Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

HR-ammattilaisten kokemuksia omasta asiantuntijuudestaan

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-06-17T05:50:58Z
dc.date.available 2020-06-17T05:50:58Z
dc.date.issued 2020-06-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/29646
dc.title HR-ammattilaisten kokemuksia omasta asiantuntijuudestaan fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Rissanen, Nenna
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää henkilöstöpalvelualalla työskentelevien henkilöstö-ammattilaisten käsityksiä ja kokemuksia omasta asiantuntijuudestaan sekä yleisesti henkilöstö-palvelualalla tarvittavasta asiantuntijuudesta. Asiantuntijuus on monitulkintainen käsite, jota on tutkittu monesta näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa keskityttiin asiantuntijuuden kokemukselliseen näkökulmaan sekä ammatilliseen asiantuntijuuteen. Varsinainen tutkimuskysymykseni oli Millaisia käsityksiä henkilöstöammattilaisilla on omasta asiantuntijuudestaan? Tässä tutkimuksessa haluttiin siis selvittää, millaista kohdeyrityksen HR-henkilöstön asiantuntijuus on heidän omasta mielestään, millaisista tekijöistä se koostuu sekä millaiset asiat ja kokemukset vaikuttavat asiantuntijuuden kehittymiseen. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen kohdeyritys on henkilöstöpalveluyritys WorkPower Oy. Haastattelin tutkimustani varten kahdeksaa kyseisen yrityksen HR-henkilöä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluin. Haastatteluaineisto analysoitiin fenomenografisen analyysimenetelmän avulla. Fenomenografisessa analyysissä pyritään kuvaamaan tutkittavien käsityksiä ja kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että henkilöstöammattilaisten asiantuntijuus rakentuu monenlaisista elementeistä. Henkilöstöammattilaisten asiantuntijuus koostuu riittävästä tietopohjasta, toimintakyvystä, sosiaalisista taidoista sekä kyvystä reflektoida omaa toimintaa ja osaamista. Henkilöstötyö on työtä ihmisten kanssa, joten taito puhua ja löytää oikeat, tilanteeseen sopivat sanat on tärkeää. Lisäksi tutkimuksessa nousi esiin jatkuvan kehittymisen ja oppimisen merkitys henkilöstöammattilaisten asiantuntijuudelle. Kiire, jatkuvasti muutoksessa oleva työ sekä riittämätön tuki tuovat haasteita asiantuntijuuden kehittymiselle. Tutkimukseni perusteella henkilöstö-palvelualalla työskentelevien henkilöstöammattilaisten asiantuntijuus kehittyy ennen kaikkea käytännön kokemuksen ja työssä oppimisen myötä. fi
dct.abstract The purpose of this study was to examine how HR professionals working in private employment sector view and experience their own expertise. Expertise is a phenomena that can be interpreted in many ways and it has been studied a lot from different perspectives. In this study the focus was on professional expertise and on experience of having expertise. My research question was: What kind of perceptions HR professionals have of their own expertise? With this research question I wanted to find out how the HR professionals view their own expertise, what are the main elements of it and what kind things and experiences affect the development of their expertise. This research was a qualitative case study. The research data was collected by interviewing eight HR professionals working for a private employment company WorkPower Oy. I used thematic interviews as a data collecting method. The research data was analysed with a phenomenographic analysis. The phenomenographic analysis focuses on individuals’ perceptions and experiences on certain phenomena. The results of this study show that the expertise of the HR professionals consists of many different elements. Wide enough knowledge, capacity to act, social skills and ability to reflect one’s actions and know-how are key elements of HR professionals’ expertise. Also the ability to find the right words in different situations is vital, since the work in human resources is mainly based on interaction with different people. In addition, this study showed that constant learning and development of one’s skills and knowledge is also important to the expertise of HR professionals. There are several different challenges to the development of expertise, such as a busy working schedule, constant changes in one’s daily work and insufficient support. According to this study, practical experience and work-based learning are crucial for the development of expertise for the HR professionals working in private employment sector. en
dct.subject Asiantuntijuus
dct.subject ammatillinen asiantuntijuus
dct.subject henkilöstöpalveluala
dct.subject fenomenografia
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Paavola, Sami
