Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Henkilötietojen käsittelijän tietosuoja-asetuksen mukainen vahingonkorvausvastuu

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-07-01T20:00:10Z
dc.date.available 2020-07-01T20:00:10Z
dc.date.issued 2020-07-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/30392
dc.title Henkilötietojen käsittelijän tietosuoja-asetuksen mukainen vahingonkorvausvastuu fi
ethesis.discipline Viestintä- ja informaatio-oikeus fi
ethesis.discipline Communication and information law en
ethesis.discipline Kommunikations- och informationsrätt sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/E4caf32d-d703-4b9d-b02d-83c4b877110b
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Miettinen, Niina
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Vielä henkilötietolain aikana korvausvelvollisuus henkilötietojen käsittelyssä tapahtuneesta vahingosta oli rekisterinpitäjällä (HetiL 47 §). Henkilötietodirektiivi jätti jäsenvaltioille mahdollisuuden ulottaa korvausvastuu kansallisessa sääntelyssä myös käsittelijään, mutta tätä mahdollisuutta käytti harva. Teknologian kehittyminen, lisääntynyt alihankkija-asemassa olevien henkilötietojen käsittelijöiden käyttö, sekä ennen kaikkea huomio siitä, miten tietojenkäsittelystä on nopeasti kehittynyt yhdessäkäsittelyä, ovat kuitenkin jatkuvasti kasvattaneet painetta saada henkilötietojen käsittelyyn liittyvää vastuuta jaettua useammille toimijoille. Tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa (Vastuu ja oikeus korvauksen saamiseen) henkilötietojen käsittelijä on nyt tuotu näkyväksi vastuunkantajaksi. Artiklan mukaan henkilötietojen käsittelijä on vastuussa käsittelystä aiheutuneesta vahingosta, jos se on toiminut rekisterinpitäjän lainmukaisen ohjeistuksen ulkopuolella tai sen vastaisesti, ja vapautuminen edellyttää näyttöä siitä, ettei käsittelijä ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. Lisäksi on huomioitava, että käsittelijä voi joutua edellä mainitut edellytykset täyttäessään vahingonkärsijää kohtaan yhteisvastuuseen, jos se on osallistunut samaan tietojenkäsittelyyn kuin missä vahinko on aiheutunut. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan henkilötietojen käsittelijän tietosuoja-asetuksen mukaista vahingonkorvausvastuuta. Työn ensimmäisessä osiossa tarkastellaan, millaisten tietosuoja-asetuksesta tulevien edellytysten täyttyessä käsittelijä on lähtökohtaisesti vastuussa vahingosta. Työn toinen osio keskittyy puolestaan siihen, milloin käsittelijä tosiasiallisesti päätyy maksamaan vahingonkärsijälle korvauksen. Tämä on eri kysymys kuin ensimmäisessä osiossa esitetty johtuen etenkin saman käsittelyn käsitteen ulottuvuudesta, rekisterinpitäjien ja käsittelijöiden solidaarisesta vahingonkorvausvastuusta suhteessa vahingonkärsijään, sekä elinkeinonharjoittajien välisestä sopimusvapaudesta. Saman käsittelyn käsitteen määritelmän puuttuminen nähdään työssä yhtenä keskeisenä asetuksen ongelmakohtana, ja käsitteelle annetaan vaihtoehtoisia määritelmiä, jotka johtavat erilaisiin lopputulemiin yhteisvelallisten piiriä määritettäessä. Yhteisvastuun osalta nostetaan myös esille muita siihen liittyviä tulkinnallisia ongelmakohtia, jotka tuovat epävarmuutta siihen, millaisissa tilanteissa käsittelijä on lopulta vastuussa. Tutkimuksessa on erityisesti pyritty löytämään sääntelyn jättämiä ongelmakohtia, jotka mahdollistavat erilaisten tulkintojen myötä erilaisia lopputuloksia. Tällä kun on erityisen merkittäviä seurauksia käsittelijän vastuun hahmottamisessa. Tällaisiksi auki jääviksi tai jätetyiksi elementeiksi on työssä katsottu edellisessä kappaleessa mainittujen ohella esimerkiksi roolituksen epävarmuus, lainvastaisen ohjeistuksen seuraukset, hyvin pienessä roolissa käsittelyyn osallistuneiden vastuu, sekä käsiteltävien tietojen luonteen virhearvioinnista seuraava vastuu. Kaikille näille on pyritty muodostamaan perusteltuja tulkintoja. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, miten käsittelijä edelleen jää helposti piiloon korvausvaatimuksen kohdetta valittaessa, ja miten tällainen saattaa mahdollistaa välinpitämättömän asenteen asetuksen noudattamista kohtaan. Sama vaikutus voi olla myös sillä, jos käsittelijä on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle ja seuraamusten täytäntöönpano on epävarmaa. Työssä on lisäksi päädytty siihen, etteivät toimijat voi keskenään sopia siitä, keneen vahingonkärsijä voi kohdistaa vahingonkorvausvaatimuksen, mutta sopimusvapauden myötä viimekätisestä maksajatahosta ja lopullisista vastuuosuuksista on mahdollista päättää. Vastuuosuuksista sopiminen taas tarkoittaa käytännössä myös artiklan 82(5) regressioikeudesta sopimista, ja regressioikeudestakin sopiminen on näin katsottu mahdolliseksi. Kaikilla näillä on merkittävä vaikutus siihen, päätyykö henkilötietojen käsittelijä vahingonkorvauksen maksajaksi. fi
dct.subject Tietosuoja
dct.subject Tietosuoja-asetus
dct.subject Henkilötietojen käsittelijä
dct.subject Vahingonkorvaus
dct.subject Tietosuoja-asetuksen artikla 82
dct.subject Yhteisvastuu
dct.subject Sopimusvapaus
dct.subject Regressioikeus
dct.subject Liability
dct.subject GDPR Article 82
dct.subject Data Processor
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:3d00b1a1-282f-4da2-a4f6-eff9bcd54ea1
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-05-26 08:56:39:472
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202007013542
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Miettinen_Niina_tutkielma_2020.pdf 717.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record