Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Carbon Sink Framings in Forestry Debates in Finnish Newspaper Media 2016–2019

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-07-03T10:35:09Z
dc.date.available 2020-07-03T10:35:09Z
dc.date.issued 2020-07-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/30474
dc.title Carbon Sink Framings in Forestry Debates in Finnish Newspaper Media 2016–2019 en
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Lehtonen, Ilmari
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tutkin hiilinielujen ympärillä käytävää metsäkeskustelua suomalaisissa sanomalehtimedioissa ja muodostan työn tuloksina hiilinielu-termin käytön ja kehysteorian perusteella kehyksiä 108 uutisartikkelin aineistosta. Tavoitteenani on kontekstualisoida 2010-luvun jälkipuoliskon hiilinielukeskusteluja, tutkia sen toimijoita ja erityisesti sitä, kuinka hiilinielu-termiä käytetään erilaisten politiikka-agendojen tukena. Tutkimuksen konteksti on rakennettu suomalaisen metsäkeskustelun, metsiä koskevien tieteen ja politiikan välisten ristiriitojen sekä median yhteiskunnallisen tarkastelun ympärille. Analyyttisessä viitekehyksessä esittelen kehystämisen teoriaa ja kirjallisuutta näkökulmana empiiriseen analyysiin, jossa yhdistän kehys- ja sisällönanalyysin keinoja. Tunnistan lopulta keskustelusta kolme pääkehystä, jotka jaan kahdeksaksi toissijaiseksi kehykseksi kuvaamaan hiilinielu-termin käyttötapoja yksityiskohtaisemmin. Pääkehykset jakaantuvat erilaisten hiilinielu-termin painotusten perusteella kahteen keskenään riitelevään kommunikointitapaan sekä välimaastoa edustavaan kolmanteen kehykseen. Välimaastoa edustava kehys tunnistaa kaksi keskenään riitelevää kehystä kommunikaatiotavoiksi ja ehdottaa osapuolten välille yhteisymmärryksen tavoittelua optimaalisen ilmasto-, metsä- ja hiilinielupolitiikan saavuttamiseksi korostaen muun muassa näyttöön perustuvan politiikan sekä keskusteluilmapiirin polarisaation loiventamisen tärkeyttä. Pohdin tunnistettuja kehyksiä erityisesti niiden politiikkayhteyksien näkökulmasta. Pohdin myös, kuinka ne kertovat mahdollisesta metsäpolitiikan ja -keskusteluilmapiirin kehityksestä. Tutkimuksen oleellisimmat johtopäätökset näyttävät hiilinieluihin liittyvien erimielisyyksien johtuvan siitä, kuinka metsätalouden rajoitteiden koetaan vaikuttavan hiilinielutasoihin ja kuinka merkittävässä roolissa metsäpolitiikan tulisi olla kansallisten ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tutkimus vahvistaa ennakkokäsityksen siitä, että hiilinielu terminä taipuu erilaisten politiikka-agendojen tueksi muun muassa määritelmällisten ja laskelmallisten epävarmuuksien vuoksi. fi
dct.abstract In this paper, I examine the discussions around the concept of carbon sinks. From those discussion of Finnish forestry, I identify frames based on a media material of 108 news articles combining the methodologies of frame analysis and content analysis. I aim to contextualize the carbon sink discussions of the latter half of 2010s and examine how the natural science-based term is used to support varying policy agendas. Building from background literature on the media as a societal actor and a context around Finnish forest discussions and mismatches between science and forest policy, I reflect on the ways that Finnish media frames and contextualizes carbon sink-related forest discussions. Eventually, I identify three dominant and eight secondary frames that describe the ways of using and the transforming of carbon sink as a term in detail. The dominant frames divide the discussion into two clashing ways to communicate carbon sink issues and a third middle ground way of understanding and using the term. The middle ground frame identifies the conflict between the clashing frames and suggests reaching to an understanding as a priority goal in terms of optimal climate change policy. I discuss the results in terms of the frames' policy implications. In addition, I ask how they signal potential developments in forest and climate policy and discourse. The analysis shows that the clearest disagreements in the carbon sink conflicts raise from how forestry restricting policies are seen to affect carbon sink levels and how prominent a role should forest industry have in meeting national and international climate policy targets. The study confirms that carbon sink as a term transforms into altering forms to support distinct, even controversial policy goals because of both definitional and calculative uncertainties. en
dct.subject hiilinielu fi
dct.subject kehystäminen fi
dct.subject metsä fi
dct.subject Suomi fi
dct.subject media fi
dct.subject metsäkeskustelu fi
dct.subject carbon sink en
dct.subject framing en
dct.subject forest policy en
dct.subject Finland en
dct.subject media en
dct.subject forest discussion en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Hukkinen, Janne
ethesis.supervisor Räisänen, Helmi
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:06414686-4249-41d7-9cd3-3b2d97cfd353
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-05-20 07:19:52:329
ethesis.principalprofessor Hukkinen, Janne
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202007033591
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys fi
ethesis.facultystudyline Global Sustainability en
ethesis.facultystudyline Global hållbarhet sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_115
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Lehtonen_Ilmari ... arbonSinkFramings_2020.pdf 939.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record