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:54dc763b-66e1-4eeb-bb0d-34ff2d405c70
ethesis.degreeprogram.URI none
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-05-13 12:07:52:910
ethesis-internal.abstract.secondary The purpose of this study was to examine how HR professionals working in private employment sector view and experience their own expertise. Expertise is a phenomena that can be interpreted in many ways and it has been studied a lot from different perspectives. In this study the focus was on professional expertise and on experience of having expertise. My research question was: What kind of perceptions HR professionals have of their own expertise? With this research question I wanted to find out how the HR professionals view their own expertise, what are the main elements of it and what kind things and experiences affect the development of their expertise. This research was a qualitative case study. The research data was collected by interviewing eight HR professionals working for a private employment company WorkPower Oy. I used thematic interviews as a data collecting method. The research data was analysed with a phenomenographic analysis. The phenomenographic analysis focuses on individuals’ perceptions and experiences on certain phenomena. The results of this study show that the expertise of the HR professionals consists of many different elements. Wide enough knowledge, capacity to act, social skills and ability to reflect one’s actions and know-how are key elements of HR professionals’ expertise. Also the ability to find the right words in different situations is vital, since the work in human resources is mainly based on interaction with different people. In addition, this study showed that constant learning and development of one’s skills and knowledge is also important to the expertise of HR professionals. There are several different challenges to the development of expertise, such as a busy working schedule, constant changes in one’s daily work and insufficient support. According to this study, practical experience and work-based learning are crucial for the development of expertise for the HR professionals working in private employment sector. und
ethesis-internal.abstract.primary Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää henkilöstöpalvelualalla työskentelevien henkilöstö-ammattilaisten käsityksiä ja kokemuksia omasta asiantuntijuudestaan sekä yleisesti henkilöstö-palvelualalla tarvittavasta asiantuntijuudesta. Asiantuntijuus on monitulkintainen käsite, jota on tutkittu monesta näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa keskityttiin asiantuntijuuden kokemukselliseen näkökulmaan sekä ammatilliseen asiantuntijuuteen. Varsinainen tutkimuskysymykseni oli Millaisia käsityksiä henkilöstöammattilaisilla on omasta asiantuntijuudestaan? Tässä tutkimuksessa haluttiin siis selvittää, millaista kohdeyrityksen HR-henkilöstön asiantuntijuus on heidän omasta mielestään, millaisista tekijöistä se koostuu sekä millaiset asiat ja kokemukset vaikuttavat asiantuntijuuden kehittymiseen. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen kohdeyritys on henkilöstöpalveluyritys WorkPower Oy. Haastattelin tutkimustani varten kahdeksaa kyseisen yrityksen HR-henkilöä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluin. Haastatteluaineisto analysoitiin fenomenografisen analyysimenetelmän avulla. Fenomenografisessa analyysissä pyritään kuvaamaan tutkittavien käsityksiä ja kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että henkilöstöammattilaisten asiantuntijuus rakentuu monenlaisista elementeistä. Henkilöstöammattilaisten asiantuntijuus koostuu riittävästä tietopohjasta, toimintakyvystä, sosiaalisista taidoista sekä kyvystä reflektoida omaa toimintaa ja osaamista. Henkilöstötyö on työtä ihmisten kanssa, joten taito puhua ja löytää oikeat, tilanteeseen sopivat sanat on tärkeää. Lisäksi tutkimuksessa nousi esiin jatkuvan kehittymisen ja oppimisen merkitys henkilöstöammattilaisten asiantuntijuudelle. Kiire, jatkuvasti muutoksessa oleva työ sekä riittämätön tuki tuovat haasteita asiantuntijuuden kehittymiselle. Tutkimukseni perusteella henkilöstö-palvelualalla työskentelevien henkilöstöammattilaisten asiantuntijuus kehittyy ennen kaikkea käytännön kokemuksen ja työssä oppimisen myötä. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006173047
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative The experiences of expertise among HR professionals en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Rissanen_Nenna_pro gradu_2020.pdf 683.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record