Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

HR-ammattilaisten kokemuksia omasta asiantuntijuudestaan

Show full item record

Title: HR-ammattilaisten kokemuksia omasta asiantuntijuudestaan
Author(s): Rissanen, Nenna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää henkilöstöpalvelualalla työskentelevien henkilöstö-ammattilaisten käsityksiä ja kokemuksia omasta asiantuntijuudestaan sekä yleisesti henkilöstö-palvelualalla tarvittavasta asiantuntijuudesta. Asiantuntijuus on monitulkintainen käsite, jota on tutkittu monesta näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa keskityttiin asiantuntijuuden kokemukselliseen näkökulmaan sekä ammatilliseen asiantuntijuuteen. Varsinainen tutkimuskysymykseni oli Millaisia käsityksiä henkilöstöammattilaisilla on omasta asiantuntijuudestaan? Tässä tutkimuksessa haluttiin siis selvittää, millaista kohdeyrityksen HR-henkilöstön asiantuntijuus on heidän omasta mielestään, millaisista tekijöistä se koostuu sekä millaiset asiat ja kokemukset vaikuttavat asiantuntijuuden kehittymiseen. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen kohdeyritys on henkilöstöpalveluyritys WorkPower Oy. Haastattelin tutkimustani varten kahdeksaa kyseisen yrityksen HR-henkilöä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluin. Haastatteluaineisto analysoitiin fenomenografisen analyysimenetelmän avulla. Fenomenografisessa analyysissä pyritään kuvaamaan tutkittavien käsityksiä ja kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että henkilöstöammattilaisten asiantuntijuus rakentuu monenlaisista elementeistä. Henkilöstöammattilaisten asiantuntijuus koostuu riittävästä tietopohjasta, toimintakyvystä, sosiaalisista taidoista sekä kyvystä reflektoida omaa toimintaa ja osaamista. Henkilöstötyö on työtä ihmisten kanssa, joten taito puhua ja löytää oikeat, tilanteeseen sopivat sanat on tärkeää. Lisäksi tutkimuksessa nousi esiin jatkuvan kehittymisen ja oppimisen merkitys henkilöstöammattilaisten asiantuntijuudelle. Kiire, jatkuvasti muutoksessa oleva työ sekä riittämätön tuki tuovat haasteita asiantuntijuuden kehittymiselle. Tutkimukseni perusteella henkilöstö-palvelualalla työskentelevien henkilöstöammattilaisten asiantuntijuus kehittyy ennen kaikkea käytännön kokemuksen ja työssä oppimisen myötä.
The purpose of this study was to examine how HR professionals working in private employment sector view and experience their own expertise. Expertise is a phenomena that can be interpreted in many ways and it has been studied a lot from different perspectives. In this study the focus was on professional expertise and on experience of having expertise. My research question was: What kind of perceptions HR professionals have of their own expertise? With this research question I wanted to find out how the HR professionals view their own expertise, what are the main elements of it and what kind things and experiences affect the development of their expertise. This research was a qualitative case study. The research data was collected by interviewing eight HR professionals working for a private employment company WorkPower Oy. I used thematic interviews as a data collecting method. The research data was analysed with a phenomenographic analysis. The phenomenographic analysis focuses on individuals’ perceptions and experiences on certain phenomena. The results of this study show that the expertise of the HR professionals consists of many different elements. Wide enough knowledge, capacity to act, social skills and ability to reflect one’s actions and know-how are key elements of HR professionals’ expertise. Also the ability to find the right words in different situations is vital, since the work in human resources is mainly based on interaction with different people. In addition, this study showed that constant learning and development of one’s skills and knowledge is also important to the expertise of HR professionals. There are several different challenges to the development of expertise, such as a busy working schedule, constant changes in one’s daily work and insufficient support. According to this study, practical experience and work-based learning are crucial for the development of expertise for the HR professionals working in private employment sector.
Keyword(s): Asiantuntijuus ammatillinen asiantuntijuus henkilöstöpalveluala fenomenografia


Files in this item

Files Size Format View
Rissanen_Nenna_pro gradu_2020.pdf 683.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record