Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Normien levittämistä ja oman edun tavoittelua : EU:n Afrikkaan suuntautuvan ilmastopolitiikan normatiivisuus

Show full item record

Title: Normien levittämistä ja oman edun tavoittelua : EU:n Afrikkaan suuntautuvan ilmastopolitiikan normatiivisuus
Author(s): Karttunen, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko EU:n Afrikkaan kohdistuva ilmastopolitiikka normatiivista Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymisen jälkeisenä aikana tarkastelemalla sen tavoitteita ja keinoja. Tavoitteena on selvittää myös, millaisia elementtejä se normatiivisuuden lisäksi sisältää. Tutkimusaineisto koostuu EU:n eri instituutioiden julkisista asiakirjoista, yhteisestä Afrikka-EU -strategiasta ja sen toimintaohjelmista sekä EU:n ja Afrikan toimijoiden yhteisistä julkilausumista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. EU:ta luonnehditaan kansainvälisen ilmastopolitiikan kontekstissa normatiiviseksi toimijaksi, jota motivoi omien intressien sijaan universaalien normien edistäminen. EU:n normatiivisen vallan teorian pohjalta laadittu kriteeristö ohjaa tutkielmassa EU:n Afrikkaan kohdistuvan ilmastopolitiikan normatiivisuuden arviointia. Sovelletun kriteeristön mukaan ilmastopolitiikan sekä tavoitteiden että keinojen tulisi olla normatiivisia, jotta toimintaa voi normatiiviseksi luonnehtia. EU:n ilmastopolitiikka ei ole Afrikka-suhteiden kontekstissa täysin normatiivista, vaan yhdistelmä normien levittämistä ja oman edun tavoittelua. EU:n intresseissä on energiansaannin turvaaminen, Euroopan turvallisuuden takaaminen ja teollisuuden mahdollisuuksien lisääminen. Keinojen suhteen ongelmaksi muodostuu epäsymmetrinen valtasuhde, joka saa EU:n Afrikkaan kohdistuvan suostuttelun näyttäytymään pakottamisena. Myöskään kehitysavun mukana normien levittäminen ei ole normatiivista, sillä Afrikan mailla ei riippuvuussuhteen takia ole aina mahdollisuutta kieltäytyä kehitysavusta tai sen sisältämistä normeista. EU:n ilmastopolitiikka ei siis aina ole normatiivista, vaan sen Afrikkaan kohdistuva ilmastopolitiikka on tilanteen mukaan normatiivista, imperialistista tai vallitsevaa tilannetta ylläpitävää politiikkaa.
The goal of this thesis is to examine whether the EU’s climate policy towards Africa is normative after signing the Paris Agreement. This is done by analysing the goals and means of EU climate policy in this context. The aim is also to find out what elements besides normativity form the EU’s climate policy in this case. The research material consists of public documents from various EU institutions, the Joint Africa-EU Strategy and its Action Plans, and joint statements by EU and African actors. Qualitative abductive content analysis was used as the research method. In the context of international climate policy, the EU is described as a normative actor motivated by the promotion of universal norms instead of its own interests. Criteria, based on the Normative Power Europe theory, guide the assessment of the normativity of the EU’s climate policy towards Africa. According to the applied criteria, both the objectives and the means of climate policy should be normative in order for the policy to be considered normative. In its relations with Africa, EU climate policy is not purely normative but a combination of norm diffusion and pursuit of self-interest. EU seeks to secure its energy supplies and European security and increase the opportunities of European industry in Africa. In terms of means, the asymmetric balance of power is a problem for normativity. It makes the EU’s persuasion towards Africa and using the development aid as means of norm diffusion seem like coercion. Thus, the EU climate policy is not always normative. Depending on the context, it is either normative, imperialist or status quo policy.
Keyword(s): Euroopan unioni Afrikka kansainvälinen ilmastopolitiikka normatiivinen valta


Files in this item

Files Size Format View
Karttunen_Maria_Pro_gradu_2020.pdf 499.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record