Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Risk classification of HLA-DQx.5 allele in Celiac Disease HLA genotyping test

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-07-03T10:42:28Z
dc.date.available 2020-07-03T10:42:28Z
dc.date.issued 2020-07-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/30497
dc.title Risk classification of HLA-DQx.5 allele in Celiac Disease HLA genotyping test en
ethesis.discipline perinnöllisyystiede fi
ethesis.discipline Genetics en
ethesis.discipline genetik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/bio-8
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.department Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.department Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.department Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Mäkelä, Tiina-Kaisa
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Keliakia on vakava elinikäinen autoimmuunisairaus jossa ravintoaineena nautittu gluteeni johtaa elimistön immuunijärjestelmän hyökkäykseen elimistön omia soluja kohtaan. Keliakiassa tämä näkyy ohutsuolen limakalvolla suolinukkaa vaurioittavana tulehdusreaktiona. Keliakia on yleisesti alidiagnosoitu sairaus johtuen pitkälti oireiden monikirjoisuudesta ja yksilötason eroista. Sairauden esiintyvyys Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on 1:100 jos otetaan huomioon sekä diagnosoidut tapaukset että diagnosoimatta jäävien arvioitu osuus. Keliakia on polygeeninen sairaus jossa HLA-molekyyleillä (Human Leukocyte Antigen) on merkittävä asema. Potilaan perinnöllistä keliakiariskiä voidaan arvioida seulontatestinä käytetyllä kokoverestä tehtävällä keliakiaan liittyvien HLA-DQ2/DQ8-riskialleelien genotyypityksellä (B -HLAKeli). HLA-genotyypitystestiä käytetään tyypillisesti keliakin poissulkuun; jos potilaalla ei ole perimässään keliakialle tyypillisiä riskialleeleita, on hyvin epätodennäköistä että oireiden taustalla olisi keliakia. Keliakian kliininen laboratoriodiagnosointiprosessi perustuu kolmen eri diagnostisen osa-alueen yhdistelmään. Ensinnäkin määritetään seeruminäytteestä keliakialle tyypilliset vasta.aineet, toiseksi tehdään kokoverinäytteestä HLA-DQ2/DQ8-genotyypitys ja lopuksi keliakiadiagnoosi varmistetaan suolinäytteen mikroskooppisella tutkimuksella. Tämän tutkimuksen aiheena oli arvioda mitä vaikutuksia kahdella toisistaan eroavalla HLA-DQx.5 alleelia koskevalla riskiluokitusmallilla saattaa olla potilaalle määrättäviin kliinisiin laboratoriotutkimuksiin ja laboratoriotutkimusten perusteella annettavaan keliakiadiagnoosiin. SYNLAB Suomen keskuslaboratorio Suomessa luokittelee HLA-DQx.5 alleelin keliakiariskialleeliksi perustuen paikalliseen toimintamalliin ja SYNLAB Finland-Estonian keskuslaboratorio Tallinnassa luokittelee kyseisen alleelin kansainvälisten suositusten mukaisesti keliakian kannalta matalan riskin alleeliksi, jolla ei ole ratkaisevaa merkitystä keliakiaan. Luokitusmallivertailun lisäksi tarkasteltiin keliakin esiintyvyyttä ja alleelijakaumia tutkimuspopulaatiossa. Tutkimukseen valikoituneesta 196 keliakiaepäilypotilaan otannasta laboratoriotutkimusten perusteella 9%:lla voitiin todeta keliakia. Keliakiapositiivisten tapausten keskuudessa HLA-riskigenotyyppijakauma oli hyvin linjassa kirjallisuuden mukaisen odotusjakauman suhteen. Tutkimustulosten perusteella voitiin todeta että HLA-DQx.5-alleelin luokitus keliakiariskialleeliksi ei anna kliinistä lisäarvoa laboratoriotutkimusprosessin kannalta; tulokset osoittivat hyvin epätodennäköiseksi tilanteen missä HLA-DQx.5-alleelin kantajalla diagnosoitaisiin keliakia. Voitiin myös osoittaa että noin 7% keliakiaepäillyistä potilaista kantaa HLA-DQx.5-alleelia, ja jos tämä alleeli luokitellaan keliakiariskialleeliksi, on todennäköistä että heille määrätään keliakiadiagnoosiin tarvittavia lisätutkimuksia. Ottaen huomioon tutkimuksessa tehdyt havainnot ja yleiset kansainväliset keliakiadiagnosointia koskevat suosituksetit, näyttää siltä HLA-DQx.5-alleelin luokittelu keliakiariskialleeliksi ei tuo selkeää etua kliinisen päätöksenteon suhteen. fi
dct.abstract Tiivistelmä – Referat – Abstract Celiac disease (CD) is a serious lifelong condition, in which the immune system attacks an individual’s own tissue when eating gluten. This leads to inflammation and damage to the small intestine. Celiac disease often goes undiagnosed because many of its symptoms are nonspecific. The prevalence of combined undiagnosed and diagnosed CD is estimated to affect 1 in 100 people throughout Europe and USA. CD is a polygenic disease, it is known that the human leukocyte antigen (HLA) system plays a crucial role. HLA-DQ2/DQ8 risk allele genotyping screening test from a whole blood sample (B -HLAKeli) is routinely used to estimate the genetic risk of a patient having CD. HLA genotyping test result is routinely used to rule out celiac disease rather than confirming it; if an individual does not have celiac disease related risk alleles, it is very unlikely that he or she has celiac disease. The Celiac disease diagnosis decision making process is based on the classic triple combination of serological antibody tests, the HLA-DQ2/DQ8 genotyping test and duodenal biopsies. The aim of this master’s thesis was to study evaluate how the two different risk classification praxis for HLA-DQx.5 allele used for celiac disease diagnostics in SYNLAB Finland and Estonia central laboratory and in SYNLAB Suomi central laboratory might influence the clinical process and final diagnosis. In SYNLAB Suomi central laboratory HLA-DQx.5 is classified and interpreted as a risk allele predisposing to celiac disease. In SYNLAB Finland and Estonia central laboratory this allele is classified as CD-non-risk-allele based on recommendations in international guideline. In addition, the aim was to get a general understanding of celiac disease prevalence and risk allele distributions among the study population. From the study population of 196 celiac disease suspect patients, 9% had a celiac disease positive laboratory result and the HLA risk genotype distribution among positive cases was well aligned with the expected values described in the literature. Study results indicated that there’s no additional clinical value if HLA-DQx.5 is classified as a celiac disease predisposing risk allele; the study data implies that it is very unlikely to find celiac disease positive cases from laboratory test perspective among HLA-DQx.5 carriers. Based on the study, approximately 7% of the celiac disease suspects carry the allele HLA-DQx.5 and therefore probably go through additional celiac disease related laboratory testing if this allele is interpreted as a risk allele. According to the study findings and general recommendations based on international guideline of celiac disease diagnosis, it seems that there is no clear clinical benefit if HLA-DQx.5 is classified as a CD risk allele. en
dct.subject keliakia fi
dct.subject kudostransglutaminaasi fi
dct.subject Celiac disease en
dct.subject tissue transglutaminase en
dct.subject HLA en
dct.subject DQ2 en
dct.subject DQ8 en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Lehto, Tiina
ethesis.supervisor Vaskivuo, Tommi
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:6a2d3e34-4f38-47a8-8f52-a400e55ca332
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-05-15 08:57:08:977
ethesis.principalprofessor Partanen, Juha
ethesis.principalprofessor Pelin, Katarina
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202007033614
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Makela_Tiina-Kaisa_tutkielma_2020.pdf 1.631Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record