Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkityslista ja Omakanta lääkehoidon hallintaa tukevina työkaluina pitkäaikaissairaiden omahoidossa

Show full item record

Title: Lääkityslista ja Omakanta lääkehoidon hallintaa tukevina työkaluina pitkäaikaissairaiden omahoidossa
Author(s): Blåfield, Karla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Suomalainen lääkepolitiikka korostaa rationaalista eli järkevää lääkehoitoa, joka on vaikuttavaa, turvallista, taloudellista ja yhdenvertaista. Lääkehoidon kokonaisuuden hallinta on tärkein tavoite rationaalisen lääkehoidon edistämisessä ja toteuttamisessa. Se on myös turvallisen lääkehoidon toteutuksen edellytys omahoidossa. Ajantasainen lääkityslista ja Omakanta-palvelu ovat tärkeitä työkaluja lääkityslistojen hallintaan ja pitkäaikaissairaiden omahoidon tueksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli, miten hyvin pitkäaikaissairailla on lääkehoidon kokonaisuus hallinnassaan. Tarkempina tavoitteina oli selvittää: 1) Tietävätkö pitkäaikaissairaat ja haluaisivatko he tietää lääkehoitonsa tavoitteet?; 2) Kuinka yleisesti ja minkälaisia lääkityslistoja pitkäaikaissairailla on käytössään?; 3) Käyttävätkö pitkäaikaissairaat Omakanta-palvelua?; ja 4) Mitkä taustatekijät ovat yhteydessä hyvään lääkehoidon hallintaan? Poikkileikkaustutkimus toteutettiin lääkkeiden käyttäjille suunnatulla Internet-kysellä loka-marraskuussa 2017. Linkki kyselyyn oli avoimesti kaikkien saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivustolla ja Lääketietokeskuksen ylläpitämällä Lääkeinfo-sivustolla. Lisäksi lääkeinformaatioverkoston jäsenet välittivät kyselyä eteenpäin omissa kanavissaan. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 1020 vastausta, joista ainoastaan pitkäaikaissairaiden vastaukset (n=844) otettiin mukaan tähän tutkimukseen. Pitkäaikaissairaat raportoivat tietävänsä kaikkien käyttämiensä reseptilääkkeiden käytön tavoitteet (92% pitkäaikaissairaista). Lääkityslista oli käytössä 39 %:lla vastanneista pitkäaikaissairaista. 65-vuotta täyttäneistä pitkäaikaissairaista se oli 60 %:lla (OR 0,223; CI 0,103-0,485) ja monilääkitystä 58 %:lla (OR 0,218; IC 0,127-0,376). Pitkäaikaissairaiden lääkityslistoista 44 % oli sähköisessä muodossa. Suurin osa pitkäaikaissairaista (92 %), joilla oli lääkityslista, raportoi sen olevan ajantasainen. Omakanta-palvelua raportoi käyttäneensä 93 % pitkäaikaissairaista. Tämän tutkimuksen perusteella pitkäaikaissairaat tietävät hyvin käyttämiensä reseptilääkkeiden käytön tavoitteet, mutta ajantasainen lääkityslista on vain harvalla pitkäaikaissairaista. Suuri osa pitkäaikaissairaiden käytössä olevista lääkityslistoista on sähköisessä muodossa ja Omakantaa käytetään laajasti. Terveydenhuollon ammattilaisten kannattaisi kohdentaa tiedottamista ja tukea lääkityslistan laatimiseen ja päivittämiseen erityisesti ikääntyneille ja monilääkityille.
Current national medicines policy in Finland highlights the importance of rational use of medicines leading to effective, good quality, equal and safe medication therapy, in which the key is on well-implemented medication self-management. The aim of this study was to find out how well people with chronic diseases are in control with their own medication therapy. The special focus was on assessing whether people with chronic conditions: 1) are familiar with the therapeutic aim of their medication; 2) have medication lists of their medicines and are those lists up-to-date; and 3) utilize Omakanta-database. The aim was also: 4) to identify which factors are associated with the utilization of medication lists. A nationwide cross-sectional Internet survey was conducted among medicine users in Autumn 2017. The link for the survey was available via the Finnish Medicine Agency’s and Pharmaceutical Information Centre’s website. In addition, members of the national medicines information network forwarded the link through their own channels. Survey respondents with chronic diseases were included in this study (n=844). The majority of the people with chronic diseases (92 %) were aware about the therapeutic aims of their medication. Of the respondents, 39 % had a medication list. Availability of medication list was associated with the age of ≥ 65-years (OR 0.223; CI 0.103-0.485) and the use of multiple medicines (OR 0.218; IC 0.127-0.376). Of the medication lists used by people with chronic disease, 44 % were in the electronic form and the majority (92 %) of all the medication lists used by people with chronic disease were reported to be up-to-date. Omakanta-database was used by 93 % of the respondents. People with chronic disease are well aware of the therapeutic aims of their medication. However, the rarely have up-dated medication lists. Omakanta-database seems to be well known and utilized among people with chronic diseases. Older people using multiple medicines should be encouraged to use and supported with the up-date of their medication lists.
Keyword(s): pitkäaikaissairaat lääkityslista omahoito voimaantuminen monisairas monilääkitys


Files in this item

Files Size Format View
Karla_Blafield_Tutkielma_2020.pdf 2.294Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record