Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Att vara sitt eget livs expert : möten mellan personliga erfarenheter och biomedicin i samtal om migrän på ett populärt finländskt diskussionsforum

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-07-07T16:33:06Z
dc.date.available 2020-07-07T16:33:06Z
dc.date.issued 2020-07-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/30577
dc.title Att vara sitt eget livs expert : möten mellan personliga erfarenheter och biomedicin i samtal om migrän på ett populärt finländskt diskussionsforum sv
ethesis.discipline.URI none und
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Holmberg, Daniela
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Migrän är en neurologisk sjukdom som orsakar försämrad livskvalitet och sjukfrånvaro för många av dem som drabbas av sjukdomen. Trots att migrän är en allmänt förekommande sjukdom så förknippas den i egenskap av en osynlig sjukdom med ett visst stigma. Som sjukdom kan migrän kräva mycket av den sjuka då det gäller livsstilsval och letandet efter lämpliga vårdmetoder. Genom att granska nätdiskussioner om migrän ger denna magisteravhandling en inblick i hur lekpersoner navigerar förhållandet mellan personliga erfarenheter och biomedicin. Centrala begrepp i avhandlingen är lekpersoners expertis och epistemologisk gemenskap. Till avhandlingens centrala teman hör förutom möten mellan olika typer av kunskap och expertis också den sociala konstruktionen av sjukdomen migrän samt sjukdomens historiska och kulturella arv i form av könsstereotypier och mystiska neurologiska symtom. Studien genomfördes i form av en kvalitativ analys av diskussioner på ett delforum för migrän inom det populära finländska diskussionsforumet Suomi24. I materialinsamlingen och metodvalen fick de etiska frågorna och det naturliga materialets egenskaper en central roll. Analysen består av två huvudsakliga delar, varav den första utgör en analys av konstruktionen av migrän i diskussionerna utifrån en diskursanalytisk ansats. Den andra delen utgör en innehållsanalytisk analys av det sätt på vilket erfarenhetsbaserad kunskap och medicinsk kunskap möts i diskussionerna, samt hur kunskapsmässiga spänningar och osäkerheter hanteras. I diskussionerna framstår migrän som en drabbande sjukdom som kan vara svår för utomstående att förstå och som för den sjuka kan kräva mycket i form av uppoffringar och tålamod. Mycket i sjukdomsbilden kan vara osäkert och individuellt. Detta gör att förhållandet mellan biomedicinsk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap framstår som komplicerat och mångfasetterat. Det sätt på vilket diskussionerna navigerar detta förhållande samt positioneringen av den egna expertisen framstår som nyanserat , men delvis också motsägelsefullt. I diskussionerna sker ett slags rangordning av olika typer av expertis, där personliga erfarenheter samt medicinvetenskap värderas högt, medan enskilda läkare och anekdotiska bevis kan värderas lägre. Diskussionerna handlar även om sökandet efter bekräftelse och stöd- att få känna att man inte är ensam med sjukdomen. Trots att diskussionerna i migränforumet på ytan ser ut att handla om pragmatiska saker som läkemedel, symtom och vårdmetoder, så är det mycket som sker utöver detta. I forumet möts olika typer av kunskap och expertis när lekpersoner navigerar osäkerheter och nyanser gällande sjukdom och hälsa. Avhandlingen bidrar till samhällsvetenskaplig forskning i migrän, nätdiskussioner samt lekpersoners attityder till biomedicin. sv
dct.subject migrän
dct.subject diskussionsforum
dct.subject hälsa
dct.subject kunskap
dct.subject expertis
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Oinas, Elina
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:61c84a06-c614-40fc-a026-b54dcdf8530f
dct.subject.YSOFI nätdiskussioner und
dct.subject.YSOFI biomedicin und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-05-26 08:27:48:982
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202007073649
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Sosiologia fi
ethesis.facultystudyline Sociology en
ethesis.facultystudyline Sociologi sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_070 und
ethesis.mastersdegreeprogram Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Social Sciences (in Swedish) en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_007 und

Files in this item

Files Size Format View
Holmberg_Daniela_Magisteravhandling_2020.pdf 469.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record