Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Abuse of Law and Beneficial Ownership as EU Anti-Avoidance Measures in the Post-BEPS World

Show full item record

Title: Abuse of Law and Beneficial Ownership as EU Anti-Avoidance Measures in the Post-BEPS World
Author(s): Nurminen, Anneli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Fiscal law
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tiivistelmä Tutkielman inspiraationa ovat toimineet Tanskan tapaukset (N Luxembourg 1 and others (C 115/16, C-118/16, C‑119/16 and C-299/16) and T Danmark, C 116/16 and Y Denmark Aps) joissa Euroopan Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa helmikuussa 2019. Tapaukset koskivat voitonsiirtoa EU:sta, korko-rojaltidirektiivin ja emo-tytäryhtiödirektiivin soveltamista ja direktiivietujen epäämistä tilanteessa, jossa monitasoisen konsernirakenteen lopullinen edunsaaja on EU:n ulkopuolella. Ratkaisut ovat herättäneet huomattavasti keskustelua ja ratkaisujen jälkeen on huomattavaa epävarmuutta liittyen oikeuksien väärinkäytön periaatteen, todellinen edunsaaja -sääntöjen sekä EU:n veronkierron vastaisen direktiivin veronkiertosäännön soveltamisen suhteen. Tutkimuksen pääasiallinen fokus on oikeuksien väärinkäytön, todellisen edunsaajan ja substanssivaatimusten välisten monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden tutkimisessa. Sekä todellista edunsaajaa että oikeuksien väärinkäyttöä koskevaa tutkimusta on tehty laajasti, mutta tämän tutkimuksen tavoitteena on kerätä yhteen aiempaa tutkimusta ja pohtia niitä uuden EUT:n oikeuskäytännön valossa. EUT on oikeuskäytännössään viitannut oikeuksien väärinkäytön kieltoon, joka on johdettu jäsenvaltioiden oikeustraditiosta. EUT:n tulkinta oikeuksien väärinkäytön kiellosta välittömän verotuksen alueella voidaan tiivistää seuraavasti: väärinkäytön vastaisten sääntöjen tulee kohdistua ainoastaan täysin keinotekoisiin järjestelyihin, jotka eivät heijasta taloudellista todellisuutta ja joiden tarkoituksena on oikeudettomasti saada verotuksellinen etu. Tanskan tapaukset näyttävät kuitenkin tuoneet muutosta tilanteeseen, sillä EUT vahvisti, että oikeuksien väärinkäytön kielto on EU-oikeuden yleinen periaate, joka soveltuu riippumatta siitä, onko sitä implementoitu paikalliseen lainsäädäntöön. Lisäksi EUT muotoili väärinkäytön kriteerit yhteensovittaen niitä veronkierron vastaisen direktiivin 6 artiklan kanssa: järjestelyä on pidettävä epäaitona, jos se ei perustu päteviin liiketaloudellisiin syihin ja sen pääasiallisena tarkoituksen tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on sovellettavan verolain tavoitteen tai tarkoituksen vastaisen veroedun saaminen ja jotka eivät ole aitoja kaikki asiaan liittyvät tosiseikat ja olosuhteet huomioon ottaen. Tanskan tapaukset ovat merkityksellisiä, koska ne tarjoavat tulkinnallista apua, tai ainakin inspiraatiota, koskien todellisen edunsaajan ja oikeuksien väärinkäytön käsitteitä. Vaikuttaa siltä, ett EUT kerää erilaisia käsityksiä oikeuden väärinkäytöstä EU:n veronkierron vastaisen direktiivin Artiklasta 6 löytyvän määritelmän alle ja käsittää aiemmat oikeustapaukset johtuvan tästä yhdestä oikeusperiaatteesta, soveltaa periaatetta kaikkiin direktiiveihin ja siten hämärtää rajoja harmonisoidun ja harmonisoimattoman oikeuden välillä. ***
Summary The inspiration for this study is the Danish cases (N Luxembourg 1 and others (C 115/16, C-118/16, C‑119/16 and C-299/16) and T Danmark, C 116/16 and Y Denmark Aps) on which the European Court of Justice gave its decisions in February 2019. The cases concerned profit shifting from EU and the application of the Interest and Royalties Directive or the Parent-Subsidiary Directive and the denial of directive benefits where the ultimate beneficiary of a multi-layered corporate structure was outside of the EU. The decisions have stirred considerable debate and there is considerable uncertainty about the application of the abuse of law principle in relation to beneficial owner rules and the general anti-abuse rule introduced by the EU Anti-Tax Abuse Directive. Within this context of EU and OECD actions against tax avoidance and aggressive tax planning, the primary focus of this study will be in the complex interrelationships between the abuse of law principle, beneficial ownership and substance requirements imposed especially on holding companies. This study will discuss the different interpretations of these concepts in EU law in directive shopping situations. There has been extensive academic debate on beneficial ownership and abuse of law separately, but the aim of this study is to gather different perceptions together and reflect upon them in the light of the ECJ case law. The ECJ has in its case law invoked abuse of law as an independent unwritten principle, derived from the legal traditions of Member States. The ECJ’s interpretation of abuse of law concept in direct taxation can be summarized as follows: anti-abuse provisions must exclusively target wholly artificial arrangements which do not reflect economic reality, the purpose of which is to unduly obtain a tax advantage. However, the Danish cases appear to have brought about a change in how the ECJ interprets the abuse of law principle. The ECJ confirmed the general principle status of abuse of law and thereby rendered it applicable even without an applicable domestic provision. In addition, the ECJ formulated the criteria for abuse in a way compatible with the wording of the ATAD GAAR by stating that a transaction may be considered as artificial if it does not reflect economic reality and its principal objective or one of its principal objectives is to obtain a tax advantage running counter to the aim or purpose of the applicable tax law. In a sense, the ECJ “tested” the application of the ATAD GAAR, albeit prematurely. The Danish cases are highly significant because they provide guidance, or at least interpretive nspiration, on beneficial ownership and the abuse of law principle. The ECJ appears to be gathering the different conceptions of the abuse of law principle under the definition provided in the ATAD GAAR and reinterpreting earlier cases as stemming from one legal principle, applies the principle of abuse of law to all directives and, consequently, blurs the difference between applying the principle to harmonized and non-harmonized matters.
Keyword(s): abuse of law beneficial ownership substance anti-avoidance EU tax law


Files in this item

Files Size Format View
Anneli_Nurminen_tutkielma_2020.pdf 903.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record