Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Carbon Sink Framings in Forestry Debates in Finnish Newspaper Media 2016–2019

Show full item record

Title: Carbon Sink Framings in Forestry Debates in Finnish Newspaper Media 2016–2019
Author(s): Lehtonen, Ilmari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tutkin hiilinielujen ympärillä käytävää metsäkeskustelua suomalaisissa sanomalehtimedioissa ja muodostan työn tuloksina hiilinielu-termin käytön ja kehysteorian perusteella kehyksiä 108 uutisartikkelin aineistosta. Tavoitteenani on kontekstualisoida 2010-luvun jälkipuoliskon hiilinielukeskusteluja, tutkia sen toimijoita ja erityisesti sitä, kuinka hiilinielu-termiä käytetään erilaisten politiikka-agendojen tukena. Tutkimuksen konteksti on rakennettu suomalaisen metsäkeskustelun, metsiä koskevien tieteen ja politiikan välisten ristiriitojen sekä median yhteiskunnallisen tarkastelun ympärille. Analyyttisessä viitekehyksessä esittelen kehystämisen teoriaa ja kirjallisuutta näkökulmana empiiriseen analyysiin, jossa yhdistän kehys- ja sisällönanalyysin keinoja. Tunnistan lopulta keskustelusta kolme pääkehystä, jotka jaan kahdeksaksi toissijaiseksi kehykseksi kuvaamaan hiilinielu-termin käyttötapoja yksityiskohtaisemmin. Pääkehykset jakaantuvat erilaisten hiilinielu-termin painotusten perusteella kahteen keskenään riitelevään kommunikointitapaan sekä välimaastoa edustavaan kolmanteen kehykseen. Välimaastoa edustava kehys tunnistaa kaksi keskenään riitelevää kehystä kommunikaatiotavoiksi ja ehdottaa osapuolten välille yhteisymmärryksen tavoittelua optimaalisen ilmasto-, metsä- ja hiilinielupolitiikan saavuttamiseksi korostaen muun muassa näyttöön perustuvan politiikan sekä keskusteluilmapiirin polarisaation loiventamisen tärkeyttä. Pohdin tunnistettuja kehyksiä erityisesti niiden politiikkayhteyksien näkökulmasta. Pohdin myös, kuinka ne kertovat mahdollisesta metsäpolitiikan ja -keskusteluilmapiirin kehityksestä. Tutkimuksen oleellisimmat johtopäätökset näyttävät hiilinieluihin liittyvien erimielisyyksien johtuvan siitä, kuinka metsätalouden rajoitteiden koetaan vaikuttavan hiilinielutasoihin ja kuinka merkittävässä roolissa metsäpolitiikan tulisi olla kansallisten ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tutkimus vahvistaa ennakkokäsityksen siitä, että hiilinielu terminä taipuu erilaisten politiikka-agendojen tueksi muun muassa määritelmällisten ja laskelmallisten epävarmuuksien vuoksi.
In this paper, I examine the discussions around the concept of carbon sinks. From those discussion of Finnish forestry, I identify frames based on a media material of 108 news articles combining the methodologies of frame analysis and content analysis. I aim to contextualize the carbon sink discussions of the latter half of 2010s and examine how the natural science-based term is used to support varying policy agendas. Building from background literature on the media as a societal actor and a context around Finnish forest discussions and mismatches between science and forest policy, I reflect on the ways that Finnish media frames and contextualizes carbon sink-related forest discussions. Eventually, I identify three dominant and eight secondary frames that describe the ways of using and the transforming of carbon sink as a term in detail. The dominant frames divide the discussion into two clashing ways to communicate carbon sink issues and a third middle ground way of understanding and using the term. The middle ground frame identifies the conflict between the clashing frames and suggests reaching to an understanding as a priority goal in terms of optimal climate change policy. I discuss the results in terms of the frames' policy implications. In addition, I ask how they signal potential developments in forest and climate policy and discourse. The analysis shows that the clearest disagreements in the carbon sink conflicts raise from how forestry restricting policies are seen to affect carbon sink levels and how prominent a role should forest industry have in meeting national and international climate policy targets. The study confirms that carbon sink as a term transforms into altering forms to support distinct, even controversial policy goals because of both definitional and calculative uncertainties.
Keyword(s): hiilinielu kehystäminen metsä Suomi media metsäkeskustelu carbon sink framing forest policy Finland media forest discussion


Files in this item

Files Size Format View
Lehtonen_Ilmari ... arbonSinkFramings_2020.pdf 939.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record