Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Mindre medlemsstater och EU:s försvarssamarbete : fallstudier om hur mindre medlemsstater i EU förhåller sig till rådande försvarsutvecklingen och hur andra medlemsländer beaktar dem som aktörer

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-07-07T16:23:03Z
dc.date.available 2020-07-07T16:23:03Z
dc.date.issued 2020-07-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/30550
dc.title Mindre medlemsstater och EU:s försvarssamarbete : fallstudier om hur mindre medlemsstater i EU förhåller sig till rådande försvarsutvecklingen och hur andra medlemsländer beaktar dem som aktörer sv
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Backlund, Niklas
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Försvarssamarbetet på EU-nivå har tagit enorma sedan 2010-talet. Den rådande försvarsintegrationen i EU är ett ytterst aktuellt ämne inom EU-politiken. År 2017 ratificerades en permanent försvars- och säkerhetsstruktur för EU, nämligen Pesco. Den nya samarbetsstrukturens mål är att utveckla EU:s operativa kapacitet för militära krishanteringsuppgifter och erbjuder en permanent struktur för till exempel. Försvarssamarbete faller nära med frågor gällande suveränitet och autonomi. Forskningens syfte är att kritiskt granska mindre medlemsstaters roll i EU:s beslutsfattning med fokus på säkerhets- och försvarspolitik. Målet är att bättre förstå deras möjligheter och utmaningar i ett föränderligt samarbetsområde och vad som förklarar deras policyval samt förhållningssätt inom försvarspolitik. Det huvudsakliga temat är mindre medlemsstaters förhållning till säkerhets- och försvarspolitiken och vilka intressen de har i fördjupat försvarssamarbete. Det andra fokusområdet är deras inflytande i denna försvarsutveckling och EU:s beslutsfattning Forskningens analysdel granskar strategier och utmaningar i mindre medlemsstaters påverkansarbete samt jämförande fallstudier om hur tre mindre medlemsstater – Finland, Sverige och Irland - förhåller sig till rådande försvarsutvecklingen. Teoribasen för avhandlingen består av två EU-integrationsteorier, nämligen liberal intergovernmentalism och multi-level governance. De förklarar medlemsstaters roll i EU-integration och förklarar hur samarbete skapar synergifördelar och beskriver det komplexa beroendeskapet mellan medlemsstater. Fallstudierna genomfördes med en systematisk innehållsanalys av de valda ländernas policydokument om säkerhet och försvar. I kvalitativa innehållsanalysen jämfördes samtliga centrala ställningstaganden i de tre valda mindre medlemsstaternas policydokument. Innehållsanalysen granskade och jämförde hur de tre länder betonar EU:s försvarspolitik i sina policydokument och hur de förhåller sig till fortsatt utvecklande av policyområdet. Innehållsanalysen kompletterades med ECFR:s expertsurvey från 2018. Surveyns resultat visade hur medlemsländer prioriterar försvars- och säkerhetspolitik och hur andra medlemsstater beaktar mindre medlemsstater i EU-politiken. Utifrån analysens inledande del samt den tidigare forskningen kan vi dra slutsatser att mindre staters enda effektiva sätt för att öka inflytandet är att använda sig av kommunikativa handlingar och immateriella resurser. Analysen visade också att förmågan att samarbeta, prioritera, vara responsiv och förhandla kompromisser som leder till koalitioner är effektiva sätt för att öka inflytande. Resultaten av fallstudierna visar att Finland är mest positiv av de tre mindre medlemsländerna för fördjupat försvarssamarbete på EU-nivå. Sverige förhåller sig också positivt men Irlands position är mycket annorlunda till de två nordiska länderna. Med stöd av tidigare forskning och teoribasen kan vi anta att Finland och Sverige har bättre förutsättningar än Irland att påverka hur försvarssamarbetet formas i EU. Finland och Sverige prioriterar också försvarspolitik mycket högre än Irland i EU-politiken. sv
dct.subject Mindre medlemsstater
dct.subject den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
dct.subject Pesco
dct.subject integration
dct.subject påverkningsmöjligheter
dct.subject Finland
dct.subject Sverige
dct.subject Irland
dct.subject EU
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Sjöblom, Stefan
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:08852298-5c28-4683-80fd-418a24a406c1
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-05-22 13:08:37:677
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202007073623
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Politiikka ja organisaatiot fi
ethesis.facultystudyline Politics and Organizations en
ethesis.facultystudyline Politik och organisationer sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_064
ethesis.mastersdegreeprogram Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Social Sciences (in Swedish) en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_007

Files in this item

Files Size Format View
Backlund_Niklas_avhandling_2020.pdf 676.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record