pilvimigraatioiden suunnittelua. fi
dct.abstract Organizations are adopting cloud technologies at an increasing rate. Significant share of growth of cloud deployments is coming from application migrations to cloud computing. Migrating existing legacy applications to cloud computing platform is not a trivial task. A migration methodology will help migrating applications to cloud more effectively and with lower risk than doing it by trial and error. A part of the cloud migration process is the selection and execution of a migration strategy amongst the possible, situational and commonly used options. The migration strategy defines many of the migration process activities since they depend on cloud architecture and service and deployment models, which are implicitly set by the migration strategy. Many of the existing cloud migration methods don’t specify the factors that lead to migration strategy selection. The migration strategy selection is a critical part of migration planning involving multiple organisations and several individuals. This thesis presents categories of migration strategy factors derived from a cloud migration methodology and process framework review and validates the factors by doing a deductive thematic analysis against qualitative case study interview data. By having a clarity and a way to address the migration strategy factors, will increase the migration success rate and reduce planning time. en
dct.subject cloud migration
dct.subject migration strategy
dct.subject migration process
dct.subject cloud deployment
dct.language en
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:41d47532-16a7-48d1-b0c8-ff2161507f2a
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006173018
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Pulkkinen_Markku_Pro_gradu_2020.pdf 1.735Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record