Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Jalkapallovalmennus : näkökulmia asiantuntijuudesta ja tarvittavan osaamisen muutoksista

Show full item record

Title: Jalkapallovalmennus : näkökulmia asiantuntijuudesta ja tarvittavan osaamisen muutoksista
Author(s): Jehkonen, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Asiantuntijuutta tutkitaan yhä laajemmin huomioiden sen vuorovaikutuksellisuus ja yhteisön näkökulma. Yhteiskunnan tasolla työ on muuttunut ja samalla suomalaisessa valmennuskulttuurissa on tapahtunut muutosta. Esimerkiksi urheilijalähtöisyyttä korostetaan valmennuksessa enemmän kuin aiemmin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, ymmärtää ja kuvata, millaisia käsityksiä haastateltavilla jalkapallovalmennuksen asiantuntijoilla on 1. jalkapallovalmentajan ja -valmennuksen asiantuntijuudesta, 2. suomalaisen jalkapallovalmentajan työn ja tarvittavan osaamisen muutoksista ja 3. jalkapallovalmentajan asiantuntijuuden ja itsensä kehittämisestä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti seitsemän jalkapallovalmennuksen asiantuntijan haastattelun pohjalta. Haastatteluiden tekohetkellä haastateltavilla oli valmennuskokemusta 5-31 vuotta ja he työskentelivät suomalaisessa jalkapalloseurassa tai muussa jalkapalloon liittyvässä organisaatiossa toimihenkilönä. Aineisto analysoitiin jalkapallovalmentajan asiantuntijuuteen liittyvien käsitysten osalta teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Käsitykset työn ja tarvittavan osaamisen muutoksista sekä asiantuntijuuden kehittämisestä analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Jalkapallovalmentajien ja -valmennuksen asiantuntijuus käsitettiin sekä yksilön näkökulmasta että jaettuna asiantuntijuutena. Asiantuntijuus koostui erilaisesta osaamisesta ja riippui toimintaympäristöstä. Yksilön asiantuntijuutta ei määritellyt ainoastaan kokemuksen määrä. Asiantuntijuuden päämääräksi käsitettiin myös erikoistuminen tiettyyn ikäluokkaan tai valmennuksen osa-alueeseen. Jaettu asiantuntijuus muodostui käsityksistä valmennustiimin ja valmentajien osaamisen jakamisesta ja jakautuneisuudesta sekä lähinnä teknologian käyttämisestä osana valmennusta. Jalkapallovalmentajan työn ja tarvittavan osaamisen muutokset nähtiin muuttuneen monella eri osa-alueella. Ne koskivat muun muassa pedagogisia taitoja, valmennustiimin johtamista, teknologia- ja suunnitteluosaamista, tiedon arviointiin ja hallitsemiseen liittyvää osaamista sekä itsensä tuntemista ja oman osaamisen tunnistamista. Valmennusmenetelmien ja -tyylien kirjo on tuonut työhön mahdollisuuksia ja haasteita. Asiantuntijuutta kehitetään eri keinoin, mutta jatkuva oppiminen, itseohjautuvuus sekä vuorovaikutukselliset oppimiskeinot korostuivat kaikissa haastatteluissa.
Expanded expertise research is more considerate of the perspective of community and is more interactional. Work has changed on a societal scale and Finnish football coaching culture has changed, for example athletecentered coaching is more emphasized. The purpose of this study is to research, understand and delineate, the interviewed football coaching experts’ thoughts and understanding regarding 1. the expertise of a football coach and coaching in general, 2. the change in Finnish football coaching work and the required competence and 3. the development of a coach’s expertise. This qualitative study was conducted based on data of seven interviews. At the time of the interviews the participants of the study had coached between five to thirty-one years and were currently employed by some Finnish football club or organization in the footballing world. The first research question about the expertise of a football coach and coaching in general was analyzed by theory directional content analysis. The second research question about the change in Finnish football coaching work and the required competence and the third research question about the development of a coach’s expertise were inductively analyzed by databased content analysis. The football coaches’ expertise and coaching expertise were understood as both individual and distributed expertise. Individual expertise consists of different competencies and it depends on operational environment. The quantity of experience did not solely define expertise. The aim of the expertise development could be also the specializing in some field of football coaching or in a specific age group. Distributed expertise consisted of perceptions about the competence and skills of coaching teams and coaches and it partly included by using technology. The work of the football coaches and the required competence had changed in many different areas, according to the interviewees. Among those areas were pedagogic skills, information evaluation and management, technology and planning skills, leadership of the coaching team and knowing oneself. The range of different coaching methods and styles has brought both challenges and opportunities. Expertise is developed in many ways, but continuing learning, coaches’ self-guidance and interactional ways of learning were highlighted in every interview.
Keyword(s): asiantuntijuus jalkapallovalmennus asiantuntijuuden kehittäminen osaaminen


Files in this item

Files Size Format View
Jehkonen_Laura_progradututkielma_2020.pdf 1.321Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record